AKTUELT God fysikk i ambulanse Ikke godt nok Stavanger har testet kommersiell drift av ett sykehjem. Etter fem års drift kan Boganes bli kommunalisert. Boganes sykehjem i Stavanger drives ikke godt nok. Det er konklusjonen i rapporten som administrasjonen har sendt Kommunalstyret for levekår og formannskapet. Rådmannen foreslår derfor at kommunen overtar driften av sykehjemmet når kontrakten med Norlandia utløper neste år. Reme er spent på om også de borgerlige partiene vil følge admi- nistrasjonens råd i denne saken. – Da kommunestyret gikk inn for å legge driften ut på anbud, sa de borgerlige politikerne at dette ikke var en prinsippsak. Ut fra deres egen argumentasjon bør det være relativt enkelt å stemme for at kommunen overtar driften, mener Reme. «Erfaringene tilsier i dag at tjenestekvaliteten har vært betydelig lavere enn beskrevet i tilbudet fra Norlandia Care AS. Målsettingen med økt fokus på kvalitet for brukerne, synes derfor ikke å ha blitt oppfylt,» heter det i rådmannens innstilling til kommunestyret. Odd Kristian Reme sier at hans parti er prinsipielt imot at kommersielle aktører opererer på velferdssamfunnets kjerneområder. – I praksis kan de bare generere utbytte gjennom svekket tilbud eller dårligere ansettelsesforhold. Dette har vi nå fått bekreftet gjennom driften av Boganes, sier Reme. Nordlandssykehuset ønsker å si opp tre ansatte i ambulansetjenesten fordi de ikke oppfyller fysiske krav som helseforetaket vedtok i 2006. Ifølge klinikksjef Jonne Karlstad ved Prehospital klinikk ved sykehuset i Bodø må ansatte blant annet gjennom en kondisjonstest. Kravet er at ambulansepersonell må ha en kondis som ikke ligger lavere enn 25 prosent under gjennomsnittet i befolkningen tilpasset kjønn og alder. Ansatte må også gjennom to praktiske tester med gjenopplivning og bæring av båre i trapper. Fagforbundets faggruppe for prehospitale tjenester mener arbeidsgiver burde være mer opptatt av at kompetansekravene for ambulansepersonell blir oppfylt. – Styret i faggruppa har ikke tatt stilling til denne konkrete saken, men vi er mer bekymret for at forskriftsfestede faglige krav ikke oppfylles, sier Hans Martin Aase, Foto: Titti Brun GOD FYSIKK: Tre ambulansearbeidere risikerer å bli sagt opp fordi de er i for dårlig fysisk form. leder for faggruppa. Han understreker at fysiske krav til ansatte må være realistiske i forhold til yrkesutøvelsen, og at de må være nasjonale. – Vi forutsetter videre at tilrettelegging av fysisk trening i arbeidstida avtalemessig er på plass før eventuell innføring av fysiske krav. Faggruppa deler likevel det som oppfattes som et ønske om at ambulansearbeidere skal ha god fysikk, sier Hans Martin Aase. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Odd Kristian Reme Smittefri håndvask Svineinfluensaen har fått flere til å tenke på håndhygiene. Nå installeres det berøringsfrie kraner i så godt som alle offentlige nybygg. Det er spesielt på skoler, helseinstitusjoner, i barnehager og på kjøpesentre at det kommer berøringsfrie kraner. Her kommer vannet automatisk når du holder fram hendene, og du slipper å ta på et skittent armatur.    PF Tekst: KARIN E. SVENDSEN Illustrasjonsfoto: colourbox.com 28 > Fagbladet 3/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL