SEKSJONSLEDER Kurs og konferanser i 2010 Seksjon samferdsel og teknisk har laget en kurskatalog for 2010 som dekker flere av yrkesgruppene i seksjonen. Katalogen vil snart foreligge i trykt form, men lista over kurs og konferanser resten av året ser slik ut: Feierkonferanse Dato: Februar/mars Sted: Fagforbundets lokaler i Oslo Målgruppe: Alle prøvenemnder i landet via fylkeskommunene. Tema: Svenneprøve-møte med opplæringsloven, læreplan, vurdering, utarbeide retningslinjer for praktisk prøve. Standard Norge-konferanse Dato: 10. mars Sted: Fagforbundets lokaler i Oslo Tema: Bruk av standarder i kommunen. Juridiske standarder, kvalitetsstandarder, styringssystemer (bygg og anlegg, renhold, miljø, kunstgressdekker, osv.). Internasjonal vannkonferanse Dato: April 2010 Sted: Oslo Målgruppe: Iska-tilknyttede, politiske miljøer. Tema: Vann, privat eller offentlig. Brannkonferanse Dato: 14.–15. april Sted: Kristiansand Målgruppe: Heltids- og deltidsbrannpersonell Tema: Lovverk, stressmestring, utdanning, nasjonal risiko- og sårbarhetsanalyse, m.m. Påmeldingsfrist: 1. mars Høgskolekonferanse Dato: Vår 2010 Sted: Fagforbundets lokaler i Oslo Målgruppe: Ingeniører, samfunnsplanleggere, rådgivere, saksbehandlere, ledere og studenter. Vann- og avløpskonferanse Dato: Juni Sted: Fagforbundets lokaler i Oslo Målgruppe: Ansatte i VA-sektoren Tema: Faglige og yrkesfaglige temaer. Påmeldingsfrist: 2. mai Renovasjonskonferanse Dato: September Sted: Fagforbundets lokaler i Oslo Målgruppe: Ansatte i renovasjonssektoren, tillitsvalgte Tema: Håndtering av transport, miljø, fagbrev, forskrifter og reguleringer. Påmeldingsfrist: 15. august Havnekonferanse Dato: September Sted: Kielferja Målgruppe: Havneansatte Tema: Faglige og yrkesfaglige temaer, miljø- og transportspørsmål. Påmeldingsfrist: 1. august Vaktmesterkonferanse Dato: 19.–20. oktober Sted: Fagforbundets lokaler i Oslo Målgruppe: Vaktmestere Tema: Energieffektivisering i bygg – med Enova Påmeldingsfrist: 15. september I tillegg planlegges det en høgskolekonferanse utenfor Oslo i løpet av høsten. Konferansen vil sannsynligvis bli arrangert i Trondheim, Tromsø eller i Østfold. Det planlegges også en storbykonferanse i løpet av året.    PF Høgskolenett Fagforbundet vil organisere så bredt som mulig, og møter opp på høgskoler og universitet i forbindelse med studiestart. For å gjøre det lettere å komme i kontakt med studentene, er det laget egne studentnett med vannflaske og markør. Det er bestilt inn 5000 nett, som kan bestilles hos Marit Wahlstedt i forbundet sentralt.    PF Du er viktig for klimaet Kommuner og fylkeskommuner er pålagt å utarbeide klimahandlingsplaner i år. Planene skal blant annet inneholde kartlegging av utslipp og fastsetting av kommunale klimamål. I tillegg skal de beskrive tiltak som bør prioriteres. Disse planene skal oppdateres og utvikles i årene som kommer. Tankegangen er riktig. Alle utslipp er lokale, og skal vi nå målene om redusert utslipp av klimagasser, må det handles lokalt. Her er medlemmene i Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk viktige. Fagforeningene må komme med konkrete forslag i hver enkelt kommune. Grunnlaget for forsla- gene må det jobbes med i seksjonen. Vaktmestere, renholdere, feiere, brannfolk, renovasjonsarbeidere, gartnere, ansatte innenfor vann og avløp med flere, er eksperter på sine områder og kan komme med konkrete forslag om tiltak for å redusere utslipp og spare miljøet. Dette både bør og må gjøres. Vi må fremme forslag om å ta i bruk biometangass som driv- stoff ikke bare i kollektivtrafikken, men også for den kommunale bilparken. Samtidig må det fremmes forslag i kommunene om å systematisere dette arbeidet. En systematisering er det vi kaller Nedre Eiker-modellen. Her får arbeidsmiljøutvalget ansvar også for det ytre miljø. Hver enhet i kommunen kartlegger sin egen virksomhet og lager mål for reduserte klima- og miljøbelastninger. Partene gjør dette sammen. Verneombudene har og blitt kurset som miljøkonsulenter. Og det har gitt resultater som betydelig redusert energiforbruk og redusert mengde restavfall. Vi må fremme forslag om å ta i bruk biometangass som drivstoff ikke bare i kollektivtrafikken, men også for den kommunale bilparken. Det er ingen grunn til at ikke brannbiler, søppelbiler og andre kommunale biler kan bli miljøvennlige. Det er viktig at dette kravet kommer inn i klimaplanene slik at dette blir en del av en samlet plan for hvordan miljøavfall skal håndteres. Overgang til biometangass som drivstoff har et stort målbart potensial i forhold til CO2- og partikkelutslipp. STEIN GULDBRANDSEN 38 > Fagbladet 2/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM