SEKSJON KONTOR OG ADMINISTRASJON > Får refs Riksrevisjonen refser Helseforetakene for dårlig økonomistyring. Fagforbundet deltok i åpen høring i Stortinget om sykehusøkonomien. 30 > Innsatsvilje Ansatte og innleide i Pasientreiser i Skien gjør en kjempeinnsats for å få ned tiden pasienter må vente før de får tilbake reiseutlegg. 32 > En rød sofa Alle seksjonene i Fagforbundet og Karrieresenteret i Oslo deler en rød sofa. Herfra informerer de studenter om rettigheter i arbeidslivet. 37 > Ta tjenestene tilbake Krever egenregi Anbudstvang og ressursforbruket knyttet til konkurranseutsetting av tjenester har gjort at Kommune-Europa nå krever egenregi. Sammenslutningen av kommuner i EU krever i en uttalelse lettelser i anbudsreglene og en utvidet definisjon av hva som kan regnes som egenregi. Dersom en tjeneste defineres som offentlig egenregi (i EUretten omtalt som «tjeneste av allmenn offentlig interesse») kan den unntas konkurranseregler og regler om offentlige anskaffelser. Hvilke sektorer og tjenester som kan defineres som egenregi, er foreløpig ikke klart definert. For å unngå presset om konkurranseutsetting, bør regjeringen innføre en bred definisjon av egenregi, mener For velferdsstaten. – Mange kommunestyrer og etater føler nok press fra næringsliv og kanskje også fra egen administrasjon som er redd for å gjøre feil i forhold til EUs regelverk om offentlige anskaffelser, sier spesialrådgiver Helene Bank i For Velferdsstaten. Et slikt arbeid bør bygge på erfaringene fra landets mange kvalitetskommuner og kommuner som har tatt tjenester tilbake for å gi bedre kvalitet til innbyggerne og bedre arbeidsbetingelser for de ansatte, mener hun.    MoS Sterke krefter presser på for at offentlige tjenester skal overføres til private profittinteresser, men For velferdsstaten oppfordrer kommunene til å utføre tjenestene i egenregi. – EUs regelverk er viktige redskap i denne markedsrettingen, men det er fortsatt ikke noe absolutt pålegg om at slike tjenester skal underlegges anskaffelsesloven og evige runddanser med konkurranse, sier spesialrådgiver Helene Bank i For velferdsstaten. Flere dommer Hun har sett på en rekke rettsavgjørelser, og peker på tre punkter som er viktig å overholde for stat og kommuner som velger å drive tjenestene i egenregi. For det første kan det ikke være private eiere i en virksomhet som leverer offentlige tjenester i egenregi. Det ble slått fast av EUdomstolen i oktober 2009. Dommen dreide seg om en liten privat eierandel i et ellers offentlig eid italiensk selskap som drev med transport og innsamling av husholdningsavfall. For det andre skal myndighetene ha samme kontroll med private virksomheter som med egne avdelinger. Derfor bør man unngå en organisasjonsform som aksjeselskap, sier spesialrådgiver Helene Bank. For det tredje må hovedparten OPTIMIST: Spesialrådgiver Helene Bank mener at misforståelser har ført til anbudspress mot kommunale tjenester. av virksomheten være tjenester for innbyggerne, understreker hun. Avblåste anbud – Det er også mulig å ta tjenester tilbake i egen regi, når en overholder disse tre punktene, sier Helene Bank. Hun viser til en dom i Moss fra 2004: Med nytt politisk flertall, valgte kommunestyret å avblåse en anbudskonkurranse om sykehjemsdrift. Norlandia Omsorg klaget dette inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser, men fikk ikke medhold. Klagenemnda har kommet til at dette ikke er brudd på offentlige anskaffelser. Sugerør for private Mange kommuner og offentlige etater holder på å drukne i anbudsarbeid. – Konsulentregningene stiger til himmels, og store private bedrifter som tilbyr tjenester får faste og kontraktbeskyttede poster i ellers trange kommunebudsjetter. Misforståelser om hva EU-direktivene krever, har ført til anbudspress mot interkommunale selskaper, barnevern, asylmottak, renhold og eiendomsforvaltning. Spesialrådgiver Helene Bank opplyser at jurist Hans Petter Graver gjorde en vurdering for regjeringen i 2006 om egenregi og hvilke områder offentlige tjenester ikke er underlagt regler om offentlige innkjøp. – Mange kommuner er ikke trygge på sitt eget handlingsrom. Ved å være nøye med å definere egenregi, unngå private eierandeler og as-organisering, er det fullt mulig for kommunene å utføre tjenestene selv, mener Helene Bank i For velferdsstaten. Tekst: MONICA SCHANCHE Fagbladet 3/2010 > 27 fbaargang2010 fbseksjonKON