AKTUELT Kritiserer regjeringens utdanningspolitikk til dyre privatskoler og korte AMOkurs i regi av Nav. – Det er ikke akseptabelt at denne gruppa ungdommer skal falle mellom to stoler. Dette er livskraftig ungdom som må ha rett til å fullføre et løp slik at de er robuste på arbeidsmarkedet, sier Karlsen til LO-Aktuelt. Må utredes bedre Regjeringen mener det trengs mer utredning før opplæringsloven kan endres: – Vi må få klarlagt bedre hvilke konsekvenser det vil ha å gjøre noe med ungdomsretten. Det må kostnadsberegnes, og så kan vi eventuelt fremme et forslag når det er penger på statsbudsjettet, sier statssekretær Lisbeth Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet til LOAktuelt. Tekst: ANN FREDRIKSEN, LO-AKTUELT Lederen av utvalget som utredet framtidas fagopplæring, reagerer sterkt på at regjeringspartiene før påske stemte ned KrF og Venstres forslag om å tette hull i opplæringsloven slik at all ungdom får rett til videregående opplæring. Da framtidas utdanningspolitikk ble debattert i Stortinget før påske, var KrF og Venstre alene om å foreslå at opplæringsloven blir endret «slik at de som ønsker å fullføre videregående opplæring, får en slik rett uavhengig av alder». Dermed må ungdom mellom 19 og 24 år som har brukt opp retten til videre- gående opplæring uten å fullføre, fortsatt vente til de er 25 år før de igjen får rett til kompetansegivende opplæring. Beklagelig – Det er veldig beklagelig at de rødgrønne ikke har ført forslaget inn i Utdanningslinja (stortingsmelding nr 44, red. anm.) eller fremmet et alternativt forslag, sier Rolf Jørn Karlsen, leder av utvalget som i 2008 utredet framtidas fagopplæring. Karlsen-utvalget gikk enstemmig inn for å endre opplæringsloven slik at frafallsungdom skulle kunne sikres mulighet til videregående HULL I LOVEN: Det er ikke akseptabelt at ungdom som vil utdanne seg mister muligheter på grunn av et hull i utdanningsloven, mener Rolf Jørn Karlsen. opplæring, selv om de har brukt opp den såkalte ungdomsretten. I dag får mange høyt motiverte ungdommer i begynnelsen av 20årene nei til kompetansegivende opplæring. I stedet blir de henvist Endå meir kvalitet Nøkkelen til suksess ligg i å gjere kvarandre gode. – Auka samarbeid i Fagforbundet vil tryggje endå større suksess i arbeidet med kvalitetskommunane, meiner Tore André Jakobsen. Då styra i dei fire seksjonane i Fagforbundet sist møttest, var Tore André Jakobsen invitert for å gje innspel til ein diskusjon om forbundet si rolle i kvalitetsarbeidet lokalt. Gode moglegheiter – Gjennom arbeidet i kvalitetskommunane har forbundet og seksjonane fått lokale arenaer for å prøve ut gode løysingar basert på yrkesfagleg utviklingsarbeid, seier Jakobsen. Han har sjølv erfaring frå arbeidet med modellkommunen og kvalitetskommunen Mo i Rana. Som nyvald medlem av arbeidsutvalet i Fagforbundet har Jakobsen fått eit særskild ansvar for lokalt omstillingsarbeid. Betre omdøme Seksjonsstyra tok diskusjonen om Fagforbundet si rolle i det lokale kvalitetsarbeidet samstundes som kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete la fram evalueringsrapporten frå arbeidet med Kvalitetskommuneprogrammet. – Det er godt å høyre at ministeren er nøgd med det kvalitetsarbeidet som no har gått føre seg i tre år, og som 138 kommunar til no har slutta seg til. Det er flott at ho verdset det arbeidet som er gjort i regi av Kvalitetskommuneprogrammet, og at ho ynskjer å vidareføre det. Eg trur det har stor verknad på omdømet til kommunane og til det arbeidet dei tilsette i kommunane gjer, seier Jakobsen. Eit steg vidare Tore André Jakobsen trur nøkkelen til endå betre kvalitetsarbeid i kommunane ligg i å spreie den kompetansen som ligg i seksjonane. – Eg er mektig imponert over det VIL BLI BETRE: – Seksjonane og seksjonstillitsvalde kan trygge kvaliteten på det arbeidet dei tillitsvalde gjer i dei lokale styringsgruppene, meiner Tore André Jakobsen. arbeidet omstillingseininga i Fagforbundet har gjort. Dei har mellom anna kursa over 500 tillitsvalde frå heile landet i utviklingsarbeid. Men kanskje har omstillingseininga hittil trekt lasset litt for mykje åleine. For at vi skal komme eit steg vidare, trur eg vi i større grad må trekkje med seksjonane. Berre slik kan det fantastiske kvalitetsutviklingsarbeidet som dei gjer sentralt og lokalt, bli generert ut i heile forbundet og i kommunane. Tekst: KARIN E. SVENDSEN 28 > Fagbladet 4/2010 Foto: Monica Schanche Foto: Jan Lillehamre fbaargang2010 fbseksjonKON