Refser helseforetak 30 > Fagbladet 3/2010 Riksrevisjonen har i en fersk rapport gitt flengende kritikk til helseforetakene for slett økonomistyring. Tekst og foto: MONICA SCHANCHE De regionale helseforetakene hadde i perioden 2002–2008 et akkumulert underskudd på ti milliarder kroner sammenliknet med resultatkravet. Riksrevisjonen peker på at dette fører til større driftsutgifter og dermed problemer for pasientbehandling og nødvendige nyinvesteringer. Kontinuitet og langsiktig fokus i ledelsen er en forutsetning for å lykkes med omstillingsprosesser og til å etablere en god økonomistyring, understreker Riksrevisjonen. Økonomidirektører over bord – Det må skape utfordringer for kostnadskontrollen i spesialisthelsetjenesten at over halvparten av helseforetakene skiftet direktør i perioden 2006–2008. Videre har 15 av 19 helseforetak i undersøkelsen skiftet økonomidirektør i samme periode. Mandag 8. februar var Fagforbundet, Sykepleierforbundet og Legeforeningen invitert til en åpen høring for å gi sitt syn til medlemmene av Stortingets kontrollkomité. De tre arbeidstakerorganisasjonene etterlyste alle mer forutsigbarhet, tidligere start på budsjettarbeidet og bedre involvering av de ansatte. Støttes av Riksrevisjonen Dette synet støttes av Riksrevisjonen som i sin rapport skriver følgende: «Undersøkelsen viser at mange helseforetak starter budsjettprosessen for sent til å kunne identifisere, planlegge og iverksette omstillingstiltak slik at de gir effekt fra begynnelsen av budsjettåret.» Videre påpeker Riksrevisjonen at et kjennetegn ved helseforetak som oppnår tilstrekkelig økonomisk effekt av omstillingstiltakene, er at budsjettprosessen starter tidligere og at ansatte er involvert i valg av omstillingstiltak. Sterkere politisk styring – Vi er opptatt av en sterkere politisk styring og at budsjett holdes. Til det trengs et langtidsbudsjett som forankres helt ut på avdelingsnivå. Medbestemmelsen og medinnflytelsen er mangelfull, sa Fagforbundets nestleder Geir Mosti til kontrollkomiteen. – Ledelsen tar seg ikke god nok tid til å involvere de ansatte. Et trepartssamarbeid er helt nødvendig, understreket Mosti, som viste til gode resultater fra pilotsykehus og kvalitetssykehus der ledelse, administrasjon og tillitsvalgte samarbeider om å finne de beste løsningene. Fagforbundets nestleder Geir Mosti og rådgiver Unni Hagen etterlyste også en dypere analyse av problemene. De framholdt under høringen i kontrollkomiteen at hovedgrunnen til det økonomiske uføret ligger i selve opprettelsen av foretaksmodellen, der tradisjonell regnskapsførsel ble forkastet til fordel for en markedsstyrt regnskapsskikk. Geir Mosti la også vekt på fordyrende og uheldige utslag av konsulent- fbaargang2010 fbseksjonKON