Illustrasjonsfoto: colourbox.com – Vi trenger en ny kurs, blant annet med et mindre topptungt helsevesen der folk får den behandlingen de skal ha på det nivået som er nødvendig for at behandlingen skal være effektiv og god. – Mange sykdommer og lidelser kan behandles med svært bra resultat på et lavere nivå enn i dag, og derfor ønsker vi å overføre ansvar fra spesialisthelsetjenesten og over til kommunene. Vi mener dette vil gi et bedre tilbud til folk – ikke bare fra 2012, men også i lang, lang tid framover. – Det betyr også at vi må satse på kommunene. Vi må utdanne kvalifisert personale, og vi må sørge for at kommunene kan ansette dem, sa Helseth. Må være tydelig Fagforbundets leder, Jan Davidsen, er opptatt av at samhandlingsreformen ikke må bli en ny reform som legger til rette for mer privatisering i helsesektoren. – Det er viktig å være tydelig på hvor en skal og være nøye med virkemidlene. Ellers kan reformen føre til forvirring. Vi har lenge vært opptatt av en helsetjeneste med rett person med riktig kompetanse på rett plass. Det vil gi kvalitet til innbyggerne, sa han. – Samtidig er det også viktig ikke å tukle det til med en forhastet reform som settes i verk før virkemidlene er på plass, spesielt når det gjelder kommunenes muligheter og ressurser til å håndtere nye utfordringer. Da vil hele reformen miste troverdighet i forhold til målene, sa Davidsen med klar adresse til Helseth. Feil grunnlag Professor Bjarne Jensen mener at det økonomiske utgangspunktet for samhandlingsreformen bygger på feil grunnlag. – En av drivkreftene bak reformarbeidet har vært at helseutgiftene i Norge er så mye høyere enn i andre land vi kan sammenlikne SAMHANDLING: Helsetjenestene skal bli bedre ved å styrke samarbeidet mellom sykehus og kommuner, men mange er skeptiske til den nye reformen. oss med. Vår rapport dokumenterer at dette er en myte som ikke stemmer. Hvis helseutgiftene defineres på samme måte i de landene vi sammenlikner oss med, og det korrigeres for reallønnsnivå, viser tallene at Norge har moderate utgifter, og at vi har lavere vekst i helseutgiftene enn OECDlandene sett under ett, sa Bjarne Jensen. Ikke imot samhandling Rapporten er laget på oppdrag for Kommunenes interesseforening for lokalsykehus (KIL). Styreleder Turid Opedal understreket på pressekonferansen at interesseorganisasjonen ikke er imot samhandling i helsesektoren, men at de syns den nye reformen går for raskt, og at ingen i dag har oversikt over hvilke konsekvenser den vil føre med seg. – Vi er ikke imot samhandling. Men denne reformen handler ikke om det. Den dreier seg om styring, struktur og finansiering, og jeg mener at den vil kunne gi resultater som fører til dårligere samhandling – ikke bedre, slik det var tenkt, sier hun. Partsinnlegg Statssekretær Roger Ingebrigtsen i Helse- og omsorgsdepartementet sier at løftene i Soria Moria I og II om at ingen lokalsykehus skal legges ned står ved lag. Han mener rapporten er en fortolkning av allerede kjente data, og han oppfatter den som et partsinnlegg i debatten om framtidas organisering av helsetjenestene i Norge. – Jeg har fått flere reaksjoner, også fra gamle Ap-medlemmer, på at en statssekretær angriper en rapport som dette og kaller den et partsinnlegg, sier Fagforbundets rådgiver Unni Hagen, som har vært med på å lage rapporten. Fagbladet 4/2010 > 55 fbaargang2010 fbseksjonKON