Kommuner og private likestilt Norges parkeringsforening, Norpark, er en bransjeforening der både kommuner og private parkeringsselskaper er medlemmer. Ifølge daglig leder Egil Østvik har Samferdselsdepartementet allerede foreslått flere grunnleggende forutsetninger for et lovforslag og en ny parkeringsforskrift som skal sendes ut på høring. Her er et utdrag av hva han skriver på Norparks hjemmeside: «Virkeområdet skal gjelde all vilkårsparkering, også på offentlig vei. Det innebærer at all offentlig avgiftsparkering skal omfattes av forslaget. Enerettsområdet for kommunene skal bare gjelde vilkårsparkering på områder som er en integrert del av ferdselsåre der trafikkstyringshensynet står særlig sterkt. Kommunene kan drive utenfor enerettsområdet, men da på like vilkår som andre aktører. Departementet har bestemt at slik konkurranse blant annet av skattehensyn må drives av kommunene som et eget rettssubjekt i likhet med private aktører.» – Vi forstår ikke hvordan dette kan være en god og effektiv måte å organisere ressurser på, mener de. Har ikke ei krone å miste Noen etasjer lenger opp i Hamar rådhus sitter Steinar Bjørnstad. Han som er ansvarlig for forvaltningen av vei, trafikk og parkering i kommunen. – Ønsker virkelig departementet at mesteparten av parkeringsovervåkningen skal konkurranseutsettes og privatiseres? Det vil i så fall bety tapte inntekter for kommunene og sterkt begrensede reguleringsmuligheter, sier han. I Hamar går inntektene fra avgiftsparkeringen direkte tilbake til det kommunale investeringsbudsjettet for vei, trafikk og parkering. Pengene brukes til vedlikehold og oppgradering av veier og parkeringsområder. Mange kommuner på samme størrelse driver på den samme måten, ifølge Bjørnstad. – Private parkeringsselskaper drives jo etter helt andre prinsipper, der lønnsomhet og overskudd er de viktigste målene. – Hvis denne inntekten forsvinner fra våre budsjetter, vil det bety dårligere vedlikehold av de kommunale veiene. Det betyr også at våre trafikkbetjenter ikke lenger kan fortelle trafikantene at pengene de betaler inn går direkte til bedre veier og bedre parkeringsforhold. – Jeg satt i referansegruppa da KS hadde et prosjekt som utredet behovet for vedlikehold på de kommunale veiene. Konklusjonen var at vi på landsbasis hadde et vedlikeholdsetterslep på mellom 11 og 13 milliarder kroner. Bare i Hamar er dette etter- slepet på minimum 150 millioner. – Vi har derfor ikke en eneste krone å miste, sier Steinar Bjørnstad. Færre muligheter Han er også bekymret over at kommunene mister muligheten til å regulere trafikken gjennom å endre parkeringsbestemmelsene. – Hvis vi skulle få de samme problemene som i Bergen, med svært dårlig luftkvalitet i sentrum, kan vi enkelt redusere biltrafikken ved å stenge parkeringsplassene. Jeg er svært usikker på om vi kan gjøre dette like enkelt hvis et privat selskap får sine inntekter av å overvåke parkeringen og har en kontrakt på dette arbeidet. – Sannsynligvis ville et slikt grep tatt lengre tid, og samtidig kostet kommunen ganske mye, mener Steinar Bjørnstad. MINDRE: Hvis nesten all offentlig parkering må konkurranseutsettes, frykter Steinar Bjørnstad at det blir mindre penger til vedlikehold. Fagbladet 3/2010 > 33 fbaargang2010 fbseksjonSAM