AKTUELT Tiltak mot vold ga bedre trivsel Trafikkbetjentene i København fikk kurs i konflikthåndtering, og arbeidet målrettet med å takle vold og trusler. Det har ført til færre voldstilfeller og større trivsel for de ansatte. I den danske hovedstaden København opplevde trafikkbetjentene en sterk økning i antall voldsepisoder og overfall på kommunens ansatte. I tillegg til at antall episoder økte, ble også volden grovere. Dette førte til et høyt sykefravær og lav trivsel blant de ansatte, ifølge det danske Videncenter for arbeidsmiljø. Opplæring Derfor ble det i 2002 bestemt at noe måtte gjøres for å forbedre situasjonen. Tiltakene som ble satt i verk omfattet både kurs i konflikthåndtering for trafikkbetjentene og at hele etaten utarbeidet en egen voldspolitikk, skriver bladet Arbeidsmiljø. I tillegg ble det satset på arbeidsmiljøtiltak og på skolering for å bedre de ansattes kompetanse. Kurset i konflikthåndtering ble lagt opp i samarbeid med psykologer, og det omfattet blant annet kunnskap om å lese kroppsspråk. Trafikkbetjentene fikk opplæring og trening i å bli bevisst hvilke signaler de selv sender ut med sitt eget kroppsspråk. Kurset som ble utviklet inngår i dag som en obligatorisk del av opplæringen til trafikkbetjentene. Det ble også utarbeidet en egen voldspolitikk, med faste prosedyrer for å anmelde vold, debrifing, VELLYKKET: Systematisk arbeid i forhold til vold og trusler og profesjonalisering har ført til økt trivsel og lavere sykefravær blant trafikkbetjentene i København. avtaler om krisehjelp, og et kurs i psykisk førstehjelp for mellomlederne, i tillegg til generelle arbeidsmiljøtiltak. Mer profesjonelle Nå er tiltakene evaluert, og det viser seg at det systematiske arbeidet har hjulpet både når det gjelder antall voldsepisoder, sykefravær og trivsel blant de ansatte. Antall overfall er redusert fra 65 i 2002 til mellom 23 og 33 årlig. Vold er blitt et tema som trafikkbetjentene kan snakke åpent om, og fellesskapsfølelsen og trivselen har økt, samtidig som sykefraværet har gått ned. I tillegg har tiltakene ført til at trafikkbetjentene er blitt mer bevisst på verdien i arbeidet de gjør, og de framstår som mer profesjonelle på jobb. Tekst: PER FLAKSTAD Krever kompetanseløft Faggruppe for trafikkbetjenter Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk har opprettet ei faggruppe for trafikkbetjenter. Gruppa har vært i virksomhet fra januar i år, og består av Anne Grethe Henriksen fra Hedmark, Erik Torød fra Buskerud og Lars Beichmann fra Oslo. Den nye faggruppa skal i hovedsak arbeide med mulighetene for fagbrev for trafikkbetjenter, felles parkeringsregulering, trusler og håndtering av kunder, miljø og generelle yrkesfaglige utfordringer.    PF Fagforbundets nestleder Geir Mosti ledet en delegasjon som møtte justiskomiteen på Stortinget i en høring om brannsikkerhet. – Vi vil legge vekt på at mannskapene må være best mulig rustet til å møte morgendagens utfordringer. Større og sammensatte hendelser vil også kreve tverrfaglig innsats med andre deler av redningsvesenet og de andre nødetatene. Det må legges bedre til rette for kommunikasjon og samhandling, sier han. Mosti er også opptatt av at bedre tverrfaglig samhandling krever tverrfaglig trening: – Det er helt avgjørende at de aktuelle innsatsstyrkene får mulighet til felles- trening i større grad enn i dag, sier han. Det fins regionale øvingssentre, men de er bare i liten grad åpne på tvers av de ulike beredskapstjenestene, ifølge rådgiver Karianne Hansen Heien i forbundets Seksjon samferdsel og teknisk. Stortingsmeldingen om framtidas brannberedskap beskriver økte muligheter for miljø- og naturkatastrofer. Fagforbundet jobber derfor for en kompetansereform som i større grad vil gjøre brann- og redningsvesenet i stand til å håndtere nye, store og komplekse hendelser, skriver forbundet i sin uttalelse til justiskomiteen. Tekst: GEIRMUND JOR TRENING: Fagforbundet mener tverrfaglig innsats krever tverrfaglig trening. Dette bildet er fra treningssenteret til Oslo Brannvesen på Lahaugmoen. 28 > Fagbladet 2/2010 Illustrasjonsfoto: Per Flakstad    Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2010 fbseksjonSAM