SEKSJONSLEDER Fylkesledersamling Personalmedarbeideren og sekretæren sto i fokus på samlingen til fylkeslederne for Seksjon kontor og administrasjon (SKA) på Sørmarka. Det er de to yrkesgruppene som er utpekt til plogspissyrker i seksjonen. Forbundet ønsker å gi et så godt tilbud som mulig til disse yrkesgruppene, og bruke erfaringene til å bygge opp et godt tilbud til andre yrkesgrupper. Også høgskolesatsing og arbeidet med fagskoler sto sentralt. Kompetansekartlegging Flere av fylkeslederne i SKA er opptatt av at kompetansekartlegging må gjennomføres i tråd med det partene ble enige om i forrige hovedtariffoppgjør, og at både formal- og realkompetanse må gi lønnsmessig uttelling. Ikke glem merkantilt personale Flere av fylkeslederne i SKA er opptatt av situasjonen for merkan- 3500 SKA- medlemmer på arrangement Rapporten fra fylkene tyder på at seksjonen har økende aktivitet. I 2009 var omkring 3500 av medlemmene med på en konferanse eller et seminar i regi av seksjonen. I tillegg har mange av fagforeningene arrangement som ikke blir registrert. Dette betyr at langt over ti prosent benytter et eller flere av tilbudene fra seksjonen.    MoS SKA-mål for 2010 Følgende områder er hovedprioriteringer i år: Plogspissyrkene sekretær og personal, høgskoleprosjektet, rådmannskonferanse, sykehusadministrasjonene, fagskoleutvikling og å utvikle samarbeidet med Høgskolen i Hedmark. Seksjonen vil gjennomføre PLOGSPISS: Sekretærer er en av yrkesgruppene forbundet vil gi spesielt gode yrkesfaglige tilbud. tilt ansatte i sykehus, som ofte blir glemt i lønnsforhandlingene. Selv om helse er den dominerende gruppen på sykehus, skal også andre medlems- og yrkesgrupper bli ivaretatt. Det er også viktig at det ikke bare er hovedtillitsvalgt som skal prioritere i lønnsoppgjør. Det skal hele fagforeningen gjøre. Seksjonsansvarlige lokalt må være våkne og fremme sine synspunkter, oppfordrer flere av seksjonslederne i fylkene foran det kommende tariffoppgjøret.    MoS fem–seks sentrale konferanser. Det er ønske at mest mulig av arbeidet skal foregå lokalt. Et mål er at fylkesseksjonene arrangerer minimum to–tre konferanser med yrkesfaglig innhold. Også arbeidet med e-bygg vil få ekstra oppmerksomhet fra SKA-seksjonen i år.    MoS Hefte med hovedlinjer På fylkesledersamlingen presenterte seksjonsleder Gerd Eva Volden seksjonens hovedlinjer fra 2009 til 2013. Det er nå gitt ut som hefte og kan bestilles over nettet på www.fagforbundet.no/ska/ MoS Det beste forslaget mangler Noen ganger blir jeg opprørt over hvor lite lydhøre de bestemmende myndighetene kan være for synspunktene til Fagforbundet. Nå sist om forholdene rundt kommunal og fylkeskommunal revisjon. Vi i Seksjon kontor og administrasjon har kjempet uavbrutt for å få gjennomslag for våre synspunkter helt siden Fagforbundet ble dannet i 2003. Vi arvet saka fra Norsk Kommuneforbund, som i de siste ti-årene kjempet iher- dig for å bevare og utvikle kommunal revisjon og kontroll. Mot privatisering. Vi har mektige motstandere. Den private revisjonssektoren er preget av internasjonale gigantfirmaer, som ser det kommunale og fylkeskommunale revisjonsmarkedet i Norge som attraktivt. Den siste Bondevik-regjeringa klarte å få en framtre- Stopp konkurranseutsetting av revisjonstjenestene. Styrk og bevar kommune,distrikts- og fylkesrevisjonen. dende medarbeider i firmaet KPMG inn som statssekretær for daværende kommunalminister Erna Solberg. Resultat: En lovendring som åpnet for konkurranseutsetting av kommunale revisjonstjenester. At de multinasjonale revisjonsfirmaene gang på gang blir involvert i store finansskandaler, bremset ikke iveren. Vi vet at den kjente vannverksskandalen på Nedre Romerike medførte sterk kritikk av revisoren fra PricewaterhouseCooper for manglende kontroll. Vi vet at Os kommune i Hordaland måtte gå til rettssak mot revisjonsfirmaet de valgte etter konkurranseutsetting. Årsak: Dårlig utført revisjon påførte kommunen et tap på sju millioner kroner. Eksemplene er mange.    GERD EVA VOLDEN Fagforbundet har et klart standpunkt: Offentlig revisjon og kontroll bør styrkes, ikke svekkes og oppsplittes gjennom konkurranseutsetting slik at ansvarsforholdene blir uklare. Nå vil Kommunaldepartementet styrke kontrollen. De har sendt ut 85 forslag fra ei arbeidsgruppe. Dessverre utelater arbeidsgruppa det viktigste og mest effektive forslaget: «Stopp konkurranseutsetting av revisjonstjenestene. Styrk og bevar kommune,distrikts- og fylkesrevisjonen.» 38 > Fagbladet 3/2010 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKON