SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > Fra filmrull til harddisk Kinomaskinistenes håndverk med å spole opp og ned filmer, skjøte filmrull etter filmrull og sørge for myke overganger, er snart over. 30 > Den røde sofaen Alle seksjonene i Fagforbundet og Karrieresenteret i Oslo deler en rød sofa. Herfra informerer de studenter om rettigheter i arbeidslivet. 35 > Solvenn-barnehager Norge ligger på verdenstoppen når det gjelder hudkreft. Derfor er det viktig at alle barnehager og skoler har mulighet til skygge i uteområdet. 36 > Bedre arbeidsmiljø ga høyere nærvær Dom i Arbeidsretten Torsdag 10. februar forelå Arbeidsrettens dom mellom LO Stat og staten ved Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Staten ble frifunnet. Tvisten gjaldt godtgjørelse for beredskapsvakter, dvs. godtgjørelsen for hvilende vakt (nattvakt) på barnevernsinstitusjoner under Barne-, familie- og ungdomsetaten (Bufetat). Bufetat var tidligere omfattet av den kommunale hovedtariffavtalen. I denne tariffavtalen ble beredskapsvakten om natten godtgjort med en tredel av full lønn. LO Stat krevde at godtgjørelsen for beredskapsvakter skulle settes til l:l, dvs. at hvilende vakt skal godtgjøres med full timelønn, men vant ikke fram.    IVR Digital læring Norske forlag har siden nittitallet levert digitale læremidler til norske skoler. Forlagene har et bredt utvalg av digitale læremidler. I dag fins det læremidler for alle trinn og tilbud i nesten alle fag i grunnutdanningen. Forlagene har noen heldigitale læremidler, men de fleste inngår i læremiddelpakker  for eksempel lærebok, nettside, og lyd-cd. Les mer på www.digitalressurser.no IVR Nærværet har økt betydelig i Tistedal barnehage og Karrestad barnehage i Halden. Nå gleder de ansatte seg til å komme på jobb. De to siste årene har arbeidsdagen endret seg mye for barne- og ungdomsarbeider Kristin Torp Sjøstrøm i Tistedal barnehage. " For et par år siden spurte lederen min om jeg gledet meg til å gå på jobb og i så fall hva jeg gledet meg til. Jeg svarte at jeg gledet meg til å møte ungene hver dag, men ut over det var det ikke så mye, sier hun. Plapringª i gangene og negativitet preget arbeidsmiljøet. Doblet nærværet Om det er en direkte sammenheng mellom høyere nærvær og bedre arbeidsmiljø, kan ikke styrer Kathe Moe i Tistedal barnehage bevise, men fra 2008 til 2009 ble nærværet økt fra i underkant av 86 prosent til nærmere 93 prosent. " Fortsatt har vi svingninger, men de er ikke like store som før. De ansatte i fem kommunale barnehager i Halden fikk selv komme med forslag til hvilke prosjekt de ønsket å jobbe med i forbindelse med deltakelsen i Kvalitetskommuneprogrammet. TOK SATS: å jobbe med arbeidsmiljø brakte fram mye gørr, men nå er barnehagene Tistedal og Karrestad i Halden inne i en positiv spiral. Fra venstre medarbeider Rita Kristiansen i Karrestad, barne- og undomsarbeider Kristin Torp Sjøstrøm i Tistedal, pedagogisk leder Ragnfrid Gjevingaas i Karrestad, styrer Kathe Moe i Tistedal og styrer Hege Kjelvik i Karrestad. Målet var at foreldrene skulle oppleve trygghet og trivsel for barna sine, gjennom fysisk og mentalt tilstedeværende ansatte. Ansatte i de to barnehagene Tistedal og Karrestad kom fram til at de ville jobbe med arbeidsmiljø og holdninger. Mye stress og for få ansatte på jobb var en medvirkende årsak til dårlig arbeidsmiljø i begge barnehagene. Ut med gørret De ansatte måtte også ta tak i forholdet til hverandre. I Karrestad plukket de fra hverandre stillingsinstruksen. De satte ord på og ble enige om hvordan de skulle forstå begrepene. I Tistedal skrev alle ned tre ting de mente fungerte godt og tre ting de mente ikke gjorde det. I bunn og grunn handlet det om enkle ting som å hilse på hverandre og å ta opp problemer direkte med den det gjaldt til rett tid. Samtidig var sosiale tiltak en stor del av pakken for å bygge gode relasjoner med hverandre. Tekst og foto: ELI KRISTINE KORSMO Fagbladet 3/2010 > 27 fbaargang2010 fbseksjonKIR