AKTUELT Full privatisering av barnehagene Få hjelp til å bli slettet Datatilsynet har lansert slettmeg.no – en rådgivningstjeneste som skal gi hjelp til folk som opplever krenkelse av personvern på internett. Slettmeg.no er Norges første gratis hjelpetjeneste for folk som ønsker å få slettet krenkende materiale på nettet. Datatilsynet står bak tjenesten som er opprettet på bakgrunn av forslag fra personvernkommisjonen i 2009. Krenkende materiale kan være bilder, uriktig informasjon, sjikane og falske profiler. Slettmeg.no skal både gi hjelp og hjelp til selvhjelp. Tjenesten har ikke mandat til å kreve at noe slettes eller selv foreta sletting. Den skal gi råd og hjelp for å komme i kontakt med dem som har lagt ut krenkende opplysninger eller med dem som står bak nettsiden der informasjonen fins. Hjelp fås per telefon, chat, ved å fylle ut skjema eller sende e-post. IVR I Haugesund går det høyredominerte kommunestyret inn for å privatisere samtlige offentlige barnehager i kommunen. Saken kommer opp i formannskapet den 28. april. I forkant har kommunen gått ut med en kort høringsfrist til foreldre og ansatteorganisasjoner. Taper millioner – Vi taper sju–åtte millioner kroner i året på å beholde de offentlige barnehagene, mener Stål Alfredsen, assisterende rådmann i Haugesund kommune. Haugesund har fem barnehager som er offentlige, mens rundt tretti allerede er private. Dyre barnehager – De offentlige barnehagene i Haugesund er ganske små, med bare to eller tre avdelinger, noe som gjør at vi ikke får noen stordriftsfordeler. Det betyr at de offentlige barnehagene er dyre i drift, noe som i neste omgang medfører at kom- Illustrasjonsfoto: colourbox.com munens utlegg til de private barnehagene blir svært høye. Reglene tilsier nemlig at kommunene skal gi private barnehager støtte tilsvarende 85 prosent av utleggene til de offentlige barnehagene, et beløp som høyst sannsynlig øker til 87 prosent i løpet av våren. Når de offentlige barnehagene er dyre i drift, blir også overføringene til de private barnehagene høye. Vil kjøpe barnehagene Dette kunne kommunen løst ved å opprette noen store barnehager, som de høstet stordriftsfordeler fra, men det har kommunepolitikerne gått imot. Kommunen har allerede fått henvendelser fra de store barnehagekjedene Espira og Trygge barnehager om å ta over de resterende offentlige barnehagene. Tar opp kampen – Vi er helt uenige i at private eiere skal tjene penger på å drive barnehager, og vi vil jobbe for at barnehagene fortsetter i offentlig regi, sier UENIGHET: Haugesund kommune ønsker å spare penger ved å privatisere alle barnehagene. De ansatte frykter de blir taperne. Herdis Gunn Rødne, leder i Fagforbundet Haugesund–Utsira. Rødne er bekymret for hva som kan skje med pensjonsavtalene til de offentlige barnehageansatte i kommunen. – Privatiseringsfremstøtet har rykket fram i sjumilstakt. Vi har bare vært på ett møte med kommunen om dette, og nå skal det allerede opp i formannskapet. Vi mener kommunen bør drive barnehagene selv, sier hun. Tekst: VEGARD VELLE STORE PROBLEM: Konsekvensene for dem som ikke gjennomfører videregående opplæring er store. Gull av gråstein Frafall i videregående skole er et stort problem, men det er ikke nytt. Det slår Gudmund Hernes fra Fafo fast i rapporten «Gull av gråstein». Rapporten kommer med ulike tiltak og peker på at konsekvensene av frafall er store og alvorlige. Det å ikke ha gjennomført videregående opplæring gir i altfor mange tilfeller dårlige vilkår for liv, arbeid og samfunnsdeltakelse. Rapporten kommer med anbefalinger for å få til en bedre gjennomføring av videregående opplæring. Et av forslagene går på utstyrssituasjonen i de videregående skolene. Fagforbundet støtter forslaget om å kartlegge utstyrsituasjonen på de videregående skolene. Forbundet er også opptatt av et godt og aktivt samarbeid mellom partene i arbeidslivet, mellom arbeidslivet og skolene, og godt fungerende yrkesopplæringsnemnder, faglige råd og opp- læringskontorer. Dette er en del av de viktige rammefaktorene for ei god fag- og yrkesopplæring. Fagforbundet mener det også er viktig med lavterskeltilbud som «tar tak» i ungdom som står i fare for å falle ut av videregående opplæring. For forbundets medlemmer i barnehager, SFOer og i grunnopplæringa er det helt avgjørende at de inkluderes i felles planleggingsarbeid og i etter- og videreutdanningstiltak. Dette personalet er viktige ledd i kjeden som skal få barnehage-, skole- og bedriftsopplæring til å fungere optimalt for barn og unge.    IVR 28 > Fagbladet 4/2010 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKIR