SEKSJONSLEDER SAMARBEID: Havneansatte fra forskjellige forbund vil samarbeide gjennom ei nyopprettet faggruppe. Klare for samarbeid Fagforbundets faggruppe for havneansatte har startet et samarbeid med Norsk Transportarbeiderforbund om både bransjepolitikk og yrkesfaglig utvikling. – Begge forbundene har medlemmer som arbeider i de fleste offentlige havnene i Norge, og det vil være naturlig å finne områder der vi har felles interesser som vi kan samarbeide om, sier Steinar Hopstad, Finn Sneve, Tor Bertheussen og Per Bakken i faggruppa. Konferanse i september I september blir det konferanse for medlemmer som er ansatt i havnene. Etter planen blir den på Kielferga med et innhold som blir både politisk og yrkesfaglig. – Et sentralt tema blir å utfordre politikere som arbeider med transport. Vi mener at det både vil føre til færre trafikkulykker og lavere klimautslipp å overføre en del av varetransporten fra tungtransport på veiene og over til skip. – Men dette krever at myndighetene satser langt mer på havner som logistikknutepunkter, og bygger opp infrastrukturen rundt havnene slik at det blir praktisk mulig. Det hjelper lite å frakte gods sjøveien hvis det ikke er mulig å frakte det videre fra havna til bestemmelsesstedet på en effektiv og grei måte, sier de. – Vi har registrert at flere politikere har snakket varmt for slike løsninger, men foreløpig har det skjedd svært lite konkret. Vi er derfor utålmodige, fortsetter de. – Vi forstår at det tar tid å utvikle en ny politikk på dette området, men vi ønsker likevel å utfordre politikerne på hva som kan startes opp slik at vi får konkrete holdepunkter på at noe skjer og at utviklingen går i riktig retning, sier de. Farlig gods I tillegg ønsker Fagforbundet og Transportarbeiderforbundet å samarbeide om å bedre arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Blant annet kan konteinere med giftig gass være for dårlig merket, og dette har ført til ulykker både i Nederland og i Sverige. – Selv om vi ennå ikke har hatt noen ulykker med dette i Norge, er det et viktig arbeid å være oppmerksom på problemet og arbeide for bedre merking, sier medlemmene i faggruppa. I Nederland er det laget en film om å håndtere farlig gods i havnene, og denne filmen ønsker både Fagforbundet og Transportarbeiderforbundet å få oversatt og distribuert som dvd-er. I tillegg ønsker forbundene å arbeide videre med å heve kompetansenivået innenfor losse- og lastearbeid. Det vil bli lagt ut informasjon om konferansen, samt påmelding og program på Fagforbundets nettside etter hvert som detaljene blir klare. Følg med på www.fagforbundet.no/sst/ Tekst: PER FLAKSTAD Fagforbundet for alle Flere og flere yrker stiller krav til høyere utdanning, og andelen av arbeidstakere med høyere utdanning vokser raskt. I offentlig sektor har halvparten av de sysselsatte høyere utdanning, og andelen er enda høyere blant de yngste arbeidstakerne. Også i Fagforbundet ser vi den samme utviklinga, og omtrent 45.000 av forbundets medlemmer har utdanning på høgskolenivå. Det at studieandelen har økt markert, skyldes blant annet reformer som innføring av obligatorisk niårig grunnskole (1971), lovfesta rett til treårig videregående skole (1994) og lovfesta rett til tiårig grunnskole (1997). Dette er reformer LO-forbundene har bidratt til å kjempe fram, og det har gitt mange av Fagforbundets medlemmer mulighet til å velge videreutdanning. Det er viktig med god studiefinansiering for å unngå at rekrutteringen til høyere utdanning styres Fagforbundets tillitsvalgte er i disse dager ute på høgskolene for å vise at vi er et alternativ til profesjonsforbundene. av økonomisk evne, og Fagforbundet jobber for at studiestøtten skal utvides til elleve måneder. Det er ikke et mål at alle skal ta høyere utdanning, men det er et mål at alle skal ha reelle muligheter til å studere – enten på heltid eller på deltid. Et forbund med et politisk perspektiv som er uavhengig av utdanning og som går på tvers av profesjoner, har store muligheter til å påvirke utviklingen i ulike sektorer. Som medlem kan man delta aktivt i utformingen og påvirkningen av politikken, og det har også høgskoleutdannede interesse av å være med på. Fagforbundets tillitsvalgte er i disse dager ute på høgskolene for å vise at vi er et alternativ til profesjonsforbundene. Det begynner å komme på plass røde sofaer på studiesteder over hele landet, og her kan alle studenter komme for å møte tillitsvalgte som kan svare på spørsmål om rettigheter i arbeidslivet. Den røde sofaen er et gjenkjennelig varemerke, og budskapet er enkelt: Fagforbundet er et forbund for alle – også for dem med høyere utdanning. STEIN GULDBRANDSEN 38 > Fagbladet 4/2010 Illustrasjonsfoto: Per Flakstad fbaargang2010 fbseksjonSAM