AKTUELT Endå meir kvalitet Nøkkelen til suksess ligg i å gjere kvarandre gode. Det er Tore André Jakobsen overtydd om. – Auka samarbeid i Fagforbundet vil tryggje endå større suksess i arbeidet med kvalitetskommunane, meiner han. Då styra i dei fire seksjonane i Fagforbundet sist møttest, var Tore André Jakobsen invitert for å presentere Kvalitetskommuneprogrammet og gje innspel til ein diskusjon om forbundet si rolle i kvalitetsarbeidet lokalt. Gode moglegheiter – Seksjonane skal vere premissleverandør for det yrkesfaglege arbeidet i forbundet. Gjennom arbeidet i kvalitetskommunane har forbundet og seksjonane fått lokale arenaer for å prøve ut gode løysingar basert på yrkesfagleg utviklingsarbeid, seier Jakobsen. Han har sjølv erfaring frå arbeidet med modellkommunen og kvalitetskommunen Mo i Rana. Som nyvald medlem av arbeidsutvalet i Fagforbundet har Jakobsen fått eit særskild ansvar for lokalt omstillingsarbeid. Betre omdøme Seksjonsstyra tok diskusjonen om Fagforbundet si rolle i det lokale kvalitetsarbeidet samstundes som kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete la fram evalueringsrapporten frå arbeidet med Kvalitetskommuneprogrammet. – Det er godt å høyre at ministeren er nøgd med det kvalitetsarbeidet som no har gått føre seg i tre år, og som 138 kommunar til no har slutta seg til. Det er flott at ho verdset det arbeidet som er gjort i regi av Kvalitetskommuneprogrammet, og at ho ynskjer å vidareføre det. Eg trur mellom anna det har stor verknad på omdømet til kommunane og til det arbeidet dei tilsette i kommunane gjer, seier Jakobsen. Eit steg vidare Tore André Jakobsen meiner at det kvalitetsarbeidet seksjonane gjer, hittil ikkje i stor nok grad har kome ut til resten av organisasjonen. Han trur nøkkelen til endå betre kvalitetsarbeid i kommunane ligg i å spreie den kompetansen som ligg i seksjonane. – Eg er mektig imponert over det arbeidet omstillingseininga i Fagforbundet har gjort. Dei har mellom anna kursa over 500 tillitsvalde frå heile landet i utviklings- VIL BLI BETRE: – Seksjonane og seksjonstillitsvalde kan trygge kvaliteten i dei lokale styringsgruppene, meiner Tore André Jakobsen. arbeid. Men kanskje har omstillingseininga hittil trekt lasset litt for mykje åleine. For at vi skal komme eit steg vidare, trur eg vi i større grad må trekkje med seksjonane. Berre slik kan det fantastiske kvalitetsutviklingsarbeidet som dei gjer sentralt og lokalt, bli generert ut i heile forbundet og i kommunane. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Kritiserer regjeringen Vannverksskandalen tidenes skup Aftenpostens avsløringer av vannverksskandalen på Romerike har fått tildelt Skup-prisen for beste avsløring ved hjelp av undersøkende journalistikk gjennom 20 år. I juryens begrunnelse heter det: Journalistene visste at korrupsjon, bestikkelser og smøring er vanskelig å dokumentere. Men med allerede opparbeidet fagkunnskap og systematisk jobbing, greide de å avsløre at direktøren for de kommunale bedriftene gjennom år hadde beriket seg selv og sin familie med offentlige kroner.    MoS Lederen av utvalget som utredet framtidas fagopplæring, reagerer sterkt på at regjeringspartiene før påske stemte ned KrF og Venstres forslag om å tette hull i opplæringsloven slik at all ungdom får rett til videregående opplæring. Da framtidas utdanningspolitikk ble debattert i Stortinget før påske, var KrF og Venstre alene om å foreslå at opplæringsloven blir endret «slik at de som ønsker å fullføre videregående opplæring, får en slik rett uavhengig av alder». Dermed må ungdom mellom 19 og 24 år som har brukt opp retten til videregående opplæring uten å fullføre, fortsatt vente til de er 25 år før de igjen får rett til kompetansegivende opplæring. – Det er veldig beklagelig at de rød-grønne ikke har ført forslaget inn i Utdanningslinja (stortingsmelding nr 44, red. anm.) eller fremmet et alternativt forslag, sier Rolf Jørn Karlsen, leder – Det er ikke akseptabelt at denne gruppa ungdommer skal falle mellom to stoler. Dette er livskraftig ungdom som må ha rett til å fullføre et løp slik at de er robuste på arbeidsmarkedet, sier Karlsen. Regjeringen mener det trengs mer utredning før opplæringsloven kan endres: – Vi må få klarlagt bedre hvilke konsekvenser det vil ha å gjøre noe med ungdomsretten. Det må kostnadsberegnes, og så kan vi eventuelt forslag når det er penger av utvalget som i 2008 utredet framtidas fagopplæring. Karlsen-utvalget gikk enstemmig inn for å endre opplæringsloven slik at frafallsungdom skulle kunne sikres mulighet til videregående opplæring, selv om de har brukt opp den såkalte ungdomsretten. HULL I LOVEN: Det er ikke akseptabelt at ungdom, mener Rolf Jørn Karlsen. I dag får mange høyt motivert ungdommer i begynnelsen av 20-årene nei til kompetansegivende opplæring. I stedet blir de henvist til dyre privatskoler og korte AMO-kurs i regi av Nav. fremme et på statsbudsjettet, sier statssekretær Lisbeth Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet. Tekst: ANN FREDRIKSEN, LO-Aktuelt Fagbladet 4/2010 > 29 Foto: Monica Schanche Foto: Jan Lillehamre fbaargang2010 fbseksjonSAM