ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo    E-POST: barespor@fagforbundet.no Ferieavvikling SPØRSMÅL: Jeg jobber i kommunen i en turnus som går over seks uker. I vår bedrift har vi 24 dager til rådighet når vi skal ta ut ferie. Vi kan bestemme selv når vi vil ta ut feriedagene – jeg kan f.eks. bruke enkelte feriedager som er fordelt ut over hele året. I forbindelse med ferieavviklingen har jeg to spørsmål: Vi har fått beskjed om at vi bare kan ta ut en arbeidshelg i fri i ferien. Stemmer dette? Hva regnes som en helg? Er det bare en søndag, eller en lørdag og en søndag, eller en fredag, en lørdag og en søndag? Medlem SVAR: Etter ferielovens § 5 har arbeidstaker krav på 25 virkedagers ferie hvert år, og etter Hovedtariffavtalen for kommunesektoren ytterligere 5 virkedager. Både tariffavtalen og ferieloven fastsetter ferietidens lengde i virkedager (ikke uker slik vi gjerne gjør i dagligtale). Virkedager er alle dager unntatt søndager og lovbestemte helgeeller høytidsdager. I forhold til ferieloven er lørdager således ordinære virkedager. Virkedager i ferien som etter arbeidseller turnusplan uansett ville vært fridager for arbeidstaker, regnes som feriefritid og går til fradrag i dagtallet. Avhengig av planen vil den enkelte med andre ord kunne «tape» fridager i forbindelse ferieavviklingen. Grunnen til at ferieloven ikke tar hensyn til dette problemet er både den tanke at dette vil jevne seg ut i det lange løp, og at det lovteknisk er vanskelig å regulere. Ferieloven tar således utgangspunkt i en situasjon med normal dagarbeidstid. Det er imidlertid gjort visse tilpasninger for skift- og turnusarbeidere. I lovens § 5 (4) heter det blant annet: «Arbeidstaker som arbeider på søndager kan kreve å få arbeidsfri enten på søndag som faller umiddelbart før ferien, eller på søndag umiddelbart etter....». Regelen i § 5 (4) om rett til søndagsfri skal sikre arbeidstakeren 21 sammenhengende kalenderdøgn fri i hovedferieperioden om sommeren. Regelen tar videre sikte på å sikre skift- og turnusarbeidere som ordinært arbeider på søndager, like lang reell feriefritid som ordinære dagtidsarbeidere. Det er altså den enkeltes turnusplan og ferieavvikling som avgjør hvor mange søndager det skal gis arbeidsfri på i forbindelse med ferieavvikling. Arbeidsgiver kan ikke bestemme at det skal være 1 arbeidshelg (søndag) fri i ferien. Noen ganger kan det bli bare 1 og andre ganger 3 eller flere. Dette kan variere fra år til år for den enkelte. Imidlertid er det ofte slik at det er 2 søndager som er aktuelt – hvis turnusen går over 6 uker med fri 3. hver søndag, og ferien fordeles over alle turnusukene. Hvis det inngås avtale om å dele opp noe av ferien, slik du for så vidt oppgir at dere har gjort, skal dere ha fri så mange dager det ville vært arbeidsplikt den uka/disse uker. Det må altså være enighet om hvilke turnusuker som er å anse som ferieavviklingsuker. Unni Rasmussen, forhandlingsenheten Permisjon med lønn ved besøk hos spesialist SPØRSMÅL: Jeg jobber i en todelt turnus. Hvis jeg får time hos en spesialist i helsetjenesten (ikke fastlege), kan jeg få permisjon med lønn, eller skal jeg trekkes i lønn for de timene jeg er borte? Olga SVAR: I og med at jeg ikke vet hvor du er ansatt, vet jeg heller ikke hvilken tariffavtale du er omfattet av. Det er varierende bestemmelser for velferdpermisjon i tariffavtalene som Fagforbundet er part i. Jeg kan imidlertid nevne noen områder. I KS (kommunene) og Spekter (bl.a. sykehusene) er det ingen bestemmelser om fri for besøk hos spesialist i helsetjenesten som er nedfelt i det sentrale avtaleverket. Hovedtariffavtalen for KS-området gir rett til velferdspermisjon med lønn inntil 12 hele eller 24 halve arbeidsdager pr. år. For arbeidstakere som har seks dagers arbeidsuke, er dagene henholdsvis 14 og 28. Hva det skal gis permisjon til vil fremgå av lokale reglementer. For sykehusene vil det også være lokale reglementer som sier noe om rett til velferdspermisjon. Noen tariffavtaler, blant annet innefor NHO-området, gir rett til velferdspermisjon med lønn, og her er besøk hos lege et av de forhold hvor slik permisjon skal gis. Jeg vil råde deg til å ta kontakt med tillitsvalgt og undersøke hva som fins av regler for velferdspermisjon på din arbeidsplass. Dersom det er nedfelt at det skal gis permisjon med lønn for besøk hos lege/spesialist, skal du ikke trekkes i lønn, og du skal heller ikke bruke avspasering. Unni Rasmussen, forhandlingsenheten i Fagforbundet Fagbladet 4/2010 > 25 fbaargang2010 fbseksjonKIR