SKYHØY: Fafo-forsker Svein Erik Moen sier at innleien av konsulenter i Nav i 2009 kostet 1,3 milliarder kroner. Bruken av midlertidige ansatte er også skyhøy. Ekstrem konsulentbruk I overkant av 20 prosent av lønnsmidlene i Nav brukes på eksterne konsulenter, fastslår forsker Svein Erik Moen. Tekst og foto: ANNE-GRETE LOSSIUS Fafo, som er en samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse, kartla i 2008 omfanget av midlertidige ansettelser og innleie av konsulenter i tre statlige virksomheter; Nav, Skatteetaten og Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Det framkom da at Nav hadde fra 1.9.2007 til 1.9. 2008 brukt svimlende 1,9 milliarder kroner på konsulenter, noe som tilsvarte 19 prosent av lønnsmidlene. Dypdykk Denne gangen er det Nav og Arbeidstilsynet Moen har gått nærmere etter i sømmene. Forskeren har samlet inn registerdata, foretatt gruppeintervjuer og 20 individuelle intervjuer av ledere i de to etatene. Moens kartlegging viser at situasjonen i Nav ikke er blitt bedre. Snarere tvert om. I 2009 kostet konsulentbruken i Nav 1,3 milliarder kroner. – Dette tilsvarer litt over 20 prosent av lønnsmidlene, sier Svein Erik Moen. Jobber med drift Moen forklarer at hovedtyngden av de eksterne konsulentene i Nav jobber med programmer tilknyttet pensjonsreformen. – Men det er også mye konsulentbruk tilknyttet Nav-reformen, sier forskeren. I tillegg blir noen eksterne konsulenter satt til å jobbe med drift. Det koster om lag to millioner kroner årlig å leie inn en konsulent. Det vil si at 50 konsulenter koster 100 millioner kroner. – Virksomheten må kartlegge egne ressurser før innleie, og avklare om man kan ansette eller lære opp egne i stedet for å leie inn folk, mener han. 30 prosent midlertidige Nav hadde totalt 11 prosent midlertidige ansatte i 2008, men det var store variasjoner mellom de forskjellige avdelingene. På kontorstøttesiden var hele 48 prosent midlertidige. Nav Fylke har 15 prosent midlertidige, mens Nav Utland kan skilte med hele 30 prosent. I Nav Forvaltning står det heller ikke særlig bra til – litt i underkant av 30 prosent midlertidige, mange er på såkalte engasjementer. – Midlertidige ansatte har økt i 2009, fastslår Moen. Omfattende tjenestekjøp Erik Oftedal, direktør for arbeid og aktivitet i NAV, sier han ikke kjenner tallgrunnlaget fra forskningsrapporten. Han sier at de har et omfattende tjenestekjøp på IKT-området, i hovedsak grunnet arbeid med et stort IKT-program i forbindelse med pensjonsreformen. – Dette krever kompetanse som vi ikke har behov for senere, sier han. Oftedal sier de tidligere har brukt konsulenter til drifting av IKT, men at de nå er i ferd med å ansette folk i stedet. Fagbladet 4/2010 > 35 fbaargang2010 fbseksjonKON