BARE SPØR!    Redigert av PER FLAKSTAD Illustrasjoner: www.tonelileng.no MORTEN HELLAND FORSIKRING Spørsmål om gruppelivsforsikring og stønadsordningen i Fagforbundet. > > > Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål og svar. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fagkonsulenter. Hvis du får problemer på arbeidsplassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. NILS LIE ADVOKAT Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. HILDE LØKHOLM TARIFF Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. 24 > Fagbladet 3/2010 Betale tilbake for mye lønn SPØRSMÅL: Hva gjør man når arbeidsgiver har betalt ut for mye i lønn, for eksempel når man har gått ned i stillingsprosent? Må dette betales tilbake, og i så fall med trekk på neste lønning? Hvordan forholder jeg meg når arbeidsgiver ber om tilbakebetaling?    OA SVAR: Arbeidsmiljølovens § 14-15 2. ledd hjemler et forbud mot trekk i lønn eller feriepenger. Bestemmelsen oppstiller et forbud mot trekk, med unntak av enkelte tilfeller. Bestemmelsen inneholder seks ulike alternativer, og arbeidsgiver må kunne plassere tilfellet inn under ett av disse for at det skal kunne foretas trekk i lønn. I dette tilfellet er det bestemmelsens pkt. c) som er aktuell. Den lyder som følger: «Når det på forhånd er fastsatt ved skriftlig avtale.» Arbeidsavtaler inneholder ofte en generell henvisning til at feilutbetalinger kan korrigeres ved neste lønnsutbetaling, dvs. gjennom trekk i lønn. Det hevdes ofte at arbeidskontraktens punkt om trekk i lønn er å betrakte for en slik «på forhånd ... fastsatt skriftlig avtale». Dette medfører ikke riktighet. Et slikt punkt i en arbeidsavtale gir ikke arbeidsgiver direkte rett til trekk i lønn. Det kan hende at arbeids- takeren er uenig i spørsmålet om tilbakebetaling, og krever således at pengene skal beholdes. En forhåndsavtale kan derfor ikke godkjennes som en erkjennelse av å være skyldig akkurat dette beløpet. Se om tilbakebetalingsplikten nedenfor. En avtale etter §1415 2. ledd bokstav c) må derfor være inngått etter at feilutbetalingen har funnet sted. Avtalen må ta utgangspunkt i denne konkrete feilutbeta- lingen, og ikke være generell. Ved for eksempel store feilutbetalinger vil det kunne falle svært uheldig ut dersom slike forhåndsavtaler alltid skal kunne lede til trekk i lønn. Når arbeidsavtalen hjemler rett til lønnstrekk, vil denne kunne tilfredsstille kravet om skriftlig avtale under forutsetning av at den følges opp med en erkjennelse fra arbeidstakeren om at denne er skyldig beløpet. Erkjennelsen må derfor gjelde dette konkrete tilfellet, og en avtale må ta utgangpunkt i arbeidstakers økonomiske evne. Trekket i lønn skal ikke være for inngripende, og det må i tilfelle lages en nedbetalingsplan. I forbin- delse med inngåelse av slike avtaler bør man alltid søke råd hos tillitsvalgte. Når det gjelder erkjen- nelsen av det skyldige beløpet, oppstår spørs- målet om arbeidstakers rett til å beholde det utbetalte. Under gitte fore- utsetninger vil ikke arbeidsgiver ha anled- ning til å kreve det utbetalte tilbakeført. Det viktigste kriteriet for dette er arbeidstakerens aktsomme gode tro. Feilutbetalingen må ikke ha vært av en slik art at arbeidstakeren forstod eller burde forstått at det var feil. Plikten til selv å undersøke egen lønnslipp under- strekes her. Såfremt arbeidstakeren er i aktsom god tro, vil det være mulig å unngå tilbakebetalingskravet fra arbeidsgiver. Det er flere vilkår som må være til stede, og jeg vil ikke komme nærmere inn på dette her. Jeg poengterer allikevel at dette spørsmålet alltid bør vurderes før det inngås avtale om trekk i lønn. Såfremt slik avtale er inngått, vil det kunne være vanskelig å gå fra denne. Fagforbundets stønadskasse SPØRSMÅL: Hva er Fagforbundets stønadskasse? Når får man utbetalinger herfra, og hvor mye får man utbetalt? PP SVAR: Fagforbundets stønadskasse er en obligatorisk forsikring med en premie på 15 kroner i måneden. Utbetalingen utbetales til etterlatte ved medlemmets bortgang. Erstatningen er på 0,2 ganger grunnbeløpet i Folketrygden, for tiden 14.576 kroner. Morten Helland, forsikringssekretariatet i Fagforbundet Nils Lie, juridisk avdeling i Fagforbundet fbaargang2010 fbseksjonHEL