SEKSJONSLEDER Prosjekt «Bedre kjemi» Arbeidstilsynet skal starte et prosjekt rettet mot smådyrsklinikker. Prosjektet «Bedre kjemi» tar sikte på å bedre arbeidsforholdene på klinikkene når det gjelder blant andre dyrepleiernes forhold til kjemiske og biologiske stoffer. Arbeidstilsynet ønsker å se på hva arbeidsgiverne gjør for å ivareta arbeidsmiljøet i klinikkene, og det er et viktig mål at arbeidsgivere som i utgangspunktet ikke har så store kunnskaper på feltet blir bedre i stand til å ivareta sine Faggruppe for dyrepleiere i gang Faggruppa for dyrepleiere hadde sitt første møte i desember hvor de diskuterte blant annet verving av nye medlemmer, hvordan dyrepleiere skal oppnå å få lønn for å gå på kurs, og hvordan de kan forholde seg til at folk i bransjen opplyser at de har autorisasjon, men uten at de har autorisasjon fra Mattilsynet. Faggruppa består av leder Eileen Josefson, Lene Myran og Stine Kristensen.    PF ansatte når det gjelder kjemiske og biologiske stoffer. Fagforbundet er positive til prosjektet og ønsker å bidra til det som oppfattes som viktig HMSarbeid, selv om det har et noe annet fokus enn hva forbundet vanligvis jobber med. Forbundet mener prosjektet vil bidra til å bevisstgjøre arbeidsgiverne i klinikkene i forhold til sitt ansvar om å skape et best mulig arbeidsmiljø. Etter planen skal Arbeidstilsynet starte prøvetilsyn i mars.    PF Vil ikke tas til inntekt for røykeforslag Organisasjonen Tobakksfritt vil forby røyking på utendørs serveringssteder, på bussholdeplasser og togstasjoner. Da NRK Dagsrevyen omtalte forslaget i februar, ble det sagt at Fagforbundet støttet det. Dette er ikke riktig. Fagforbundet er med i organisasjonen Røykfritt, men forslaget som ble nevnt i Dagsrevyen, er ikke tatt opp med forbundet.    PF Status for arbeidet med fagbrev De siste årene har Fagforbundet jobbet med flere fagbrev. De tre mest aktuelle for Seksjon samferdsel og teknisk er fagbrev for byggdrifter, vann og avløp og trafikkbetjenter. Søknaden om fagbrev for byggdriftere er gjennom Faglig råd og Samarbeidsrådet for yrkesopplæring. Det betyr at den kan sendes ut på høring til de andre faglige rådene før det blir nedsatt en læreplangruppe som skal utvikle det konkrete innholdet i faget. Da Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk (SST) spurte Utdanningsdirektoratet hvor langt saken er kommet, fikk de følgende svar: – Endringene som er foreslått i tilbudsstrukturen vil i nærmeste framtid bli sendt ut på høring. Etter at fristen er gått ut, vil endringer bli vurdert i forhold til høringsinstansenes uttalelser. Utdanningsdirektoratet vil deretter oversende sin anbefaling til Kunnskapsdepartementet som fastsetter endringen. Etter at endringen i tilbudsstrukturen er fastsatt av Kunnskapsdepartementet, vil Utdanningsdirektoratet starte arbeidet med læreplaner. Arbeidet med et fagbrev er en lang prosess. Før en søknad kommer så langt som til et av de ni faglige rådene, må alle berørte organisasjoner – både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden – være enige om å støtte arbeidet og sende en felles søknad.    PF Seksjonens eksperter Faggruppene i Fagforbundets Seksjonen samferdsel og teknisk skal gi råd om hvordan det yrkesfaglige og yrkespolitiske arbeidet skal utføres og synliggjøres. Faggruppene består av yrkesaktive medlemmer med god kjennskap til fagene og yrkene. I en seksjon med mange ulike yrker, sier det seg selv at styret ikke kan være eksperter på alt. De 13 yrkesområdene med egne faggrupper er dyrepleiere, vann og avløp, renovasjon, trafikkbetjenter, vaktmestere, høgskoleutdannede i tekniske yrker, havneansatte, renhold og vaskeri, teater- og kulturteknikere, brannmannskaper, feiere, kollektivtransporten og park, idrett og bad . 15. og 16. februar hadde seksjonsstyret invitert lederne av faggruppene til samling for å diskutere roller, ansvar, forventninger og oppgaver. Styret understreket at faggruppene ikke har noen selvstendig rolle i forbundet, men det er faggruppene som er ekspertene og rådgivere. Styret understreket at faggruppene ikke har noen selv- stendig rolle i forbundet, men det er faggruppene som er ekspertene og rådgivere. Først og fremst skal faggruppene jobbe på oppdrag fra styret, men de kan selvsagt også bidra med egne forslag og ideer. Mange av faggruppelederne har deltatt i dette arbeidet lenge, og bidro med erfaringer, kunnskap og problemstillinger til samlinga. Styret har nå gitt hver faggruppe egne kontaktpersoner både i styret og i administrasjonen. Vi håper og tror at dette vil bidra til at faggruppenes aktiviteter både på nettsidene og i Fagbladet styrkes. For å utnytte kunnskapen i faggruppene, trenger vi et aktivt forbund med aktive seksjoner. Det er dere som er ute i det virkelige arbeidslivet som har kvalifiserte ideer til yrkesfaglig videreutdanning, nye utdanningsløp og tiltak for at den enkelte yrkesgruppe skal kunne bidra til bedre kvalitet på tjenesten. Diskuter det, bruk seksjonen og la styret få vite om ideene slik at vi kan bruke faggruppene til å jobbe videre med ideene deres. STEIN GULDBRANDSEN 38 > Fagbladet 3/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM