NYTT Vil øke satsene for sosialhjelp Europeisk kamp mot fattigdom EU har utpekt 2010 til det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon. Norge deltar i aktivitetene sammen med 28 andre land, og det nasjonale åpningsarrangementet fant sted i Oslo 9. mars, med arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i spissen. Regjeringen la i 2007 fram en handlingsplan mot fattigdom, og i fattigdomsåret er målet blant annet å endre folks holdninger til dem som faller utenfor gjennom økt kunnskap om utbredelsen av og årsakene til fattigdom. Et annet mål er å gi personer som er utsatt for fattigdom større kunnskap om hvilke rettigheter og muligheter de har.    KK – Regjeringen må snarest innføre en statlig minstenorm for sosialhjelp, sier Fagforbundets leder Jan Davidsen. Også NHO vil øke satsene. Dagens veiledende satser må heves til nivå med satsene fra Statens institutt for forbruksforskning (Sifo) og gjøres om til obligatorisk minstestandard, sier Jan Davidsen. Han viser til at LOkongressen i fjor fattet vedtak om en slik minstestandard, og beklager at regjeringen ennå ikke har fått dette på plass. – Regjeringen har gjort mye for å redusere fattigdommen, men dette er noe som gjenstår, sier han. Kommunene avgjør Det er kommunene som selv avgjør størrelsen på sosialhjelpen, med utgangspunkt i veiledende statlige satser. Dette fører til at sosialhjelpen varierer fra sted til sted. MINSTESTANDARD: Både Jan Davidsen i Fagforbundet og LO-leder Roar Flåthen i LO vil øke satsene for sosialhjelp. Også fra NHO-hold påpekes det at sosialhjelpen er for lav. – I dag er sosialhjelpen på et så lavt nivå at de som mottar den, strever med å få endene til å møtes. I tillegg er det nesten en dagsjobb å skaffe seg de ytelsene man har rett på. Da har du ikke energi til å bruke krefter på å komme deg på jobb, sa direktør Johan-Martin Leikvoll i Attføringsbedriftene i NHO Service til Dagsavisen. Tekst: ODD HARALD RØST, FriFagbevegelse.no Kommuner benekter barnefattigdom Barnefattigdom står åpenbart ikke øverst på agendaen for landets ordførere. Bare en av tre tok seg bryet med å svare da de fikk spørsmål om hva de gjør for å bekjempe barnefattigdom. I Fafo-rapporten «Barnefattigdom i Norge» dokumenteres omfanget av barnefattigdom i hver enkelt av landets kommuner. Med dette som bakteppe sendte LOs barne- og ungdomsorganisasjon Framfylkingen og Redd Barna en felles henvendelse til samtlige av landets ordførere. Ordførerne ble bedt om å svare på hvilke tiltak de hadde iverksatt mot barnefattigdom. Svarene var nedslående, påpeker leder av Framfylkingen, Kristian Tangen: Bare 160 av landets 430 kommuner har svart på brevet. Når bare en tredel av ordførerne har svart på henvendelsen, er det et signal om at barnefattigdom har lav prioritet i kommunene, sier han. Reagerer med vantro Bare 31 kommuner oppgir at de har en plan som dekker barnefattigdom. Enkelte kommuner benekter at barnefattigdom er et problem. For eksempel skriver en Opplands-kommune følgende: «Vi betviler sterkt deres påståtte tall for antall fattige i kommunen.» Dette til tross for at Fafos tall viser at kommunen har 59 barn under 17 år som lever under EUs fattigdomsgrense. Og de er ikke alene. Også fra Nord-Trøndelag og Rogaland kommer liknende påstander. ANSVARSFRASKRIVELSE: – Jeg reagerer med vantro på at noen ordførere avviser at det er fattige barn i deres kommuner, sier Kristian Tangen, leder av Framfylkingen. – Jeg reagerer med vantro på at kommunene betviler Fafos tall, sier Kristian Tangen. Kommunene har ansvar En Agder-kommune syns åpenbart ikke at barnefattigdom er deres sak: «Kommunen vurderer det slik at barnefattigdom er en nasjonal utfordring som i mindre grad påvirkes lokalt,» skriver de. Men fattigdom må bekjempes langs flere akser, påpeker Kristian Tangen: – De overordna og langsiktige tiltakene, som arbeid til alle og gode velferdstjenester, er i stor grad styrt fra sentralt hold. Men det er kommunene som må stå for iverksettelsen av tiltakene. Ingen norske kommuner kan påstå at de ikke har barnefattigdom, enda mindre at de ikke har ansvar for det, fastslår Kristian Tangen. Tekst: SIDSEL HJELME Fagbladet 3/2010 > 5 Foto: Ole Morten Melgård Foto: Per Flakstad fbaargang2010 fbseksjonSAM