bruk. Fagforbundets representanter pekte også på at omlegging til stykkprisfinansiering har ført til favorisering av såkalt lønnsomme pasienter, og gått ut over psykiatri og pasienter med kroniske lidelser. Skjevt ut Sykepleierforbundet pekte på at sykehusreformen kom skjevt ut fra begynnelsen. – Et kraftig fokus på økonomi fikk dominere på bekostning av et langsiktig faglig fokus. Bunnlinje og budsjett kan ikke alene være styrende for helseforetakene. Budsjettarbeid og styring må skje i dialog, og styringen må ha kvaliteten på behandlingsresultatet for øye, understreket Sykepleierforbundets nestleder Jan Erik Nilsen. Legeforeningen syns det er viktig at Riksrevisjonen understreker at god involvering av ansatte bidrar til bedre økonomisk kontroll. I sitt innlegg framholdt Legeforeningens president Torunn Janbu betydningen av en felles forståelse av politiske og økonomiske rammer. Kvalitetsmål – Men man må unngå at økonomi og budsjettkontroll blir eneste styringsparameter. Sykehusene har fire lovpålagte oppgaver: pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Legeforeningen etterlyser derfor en mer balansert målstyring av sykehusene, som også omfatter 2009. De framholdt også at budsjettprosessen nå starter tidligere enn før, og at de ansatte langt på vei blir tatt med i prosessen. Forsvarer millionlønn På spørsmål fra kontrollkomiteen om styreledernes og økonomidirektørenes millionlønninger er en belastning for økonomien i helseregionene, svarte styreleder Kolbjørn Almlid i Helse Midt at dette lønnsnivået er helt nødvendig for å være konkurransedyktig om de beste lederne. Tidligere statsråd Sylvia Brustad og nåværende helse- og omsorgsminister SKEPTISKE: Rådgiver Unni Hagen og nestleder Geir Mosti i Fagforbundet deltok i den åpne stortingshøringen om helseforetakene. «Ledelsen tar seg ikke god nok tid til å involvere de ansatte.» GEIR MOSTI kvaliteten på tjenestetilbudet, sa legepresident Torunn Janbu. Etter at fagforbundene hadde lagt fram sine synspunkter, var det styrelederne og direktørene i de regionale helseforetakene sin tur. De pekte på at de regionale helseforetakene samlet sett går med et lite overskudd fra Anne-Grete Strøm-Erichsen slapp også til med forsvar av helseforetaksorganiseringen. Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité tar synspunktene med videre i sitt arbeid med en innstilling som skal legges fram for Stortinget i mars. Fagbladet 3/2010 > 31 AMBULANSE fbaargang2010 fbseksjonKON