Alle vet at det fins standarder for svært mye. Men få tenker over hvor mye standardene faktisk styrer oss. Enda færre tenker over at de kan være med på å bestemme innholdet i standardene. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Både arbeidsdagen og hverdagen vår reguleres av mange ulike bestemmelser. Lov og forskrifter er de viktigste, men mange av de 1850 norske standardene styrer også svært mye av det vi gjør. – Litt overfladisk kan vi si at lover og forskrifter styrer oss ovenfra, siden de bestemmes av myndighetene. Standardene styrer oss derimot nedenfra, siden det er bransjen selv – med produsenter, partene i arbeidslivet og leverandører som lager dem, sa Jack Grimsrud fra Standard Norge på et seminar i regi av Fagforbundets Seksjon samferdsel og teknisk, SST. Viktig å være med Den mest kjente standarden for mange av seksjonens medlemmer er den nordiske renholdsstandarden NS Insta 800, som Fagbladet har omtalt flere ganger. Da denne standarden ble utviklet og etablert, hadde Norsk Kommuneforbund en representant i komiteen som laget standarden. Svein Morten Sørensen, som er styremedlem i SST, er engasjert i standardiseringsar- representerer arbeidstakerne har en viktig jobb å gjøre slik at standardene blir utformet på en måte som blant annet ivaretar de ansattes helse, miljø og sikkerhet. – Ta for eksempel brannklær. Her er det viktig at ikke bare produsentene, men også representanter for brannpersonell bidrar for å sikre at standarden blir utformet slik at klærne gir best mulig beskyttelse, sier Svein Morten Sørensen. – Arbeidet med NS Insta 800 viste oss at det er viktig å være med for å sikre kvaliteten på renholdet. Når vi klarer å sikre høy kvalitet gjennom en standard, bidrar det også til å sikre arbeidsplasser. Derfor er det viktig å være opptatt av og ha kunnskap om dette, sier seksjonslederen i SST og AUmedlem i Fagforbundet, Stein Guldbrandsen. Får alt til å virke – Det mest nærliggende når vi tenker standarder, er kanskje måleenheter, som meter, kilometer, liter og kilo, sa Jack Grimsrud fra Standard Norge på seminaret. beid innen forvaltning, drift og vedlikehold. Han er ikke i tvil om at organisasjoner som Velfungerende standarder er usynlige. De er en del av en infrastruktur vi tar for gitt, og vi trenger ikke å forholde oss til hvorfor dette virker. Grimsrud viste konkrete eksempler på hvordan standardisert teknikk bidrar til at hverdagen blir lettere for de fleste av oss. – Når vi bruker et bankkort i en betalingsterminal, fungerer det hver gang fordi alle involverte aktører er blitt enige om standardiserte løsninger slik at alle kort kan brukes over alt. – Dette er et godt eksempel på hvordan en standard påvirker hverdagen vår, sa Grimsrud. Vi styres > STANDARD NORGE • Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon som ble stiftet 24. juni 2003, men har røtter tilbake til 1923. • Medlemskapet i Standard Norge er åpent for bedrifter, organisasjoner, myndigheter og andre. • I tillegg til å ha ansvaret for standardiseringsarbeid og salg av standarder, holder Standard Norge også kurs – både om standarder og om selve standardiseringsarbeidet. • Hjemmeside: www.standard.no st – I databransjen er det ikke alltid slik. Der 30 > Fagbladet 4/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM