TEMA LIKELØNN Lønn som fortjent? For hver hundrelapp som tikker inn på norske menns lønnskonto, får norske kvinner 85 kroner. Forskjellen har vært uendret i 20 år. Dette er blant Fagforbundets krav i årets tariffoppgjør: Likelønn og lavlønnede • Lønnsutjevning mellom kvinner og menn. • Særskilte likelønnstiltak. • Rett til hel stilling og fast anset- telse forsterkes. • Iverksetting av forsøk med 6-timersdag. • Likestilling av helkontinuerlig skift- og turnusarbeid. Økonomiske krav • Et generelt lønnstillegg til alle. • Minstelønnssatsene heves. • All lønn/tillegg skal flyte oppå den til enhver tid gjeldende minste- lønn for stillingen. • Hyppigere opprykkstakt og lengre ansiennitetsstiger. • Tillegg for ubekvem arbeidstid heves. Kompetanse og lederansvar • Likeverdig uttelling for tilleggs- og spesialutdanning. • Kompensasjon for real- og formalkompetanse. • Uttelling for lederansvar. Tekst: SIDSEL HJELME Snakker vi om lønn, passer merkelappen «verdensmester i likestilling» dårlig. Lønnsforskjeller er et faktum, men det er ulike tall for hvor stor forskjellen er: Femten prosent Ifølge Statistisk sentralbyrå utgjør kvinnenes regulativlønn 88 prosent av mennenes. Når ulike tillegg og bonuser/provisjoner inkluderes, synker kvinners lønn til 87 prosent av menns. Om vi også inkluderer overtidsgodtgjørelse, synker andelen ytterligere – til 85 prosent. Ni prosent Lønnsforskjellene er mindre i offentlig enn i privat sektor, men fortsatt er det slik at kvinner i Kommune-Norge tjener mindre enn sine mannlige kolleger. Gjennomsnittlig lønn for kvinner utgjør 91 prosent av menns gjennomsnittslønn. Dette skyldes i hovedsak at kvinner velger tradisjonelle kvinneyrker. En prosent Hvis like mange kvinner og menn hadde vært assistenter og ledere, ville lønnsforskjellen i Kommune-Norge vært bare én prosent. Slik er det ikke. Kvinnedominansen er stor i stillingene som ligger nederst på lønnsskalaen. Verdsettingsdiskriminering Arbeid som i hovedsak utføres av kvinner, som omsorg for barn og pleie av syke og gamle, har lavere lønn enn tradisjonelt mannsdominerte yrker. Det er ingen tvil om at vi har en verdsettingsdiskriminering av kvinnedominerte yrker. Likelønn et hovedkrav Arbeidsgiverne har gjennom mange oppgjør forpliktet seg til å se på tiltak som gir de kvinnedominerte sektorene uttelling. Allerede før partene satte seg til forhandlingsbordet, fikk årets tariffoppgjør merkelappen likelønnsoppgjør. Fagforbundets landsstyre har påpekt at de forventer at årets oppgjør blir det oppgjøret som sørger for at tidligere løfter og ord blir til virkelighet. fbaargang2010 fbseksjonHEL