BEDRE KVALITET: Fyresdal kommune involverte foreldrearbeidsutvalgene i skolen og fant ut at skolen ville bli bedre hvis lærerne ble kurset i klasseromsledelse. Lær mer om sykefraværsarbeid Mens sykefraværet generelt økte i arbeidslivet, minsket det i kommunene som var med i Kvalitetskommuneprogrammet. Fra midten av mars til slutten av april deler Kvalitetskommuneprogrammet sine erfaringer fra tre års arbeid med å senke sykefraværet. På regionale konferanser i Tromsø, Trondheim, Bergen, Oslo og Kristiansand kommer blant annet Nav, leger og kommuner som har lykkes. Kvalitetskommunene hadde en nedgang i sykefraværet fra 10,4 prosent til 10,3 prosent fra 4. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009. I kommuner som ikke var med i programmet økte sykefraværet fra 9,7 prosent til 9,9 prosent i samme periode, viste sykefraværsdata fra 324 kommuner innsamlet av KS. " Det som går igjen hos dem som lykkes med å senke sykefraværet, er god ledelse, tidlig oppfølging av sykmeldte og søkelys på nærvær, forteller Siren Vetnes Johannessen, spesialrådgiver i Kvalitetskommuneprogrammet. ...samarbeidet fortsetter at norske skoler lå på bunnen i Europa. Med utgangspunkt i et spørreskjema hvor foreldre ble spurt hva som skulle til for å få en bedre skole, tilbød skolen flere ulike kurs til lærerne, blant annet i klasseromsledelse. Samarbeidet mellom skole og hjem er bedret. Lavere sykefravær Dovre er en annen kommune som vil fortsette trepartsdialogen.  Det viktigste med trepartssamarbeidet er forankringen det gir oss i endringsarbeidet. Vi får en mulighet til å drøfte felles problemstillinger, sier ordfører Bengt Fasteraune. Dovre har vært opptatt av å senke sykefraværet og har lykkes, spesielt i de virksomhetene hvor fraværet var høyt. Forstår hverandre Også i Strand kommune er samarbeid etablert som metode.  Kvalitetskommuneprogrammet hjelper oss til å holde fast ved målet om å forbedre tjenestene våre. Det er nyttig å få ansatte, administrasjon og politikere til å dra sammen og forstå hverandres ulike roller, sier Terje Ersland, prosjektleder for Kvalitetskommuneprogrammet i Strand. Kommunen har satset på prosjekter knyttet til både sykefravær, oppvekst, omsorg og styring. I omsorgsprosjektet har kommunen satset på å lage bedre individuelle planer, noe de har mestret. I sykefraværsarbeidet er erfaringen at sykefraværet går ned når folk får levere en egenmelding i stedet for at de må til legen for å få sykmelding. Målet er å stabilisere sykefraværet under seks prosent, og det er kommunen nær ved å klare.  Ansatte og administrasjon samarbeider godt, men politikerne er nye på denne arenaen. Det har vært utfordrende å få dem til å forstå at vi ikke skal fatte noen beslutninger, men at vi er i en prosess, forteller Ersland. Fagbladet 3/2010 > 19 fbaargang2010 fbseksjonKIR