SEKSJON KIRKE, KULTUR OG OPPVEKST > Grønt flagg Husebøstykket barnehage i Stavanger har fått grønt flagg – et internasjonalt symbol som viser at de satser seriøst på miljøsaker. 30 > Kirkenettverk Kirkegårdsarbeiderne i Nord-Trøndelag har gått sammen og dannet et nettverk for kirkegårdsarbeidere og gravlundsbetjening. 33 > Sunn mat Nøkkelhullmerket mat gir grunnlag for et sunt og variert kosthold i barnehager og SFOer, mener Anniken Owrum Aarum. 36 > Foto: Erik M. Sundt ENTUSIASTER: I seksjonsarbeidet må vi ha fokus på opplæring, utdanning og yrkesfaglig informasjon, mener opplæringsansvarlig Eli Saua Svalastog, prosjektleder Lise Larsen og styremedlem Finn Bærland. Telemark satser yrkesfaglig Kvalitet i barnehagen Alle barn har rett til barnehageplass. Barnehageutbyggingen har ført til at de fleste som ønsker det, har et barnehagetilbud. Regjeringen har nå varslet at de vil satse ytterlige på kvalitet. Kvaliteten i barnehagen skal sikres, og barnehagen skal styrkes som læringsarena. Dessuten skal alle barna få delta i et inkluderende fellesskap. Dette er de tre hovedmålene som Stortinget enstemmig støttet da de vedtok Stortingsmelding nr. 41 – Kvalitet i barnehagen. Meldingen går blant annet inn for å øke andelen med barnefaglig kompetanse i barnehagen. Flere yrkesgrupper inn i barnehagen skal utredes, og tittelen førskolelærer foreslås endret til barnehagelærer. Et nasjonalt foreldreutvalg for barnehager er foreslått, og dessuten et nasjonalt system som skal følge med i utviklingen av kvaliteten i sektoren. Barnehageloven og forskriften for familiebarnehager vil bli gjennomgått samtidig som et utvalg skal se på det pedagogiske tilbudet til førskolebarn. Alle barna i barnehagen skal også språkkartlegges. IVR Fagforbundet Telemark har fått 800.000 i ekstra prosjektmidler og satser friskt på yrkesfaglig utvikling og kompetanseheving. Lise Larsen i Fagforbundet Telemark arbeider heltid for å gi alle de fire yrkesfaglige seksjonene en ekstra piff til innsats. – Forbundets evaluering viser at seksjonsarbeidet ikke er helt som medlemmene forventer. Målet med prosjektet er å få opp seksjonsarbeidet i fagforeningene. Det er viktig at vi på fylket hjelper de seksjonstillitsvalgte med å lykkes, og at seksjonsarbeid blir en naturlig del av fagforeningsarbeidet, sier Lise Larsen. Hun er leder for Seksjon helse og sosial i Telemark og er nå også en ekstra ressurs i tillegg til de øvrige seksjonstillitsvalgte i fylket. Det tar mye tid å finne ut av hva som fins av tilbud på fagskoler og videregående utdanning. I «Prosjekt Yrkesfaglig utdanning og kompetanseheving» har de listet opp en rekke utdanningsmuligheter i Telemark med oversikt over grunnutdanning, yrkesfag på videregående, på fagskoler og høgskoler. – Vi ønsker et tilbud til alle. Fagskole er et godt tilbud for mange, også for dem med fagbrev, sier opplæringsansvarlig Eli Saua Svalastog. – Et viktig mål er å få vurdert realkompetanse, og komme med forslag til hvordan medlemmene kan øke kompetansen og dermed få uttelling i form av økt lønn, påpeker Finn Bærland, en veteran i opplæringssammenheng. – Formell kompetanse er ikke så vanskelig å få betalt for. Realkompetansen er det vanskeligere å få anerkjent. Ikke minst er det viktig å innfri voksnes rett til videregående opplæring, med godskriving av utdanning og erfaring. Deltakerne i prosjektgruppa har merket seg at det ofte søkes etter høgskoleutdannede når nye stillinger lyses ut. De mener det er grunn til å se på om det stilles for strenge krav, og oppfordrer tillitsvalgte lokalt til å bli mer bevisst på hvilken kompetanse som trengs for å utføre de ulike jobbene. Tekst: MONICA SCHANCHE Fagbladet 4/2010 > 27 fbaargang2010 fbseksjonKIR