AKTUELT Ønsker ikke nattarbeid Under 40 prosent av dagens studenter og elever i helsefag kan tenke seg nattevakter. Det viser en undersøkelse utført av Sentio. De har intervjuet 724 ungdommer og funnet at om lag to tredeler er innstilt på å jobbe turnus. 17 prosent sier de ikke vil jobbe i helger i det hele tatt. HR-direktør Sveinung Aune i Helse Midt-Norge mener undersøkelsen viser at helsevesenet må bli flinkere til å flytte innsatsen fra sengeposter til poliklinikk og legge til rette for gode jobber der stillingsbrøker på 15–20 prosent avvikles. Til Adresseavisen sier han at studentene er urealistiske: – Den sterke motviljen mot nattarbeid gir grunn til bekymring. Vi må prøve å påvirke studentene til et mer realistisk bilde av yrket de har valgt. Vi trenger medarbeidere som jobber natt også i framtida, sier Aune.    KES Seier for hjelpepleiere Hjelpepleiere som leder sykepleiere, skal ha høyere lønn enn sykepleierne. Det går fram av en fersk dom i Arbeidsretten. – Dette er en prinsipielt viktig dom som vi er glade for, sier Mette Nord, nestleder i Fagforbundet til ANB. Hun forteller at hjelpepleiere som er gruppeledere, med dette får et lønnshopp på over 40.000 kroner. Lederfunksjon Nord viser til en arbeidsrettssak mot Vågsøy kommune hvor Fagforbundet har vunnet fram. Det dreier det seg om ni hjelpepleiere som er gruppeledere innenfor pleie, rehabilitering og omsorg. I disse gruppene er det ansatt sykepleiere og vernepleiere som har høyere lønn enn sine gruppeledere. Her har Arbeidsretten kommet til at hjelpepleierne har en så vesentlig lederfunksjon at de har FORNØYD: – Vi gleder oss over denne viktige seieren i Arbeidsretten, sier Mette Nord. krav på høyere lønn enn sykepleierne og vernepleierne. Gjelder mange – Denne dommen vil ha virkning for alle liknende tilfeller i hele kommunesektoren. Det kan være mange slike tilfeller innenfor ulike fagfelt, sier nestlederen i Fagforbundet. Det avgjørende for Arbeidsretten synes å ha vært om det arbeidet som sykepleier og vernepleier gjør, inngår som en integrert del av gruppens oppgaver. Her legges det også vekt på at gruppelederne har et helhetlig ansvar for bemanningen, og at tjenester og pleiebehov blir tilfredsstillende utført. Faglig ansvar Retten slår fast at det er uten betydning for ledelsesspørsmålet om sykepleiere og vernepleiere er underlagt en annens rent faglige ansvar og tilsyn. Fagforbundet har ikke bestridt at sykepleiere og vernepleiere ved utøvelsen av sykepleiefaglig og medisinsk arbeid ikke er underlagt gruppeledere som ikke er sykepleiere eller vernepleiere. Vågsøy kommune har til sammen 14 grupper innen pleie, omsorg og rehabilitering. De fem øvrige gruppene blir ledet av sykepleiere og vernepleiere. Tekst: KJELL WERNER, ANB Flere frivillige Et hovedproblem for mange gamle, er sosial isolasjon og mangel på fysisk og psykisk aktivitet, skriver Jenny Foss Abrammsen, spesialist i onkologi og overlege ved Stiftelsen Verdighetssenteret i Bergen, i tidsskriftet Omsorg. Hun har undersøkt hvordan frivillig arbeid er integrert i norske sykehjem og funnet at 82 prosent av sykehjemmene har kontakt med frivillige aktører, men bare 60 prosent av landets 894 sykehjem har en fast frivilligtjeneste. Over halvparten av sykehjemmene ønsker hjelp til å få etablert en frivillighetstjeneste. Overlegen peker på at det krever en stabil organisering og oppfølging med kontinuerlig undervisning og ivaretakelse av de frivillige. KES Fagbladet 4/2010 > 29 Hjelpepleiere skyves ut Jørund Hassel, sekretær i LO Stat Østlandet, kan dokumentere at hjelpepleiere skyves ut til fordel for sykepleiere ved Haukland universitetssjukehus i Bergen og andre helseforetak i Hordaland. – Denne dokumentasjonen samsvarer med opplysninger jeg har fått fra Rikshospitalet og fra helseinstitusjoner på Østlandet, sier Jørund Hassel, distriktssekretær for LO Stat i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus. – I tillegg til at dette er en kostbar endring av bemanningen, er den lite hensiktsmessig da hentesykepleiere ikke alltid kjenner rutinene. LITE ØKONOMISK: – Det er merkelig at helseforetakene ikke tar bedre vare på hjelpepleierne, mener Jørund Hassel. foretakene ikke tar hensyn til kostnadene ved omgjøring av stillinger. – Hvis vi går tilbake til 1995, tjente en sykepleier 158.000 kroner, mens en hjelpepleier tjente 146.000 kroner, altså en gjennomsnittlig forskjell på 12.000 kroner. I dag er differansen mellom de samme yrkesutøverne rundt 100.000 kroner. LO-sekretæren minner om at Helse- og sosialkomiteen i Stortinget i en merknad til statsbudsjettet har sagt at helsefagarbeiderne skal være en del av helseforetakenes personell. – Da kan vi ikke akseptere at de samme helseforetakene erstatter hjelpepleiere med sykepleiere, sier Hassel. Tekst: ODD HARALD RØST, FriFagbevegelse.no Hassel mener derfor at helse- Foto: Håvard Sæbø Foto: Trond Isaksen fbaargang2010 fbseksjonHEL