TEMA INKLUDERT Den nye IA-avtalen Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001. Nylig ble avtalen fornyet til 31. desember 2013. Hovedmålene er de samme, men det er lagt økt vekt på forebyggende tiltak, og det er en mer forpliktende avtale for partene. Foreløpig er finansieringen uendret, men partene skal fortsette å drøfte fordelingen av utgifter. Tre hovedmål • Sykefraværet skal reduseres med minst 20 prosent. • Flere med redusert arbeidsevne skal komme i arbeid . • Den reelle pensjoneringsalderen skal økes. Økt pensjonsalder Sintefs evaluering i juni 2009 viser at nasjonale mål er innfridd for delmål 3, der forventet pensjoneringsalder har økt med et halvt år. Livsfasepolitikk og fokus på seniorer er best i fylkeskommunal sektor, og svakest der det er færrest seniorer – innenfor privat sektor. Også sykefraværet er redusert med 5,8 prosent, men det er fortsatt langt fra målet på 20 prosent. IA-avtalen har fungert dårlig i forhold til å inkludere personer som står utenfor arbeidslivet. Papiravtale Effekten av IA-avtalen er størst i privat sektor, dernest i kommunal sektor. Likevel er det overraskende at bare 53 prosent av virksomhetene i kommunal sektor hadde fastsatte mål for arbeidet med sykefravær, og det til tross for at 98 prosent av kommunalt ansatte jobber i såkalte IA-virksomheter. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 13 prosent av de ansatte i helse- og sosialsektoren opplyser at de lider av en kronisk sykdom. Stort potensial Sintef konkluderer med at potensialet i IA-avtalen er stort, men advarer mot å svekke fokus på inkludering og forebygging, fordi det vil bidra til høyere fravær på lengre sikt. Selvmotsigende mål Gevinsten av økt pensjonsalder er beregnet til ti milliarder i året. Det er mer enn staten sparer på å få ned sykefraværet med 20 prosent. Analyseselskapet Econ har beregnet at gevinsten av at pensjonsalderen er økt med et halvt år blir ti milliarder kroner i året. – Altså mer enn staten skal spare ved å få ned sykefraværet 20 prosent, påpeker Magnus E. Marsdal i sin bok Sykelønn ABC. Han legger til: Selvmotsigelsen i IA-avtalen er politisk interessant. Hvis partene lykkes med mål 2 og 3 (flere med redusert arbeidsevne i arbeid og økt pensjonsalder), blir det ekstremt krevende å lykkes med mål 1 (lavere sykefravær). Jo flere 60- og 70-åringer som jobber, jo høyere blir sykefraværet. Marsdal peker også på at Norge er i verdenstoppen når det gjelder høy sysselsetting. OECDtall viser at for aldersgruppa 15–64 år, hadde Norge en sysselsettingsgrad på 78,1 prosent. Sammenhengen er i utgangspunktet meget enkel. Jo flere som bidrar i arbeidslivet, jo flere har rett til sykelønn. Du får ikke det ene (flere lønnsmottakere) uten det andre (flere sykelønnsmottakere). Kilder: arbeidstilsynet.no, nav.no, sintef.no, Sykelønn ABC, Jo flere som bidrar i arbeidslivet, jo flere har rett til sykelønn. Du får ikke det ene (flere lønnsmottakere) uten det andre (flere sykelønnsmottakere). • Sykefraværet skal reduseres med minst 20 prosent. • Flere med redusert arbeidsevne skal komme i arbeid. • Den reelle pensjoneringsalderen skal økes. 12 > Fagbladet 3/2010 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKIR