ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo    E-POST: barespor@fagforbundet.no Kan arbeidsgiver bestemme lege? SPØRSMÅL: Kan arbeidsgiver bestemme hvilken fastlege, hvilket sykehus eller hvilken tannlege man skal gå til? Jeg fikk beskjed om at jeg måtte velge noen i nærheten av der jeg bor. Kan man ikke velge dette selv? PL SVAR: Arbeidsmiljøloven hjemler i utgangspunktet ikke rett til fri i forbindelse med besøk hos lege eller tannlege. Slik sett vil f.eks. en ordinær kontroll hos lege/tannlege måtte legges utenfor arbeidstiden. Noe annet er besøk hos lege i forbindelse med sykdom. Der sykdommen leder til en sykmelding, vil jo besøket hos legen være dekket inn av denne. Ofte inneholder enten tariffavtaler eller personalreglement et eller annet knyttet opp til rett til fri ved legebesøk. Det er ikke uvanlig at disse kan gi arbeidstaker rett til permisjon med lønn for legebesøk etc. Retten til permisjon med lønn kan være knyttet opp til at det ikke er mulig å få legetime utenfor arbeidstid. Det vil være tariffav- talen/personalreglementet som fastslår hvilke tjenester som kan gi grunnlag for permisjon med lønn. Det tenkes her på om det bare er til lege, eller om også tannlege, fysioterapeut etc. omfattes. Dersom virksomheten verken har tariffavtale eller personalreglement som hjemler rett til fri med lønn, må arbeidstakeren legge legebesøk etc. utenfor arbeidstiden. Slik spørsmålet her er formulert, ser det ut til at arbeidsgiver ikke motsetter seg permisjon med lønn i forbindelse med legebesøk, men at arbeidsgiver ønsker å bestemme hvilken lege arbeidstaker skal anvende. I forhold til arbeidstakerens fastlege kan ikke arbeidsgiver bestemme hvilken dette skal være. Noe annet vil være at arbeidsgiver i utgangspunktet ikke gir fri med lønn for besøk hos lege som er lokalisert uforholdsmessig langt unna. Det er tidsbruken som her er det avgjørende, ikke hvilken lege som brukes. Nils Lie, juridisk avdeling i Fagforbundet Hva skal til for å få fagarbeiderlønn? SPØRSMÅL: Jeg er ansatt som assistent ved en boveiledningstjeneste, og har noen spørsmål i forhold til mine arbeidsoppgaver. Jeg har fått en stillingsinstruks utarbeidet av kommunen om hva som forventes av en assistent. Jeg er også primærkontakt, og har en egen instruks på denne som innebærer mye mer ansvar. For denne oppgaven får jeg 4000 kroner ekstra i året. Har jeg som avlønnet assis- tent mulighet til å nekte å ha dette ansvaret? Jeg har 60 studiepoeng i spesialpedagogikk, og bruker mye av faget i mitt daglige arbeid, men dette får jeg ikke uttelling for i forhold til lønn. Derfor føler jeg at mine ressurser blir «misbrukt». Jeg har hatt kontakt med min lokale forening ved flere anledninger, søkt til personalkontoret i kommunen, til vår virksomhetsleder og til kompetansesenteret uten at dette har hjulpet. I tidligere bemanningsplaner har det ligget «et ønske om» vernepleier med spesialpedagogikk. Vil dette da si at dersom de hadde ansatt en vernepleier med dette faget, hadde vedkommende fått et lønnstillegg, mens de kan unnlate å gi meg noe for å ha det samme faget? For meg virker det som om arbeidsgiver sitter med all makt. Jeg vet om flere i kommunen som har forhandlet seg fram til fagarbeiderlønn med bakgrunn i ulike kurs og fag de har tatt. Stine SVAR: Det går ikke klart fram av innlegget ditt om du har utdanning som vernepleier, men slik jeg oppfatter din beskrivelse har du ikke det. 60 studiepoeng i spesialpedagogikk gir deg en egen kompetanse. I kommunesektoren fastsettes lønn etter stilling, men også ut fra hvilken kompetanse man har. I tillegg er det viktig å se på innholdet i utlysningsteksten da stillingen ble utlyst og hva som står i din arbeidsavtale. Hva som har stått i tidligere bemanningsplaner er ikke så avgjørende i din sammen- heng, men altså kravene til stillingen og hvilke oppgaver du er ansatt for å utføre. Sett i forhold til de momentene jeg har pekt på, vil det ikke være noen automatikk i at du har rett til vernepleierlønn. Det samme gjelder kompetansen i spesialpedagogikk. Derimot får du 4000 kr for å utføre arbeidet som primærkontakt, altså for et ekstra ansvar som sannsynligvis ikke ligger til stillingen. Derimot kan du benytte din kompetanse i spesialpedagogikk. Dette arbei- det kan du vanskelig nekte å utføre. Hvis du derimot har utdanning som vernepleier, er ansatt i en assistentstilling og benytter kompetansen kommunen etterspør i arbeidet, kan du fremme krav om høyere lønn i lokale forhandlinger. Det samme kan du gjøre selv om du ikke har vernepleierutdanning, men mener du bruker din kompetanse i større grad enn de 4000 du allerede får. Lokale forhandlinger foregår vanligvis etter hvert hovedtariffoppgjør hvis partene blir enige om det. Dette vil vi vite mer om etter vårens forhandlinger. Krav fra deg må fremmes gjennom Fagforbundets hovedtillitsvalgte i kommunen du jobber. Lokale forhandlinger skjer i hver enkelt kommune, og det er derfor ingen garanti for at resultatene blir like i hele landet. Forskjellige resultater for like grupper er en av grunnene til at Fagforbundet prinsipielt ikke ønsker slike forhandlinger. Hilde Løkholm, forhandlingsenheten i Fagforbundet Fagbladet 3/2010 > 25 fbaargang2010 fbseksjonSAM