FOKUS De aller fleste hjelpepleiere er fornøyd med jobben sin. Aller mest fornøyd er superheltene – de som har vært lengst i yrket. > SOLVEIG OSBORG OSE Dr.polit/seniorforsker ved Sintef Helse, Gruppe for arbeid og helse (leder) Fokusforfatteren står bak en undersøkelse om jobbtilfredshet blant hjelpepleiere organisert i Fagforbundet. Arbeidslivets superhelter 40 > Fagbladet 4/2010 SØNNEN MIN PÅ FIRE er svært opptatt av superhelter som Spiderman og andre tøffe menn med trange bukser og store veldefinerte muskler. Han spør ofte om disse superheltene fins «på orntlig». Nei, disse superheltene fins ikke i virkeligheten, men vi har en annen type superhelter. De har gjerne ikke så tettsittende klær, er typisk kvinner over 50 år, ansatt i kommunale pleie- og omsorgstjenester, og har gjerne vært i jobben i over 30 år. Jobben er krevende, med mange tunge løft, turnusarbeid, stadige omorganiseringer og nedskjæringer. I tillegg må de hele tida forholde seg til nye mennesker; brukere, pårørende, stadig nye kolleger, vikarer, ekstrahjelper, assistenter og ledere. De som mestrer slike arbeidsforhold over lang tid, som gjør en god jobb og samtidig trives i jobben, kan kalles arbeidslivets superhelter. VÅREN 2008 GJENNOMFØRTE vi en stor undersøkelse blant hjelpepleiere ansatt i kommu- nene. Spørreskjema ble sendt til 20.000 tilfeldige hjelpepleiere, trukket fra medlemsregisteret i Fagforbundet. Spørsmålene dekket forhold en kan forvente påvirker mestring og trivsel i et yrke (arbeidssituasjon, arbeidsmiljø, familieforhold, livsstil, arbeid/bosteds- og oppvekstkommune, ulike helseindikatorer m.m.). Spørreskjemaet var langt og krevende å fylle ut. Forventet svarprosent var om lag 30 prosent. Nesten 10.000 hjelpepleiere svarte på undersøkelsen! Få nale tidsskrift, ble finansiert av Folkehelseprogrammet i Norges forskningsråd. På oppdrag for Fagforbundet utarbeidet vi en rapport basert på analyser av deler av dette datagrunnlaget. Denne ble overlevert i begynnelsen av oktober 2009, og ble presentert for landskonferansen for Seksjon helse og sosial. Hele 80 prosent av hjelpepleierne svarer at de er fornøyd med jobben sin, og andelen som er fornøyd øker med alderen. Typisk vil slike undersøkelser overvurdere andelen som er «De som klarer å stå i yrket fram mot pensjonsalder i det yrket der så mange faller ut, må kunne kalles superhelter.» spørsmål var ubesvart, og de som fylte ut skjemaet, har gjort en grundig og samvittighetsfull jobb. Datagrunnlaget har dermed stor verdi og kan brukes til å studere mange ulike problemstillinger. DATAINNSAMLINGEN, og skriving av artikler til internasjo- tilfreds med jobben fordi de som ikke er fornøyd gjerne slutter i jobben og finner en annen jobb, blir langtidssykmeldt eller uføretrygdet. Dette betyr at de mest fornøyde blir med oppover i aldersgruppene. Vi finner at de som er fornøyd med jobben sin har lavere sykefravær, er i mindre grad utslitt når de fbaargang2010 fbseksjonHEL