SEKSJONSLEDER Barnehagebarnas rettigheter Fagforbundets faggruppe barnehage ønsker å lage en brosjyre med lite tekst og gode bilder som sier noe om barnas rettigheter i barnehagen. Bildene skal understreke teksten slik at det er lett for barna å forstå hva det dreier seg om. Hensikten med brosjyren er å bidra til at miljøet i barnehagen fremmer trivsel og gode miljømessige forhold hvor barna blir tatt på alvor. FAG barnehage har så langt kommet fram til momenter som at toalettene må innredes til en privat sfære. Stolene og bordene må være Foreldresamarbeid Samarbeidet mellom hjem og skole skal tydeliggjøres. Derfor har Utdanningsdirektoratet sendt et høringsforslag om endringer i forskriften til opplæringsloven om foreldresamarbeid. Begrunnelsen for å endre forskriften er at dette er ett av tiltakene for å bedre gjennomføringen av videregående opplæring, og at et godt foreldresamarbeid kan bidra til å fremme elevenes læring. Fagforbundet mener det er positivt at det formelle grunnlaget for foreldresamarbeid tydeliggjøres og konkretiseres. Men det krever engasjement og en variert tilnærmingsform til foreldrene, og et godt kjent system for hvordan foreldresamarbeidet organiseres ved den enkelte skole.    IVR tilpasset den enkelte. Det skal være en rolig plass for hvile og høvelige garderobeskap. Barn og foreldre skal møtes av en voksen, og barna skal forlate barnehagen sammen med foreldre eller annen navngitt person. Inneklimaet må være godkjent, og renholdet skal være forsvarlig etter hygienisk tilfredstillende metoder. Belysningen må være god, og lokalene både inne og ute må ha tilfredstillende lydforhold. Dessuten er det viktig at førstehjelpsutstyr er lett tilgjengelig.    IVR Opplæring av assistenter Fagforbundets faggruppe barnehage har begynt arbeidet med modulbasert opplæring av assistenter. Barnehagen er en pedagogisk institusjon. Tradisjon i barnehagen bygger på en helhetlig tilnærming til omsorg, læring og respekt for barndommens egenverdi. Det betyr at barnehagens kompetanse må bygge på hele personalet, hvor det i tillegg til pedagogisk kompetanse legges vekt på sosial kompetanse. Når det ansettes en ny assistent i barnehagen, bør det innføres obligatorisk innføringskurs i barnehagearbeid som barnehageeier har ansvaret for. Det må også legges til rette for kompetanseheving som er relevant til oppgavene de har, mener faggruppa.    IVR Realkompetansevurdering Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, har fått i oppdrag av Kunnskapsdepartementet å utrede det nasjonale systemet med realkompetansevurdering for å bedre samordningen mellom de ulike aktørene i utdanningssektoren. Utgangspunktet er å legge til rette for at enkeltpersoner skal kunne gjøre seg nytte av sin realkompetanse i overgangene mellom og innen de ulike sektorene. Fagforbundet er LOs representant i ei referansegruppe som skal komme med innspill til Vox om dette.    IVR Slipp lærlingen inn–detervår Endelig slipper vinteren taket. Landet rundt jobber ungdom i videregående opplæring med den mest utfordrende oppgaven til nå i sine unge liv; de må skaffe seg læreplass! På nesten alle samfunnsområder åpner virksomheter og bedrifter opp dørene for disse ungdommene. Mange får jobb og kommer i gang med løpet som skal føre dem fram til deres framtidige yrkesliv. Men på ett område er lærlingene nesten fraværende; i kulturlivet. Mange vil hevde at det slett ikke er så rart, siden det ikke finnes noe fagbrev som kulturarbeider. Men nå har det åpnet seg en mulighet for lærlinger også i kultursektoren, i bibliotekene. Bibliotekene kan ta inn lærlinger i kontor- og administrasjonsfaget. Med fagbrev i dette faget kan ungdommene jobbe i både private og offentlige virksomheter, for eksempel i bibliotek og i service- og informasjonssentre. En fantastisk mulighet. En lærling i Vi vet at det mangler læreplasser mange steder. Ved å åpne dørene til biblioteket, åpner vi også for en helt ny læringsarena. biblioteket vil være en ekstra ressurs for resten av kollegiet, og ungdommen selv vil få en unik kompetanse som han eller hun vil kunne bruke i yrkeslivet. Vi kan jo håpe at det gir mersmak å jobbe som kulturarbeider, og at mange av dem velger å jobbe videre i kultursektoren. Vi vet at det mangler læreplasser mange steder. Ved å åpne dørene til biblioteket, åpner vi også for en helt ny læringsarena. Tradisjonelt har det vært lettere å få læreplass i de tradisjonelle håndverksfagene enn i yrkesfaglige retninger som kontor- og administrasjon, helsefagarbeider og barne- og ungdomsarbeiderfaget. METTE HENRIKSEN AAS Det er ingen god grunn til at det skal være slik. Kanskje er det mulig å ta inn en lærling allerede til høsten. Søk skolekontoret om å bli godkjent lærebedrift, og kontakt inntakskontorene for videregående opplæring. Som lærebedrift vil biblioteket dessuten få støtte til å dekke deler av lønna til lærlingen. Min oppfordring er: Sett i gang! Hvem vet, kanskje står en ung gutt eller jente på trappa til biblioteket, med lærekontrakt i baklomma, full av forventninger allerede til høsten? 38 > Fagbladet 4/2010 fbaargang2010 fbseksjonKIR