NYTT > TA OSLO TILBAKE LO i Oslo har allerede startet valgkampen for kommunevalget i 2011. Nylig inviterte de medlemmene til møtet «Ta Oslo tilbake fra markedsliberalistene til folket». Hovedstaden har vært styrt av Høyre siden 1995, de siste sju årene sammen med Frp. > FAGFORBUNDET FORTSETTER VEKSTEN Fagforbundet har nå totalt 311.745 medlemmer, herav 204.349 yrkesaktive. Det er nok en gang medlemsrekord. Bare i 2010 har forbundet vokst med nærmere 1000 medlemmer. Aller mest øker det i Oslo, Hordaland og Rogaland. > KONFERANSE MOT UFØREKUTT Forsvar dagens uføretrygd arrangerer mandag 22. mars dagskonferansen «Hva skjer med uføretrygda?». Konferansen setter søkelyset på endringene i dagens uføretrygd og har som mål å mobilisere til motstand mot forverring i uførepensjonisters levekår. > 300.000 TIL HAITI Jordskjelvet på Haiti la et samfunn i grus, og behovet for nødhjelp og gjenoppbygging er enormt. Fagforbundets arbeidsutvalg har bevilget 300.000 kroner i støtte til nødhjelp på Haiti. For å sikre effektiv bruk og best mulig utnyttelse av midlene, kanaliseres støtten gjennom Norsk Folkehjelp. > BEKJEMPER SYKEFRAVÆR I tre år har 138 kommuner i Kvalitetskommuneprogrammet jobbet systematisk med sykefravær og nærvær. På regionale sykefraværskonferanser i mars og april deler Kvalitetskommuneprogrammet erfaringer fra arbeidet. 4 > Fagbladet 3/2010 Likelønn og stabil kjøpekraft Likelønn er det store debatttemaet i forkant av årets lønnsoppgjør. Sikring av kjøpekraften for alle er LOs hovedmål. LOs representantskap har vedtatt følgende fem hovedkrav som legger rammen for forbundenes forhandlinger i vårens tariffoppgjør: • Sikring av kjøpekraften for alle. • En kombinasjon av egne sentrale tillegg, bedring av minstelønnssatser og garantiordninger som fremmer likelønn og bekjemper lavlønn. • Strukturelle tiltak rettet mot å fremme likelønn, seriøsitet og lønnsevne i utsatte bransjer. • Prioritering av kvinnedominerte grupper i offentlig sektor innenfor sentralt avtalte rammer. • Trepartsprosjekt i offentlig sektor for nedbygging av ufrivillig deltid. Likelønn LO er fornøyd med at det er partene selv som skal avklare hvilke grupper som skal prioriteres i likelønnsspørsmålet. «Det må være enighet om at nye relative lønnsforhold som likelønnstiltak skaper, ikke skal utløse RAMMER: LOs hovedkrav legger rammene for årets lønnsoppgjør. kompensasjonskrav fra andre. Dette er helt avgjørende for at likelønnsprofilen skal få varig virkning for likelønn og ikke bare bli en forbigående heving av enkelte grupper.» Utleie av arbeidskraft Inn- og utleie av arbeidskraft er et annet område hvor LO ønsker tiltak: «LO vil ha strenge regler for inn- og utleie av arbeidskraft og arbeide for at inn- og utleie skal reguleres på en slik måte at det ikke undergraver prinsippet om faste ansettelser eller medfører forringelse av lønns- og arbeids- vilkår. Bruken av midlertidige ansettelser må reduseres. Bemanningsforetakene må underlegges strengere kontroll og de ansatte må ha alminnelige avtalerettigheter og ordnede lønns- og avtaleforhold.» I LOs uttalelse understrekes det at bedriftene må sikres gode rammevilkår, og at frontfagsmodellen er den viktigste mekanismen for sysselsetting og økonomisk bærekraft. For å oppnå dette, mener LOs representantskap at oppgjøret best kan gjennomføres forbundsvist. Tekst: SVEIN-YNGVE MADSSEN, LO-Aktuelt torget, og LOs nestleder Gerd Kristiansen var soleklar på sitt ståsted foran vårens tariffoppgjør: – Likelønn er et brennhett tema i dette tariffoppgjøret – og vi har store forventninger! Både til Fellesforbundet og til alle de andre som Kvinnedagen i hundre – Likelønn er et brennhett tema i dette tariffoppgjøret – og vi har store forventninger, sa LOs nestleder Gerd Kristiansen under sin 8.-marsappell på Youngstorget. 100 år etter at den internasjonale kvinnedagen ble markert for første gang er det – dessverre – fortsatt nok å slåss for. 8. mars ble etablert som kvinnenes internasjonale kampdag i 1910. I Norge ble dagen første gang markert i 1915, to år etter at norske kvinner fikk stemmerett. Senere har oppslutningen om dagen variert sterkt. Under andre verdenskrig ble dagen markert i hemmelighet, og under den kalde krigen møtte kvinnene som markerte 8. mars mye motstand. På 1950-tallet forsvant feiringen helt. Gerd Kristiansen, LOs nestleder. Oppsvinget kom på 1970-tallet, og i 1978 gikk 20.000 kvinner og menn i tog i Norge. I år var likelønn hovedtema for 8.-marsmarkeringen på Youngs- nå skal gå i klinsj med arbeidsgiverne! Vi skal fjerne urettferdige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn sa Gerd Kristiansen! Tekst: SIDSEL HJELME Foto: Per Flakstad Illustrasjonsfoto: Anders Hamre Sveen fbaargang2010 fbseksjonKIR