SPENT: Anne-Grethe Henriksen og Lena Helseth er spent på hva en ny lov og parkeringsforskrift vil komme til å bety for arbeidsplassen deres. Bekymret for framtida Både trafikkbetjenter og de som forvalter vei, trafikk og parkering i kommunene er bekymret for framtida. De mener vedlikeholdet av kommunale veier blir dårligere hvis en ny parkeringsforskrift ender med at offentlig parkeringsovervåkning må konkurranseutsettes. 32 > Fagbladet 3/2010 Tekst og foto: PER FLAKSTAD Ei arbeidsgruppe i Samferdselsdepartementet jobber med utkast til ny lov og forskrift for parkering. Etter planen skal et høringsforslag være ferdig i juni. Det som foreløpig har lekket ut av innhold i utkastet, bekymrer mange offentlig ansatte trafikkbetjenter. Også administrativt ansatte med ansvar for forvaltning av trafikk, veier og parkering i kommunene er bekymret for framtida. Må konkurranseutsette – Bakgrunnen for arbeidet var blant annet at biler med handikapbevis, såkalte HC-biler, hadde ulike regler på offentlige og private plasser. De stod gratis offentlig, men måtte betale på oppmerkede handikapplasser på private arealer, forteller trafikkbetjent Anne-Grethe Henriksen og arbeidsleder for trafikkbetjentene i Hamar, Lena Helseth. Begge syns det er greit at trafikanter skal få like regler å forholde seg til, uavhengig av om de parkerer på en offentlig eller privat plass, men de hadde ikke sett for seg så omfattende endringer som det nå legges opp til. – Slik vi har oppfattet det arbeidet som foregår, legges det opp til at regelverket skal omfatte all parkering, og at kommunene ikke lenger får enerett på å drifte og kontrollere offentlig avgiftsparkering, forteller de. Kommunene kan drive trafikkontroll og parkeringskontroll som før, men da på like vilkår som private parkeringsselskaper. I praksis betyr dette at parkeringskontroll på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser må konkurranseutsettes. Det betyr også at trafikkbetjentene ikke lenger kan gjøre denne jobben som ordinært kommunalt ansatte. Driften må skilles ut som et eget selskap slik at private og offentlig eide selskaper kan konkurrere på like vilkår. – Konsekvensen av dette kan bli at kommunene må organisere trafikkbetjentene i et eget AS, forteller Helseth og Henriksen. Ikke effektivt – Vi har fått vår bemyndigelse fra politiet; det betyr at vi kan skrive ut forelegg for brudd på veitrafikklovens bestemmelser om parkering. Det kan ikke ansatte i et privat selskap. De kan bare bøtelegge dem som ikke har betalt parkeringsavgift, fortsetter Helseth og Henriksen. – Det verst tenkelige scenariet for framtida er at vi går fem meter bak ansatte i et privat selskap som har vunnet anbudet i et område med offentlige parkeringsplasser. De går først og skriver bøter for manglende betaling, mens vi går bak og skriver ut forelegg til dem som har parkert ulovlig, sier de. fbaargang2010 fbseksjonSAM