– Samhandlingen må bli bedre Ineffektiv kommunikasjon og manglende helhetstenkning preger samhandlingen mellom sykehus og kommunehelsetjenesten, viser en ny studie. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Foto: PER FLAKSTAD Britt V. Danielsen og Svanaug Fjær har undersøkt hvordan overgangen fra sykehus til kommune fungerer for eldre pasienter med sammensatte problemer. – En av våre konklusjoner er at sykepleiernes fleksibilitet og gode skjønnsutøvelse i stor grad oppveier systemsvakhetene, sier Danielsen. Kommunikasjon 12 sykepleiere ved Haukeland universitetssykehus og i Bergen kommune ble intervjuet for å kartlegge holdninger og praksis ved overføring av pasienter. Sykepleieopplysninger fra 67 pasientjournaler ble også undersøkt. – En av de store utfordringene er kommunikasjon, mener Britt Danielsen. Mens sykehusets personell er tilgjengelig hele døgnet, er kommunehelsetjenesten organisert slik at de har fast kontortid og vaktlister. Sykepleiere på sykehuset syns det kan være vanskelig å få tak i rette vedkommende i kommunen. Opplevelsen uttrykkes klart når en informant betegner telefonnumrene som hemmelige. Ulike vurderinger Heller ikke den skriftlige kommunikasjonen er enkel. Epikrisen blir gjerne sendt fra sykehuset lang tid etter at pasienten er overført til kommunehelsetjenesten. – Dårlig kommunikasjon, både skriftlig og muntlig, kan føre til svært risikofylte overganger, sier Danielsen. RISIKO: – Dårlig kommunikasjon mellom ulike tjenestenivå truer pasientsikkerheten, sier Britt Danielsen. Studien viser også at ansatte i sykehus og i kommunen lever i to ulike faglige tradisjoner. Mens helsepersonell i sykehus er bekymret for mangelfull oppfølging etter utskriving, opplever ansatte i kommunen et press om å gi tilbud som sykehuset har forespeilet pasienten ved utskriving. – Sykehuset gjør sine vurderinger innenfor en kort tidshorisont der pasienten var svært syk. Det kan også ha betydning at Trygg overføring Prosjektet Trygg overføring er et samarbeidsprosjekt finansiert av utviklingsmidler fra Høgkolen i Bergen (HiB) og Helse Bergen HF. Det er nå tilknyttet Senter for omsorgsforskning Vest (HiB). Britt V. Danielsen, som nå arbeider i omstillingsenheten i Fagforbundet, var tidligere prosjektleder for Trygg overføring. Svanaug Fjær er forskningsleder i IRIS og var veileder for prosjektet. Studien er et ledd i et utviklingsprosjekt for å belyse kontaktflater og bedre kvaliteten rundt overføring av syke eldre fra sykehus til helsepersonellet bare ser pasienten i et miljø som er fremmed for ham eller henne, sier Danielsen. – Kommunen derimot, retter oppmerksomheten mot hvordan pasienten mestrer de daglige aktivitetene i sitt eget hjem. Der sykehuset legger vekt på at pasienten skal få best mulig hjelpetjenester i kommunen, er kommunen tydeligere på kravet om forsvarlige tjenester på lavest effektive omsorgsnivå. kommune. Det ble gjennomført tre fokusgruppeintervjuer med fire deltakere i hver gruppe, to fra hvert tjenestenivå. Danielsen og Fjær fant tre sentrale dimensjoner i samhandling mellom tjenestenivåene: den administrative, den verdimessige og den faglige dimensjonen. Les mer i Forskning nr. 1/2010: Erfaringer med å overføre syke eldre pasienter fra sykehus til kommune http://www.sykepleien.no/ikbViewer/ Content/342952/artikkel_danielsen_4000.pdf Fagbladet 4/2010 > 39 fbaargang2010 fbseksjonHEL