grep, men vi krever at alle skoler får en reell sjanse til å bli vurdert. Det er for enkelt bare å ta skolene i randsonene, sier Aasbø. Den borgerlige opposisjonene i Rana stiller seg også bak kravet om å legge saken på is i to år. Prosjekt i dvale Etter at Unio og FAU gikk ut av Kvalitet i skolen, har prosjektet stoppet opp. Men ingen i arbeidsgruppa har mistet troen på arbeidsformen. Tormod Steen (V) håper arbeidet kan revitaliseres og videreføres. – Det at vi var et konsensusorgan uten avstemninger gjorde gruppa til en interessant møteplass. Vi fikk prøve ut egne argumenter og teste andres. Det var en spennende, men også krevende arbeidsform. Vi som ikke har trukket oss, ønsker å fortsette. Det samme mener Siw Østerdal, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet. – Vi har bak oss store, vellykkede omstillinger, og vi har mange andre pågående prosjekter, sier hun. Heller ikke Alf Per Korsnes i Unio har mistet troen på metodikken i trepartssamarbeidet. – Problemet er at vi har opplevd det stikk motsatte av det vi ble invitert til. De ansatte skal være en motor i kvalitetsarbeidet. I stedet ble det kjørt tunge prosesser ovenfra og ned. Dermed mistet prosjektet all legitimitet. – men metoden lever Knut Stranden (Imtec), som er konsulent i flere prosjekter i Rana, understreker at konflikten er begrenset til skoleprosjektet, og at kvalitetsarbeidet for øvrig fortsetter. – Problemene oppstod da forslaget om å legge ned skoler kom samtidig som prosjektet Kvalitet i skolen lå i startgropa. Da motstanden vokste fram, burde kommunen lagt opp til helt andre og mer omfattende prosesser, og jeg tar selvkritikk på at jeg ikke klart nok påpekte det. Hvis dialogen hadde fortsatt, tror Stranden at det hadde vært mulig å skape en bedre forståelse for den nye økonomiske situasjonen. – Det ville også gitt mulighet til å avlive en del myter og misforståelser, som for eksempel at en endret skolestruktur betyr et dårligere skoletilbud. Da politikerne og rådmannen så at skolesektorens budsjett måtte reduseres, burde arbeidsgruppa etter Strandens oppfatning vært utvidet med flere politikere. – I forhold til de dramatiske kuttene, var arbeidsgruppa for svakt forankret. Den økonomiske situasjonen burde også vært avklart før arbeidet startet. Politikerne må ta ansvar Siw Østerdal, som selv sitter i kommunestyret for Ap, mener politikerne gjennom økonomiplanen leverte en klar bestilling til skolesjefen og rådmannen. – Administrasjonen leverte varen, men politikerne likte verken lukta eller fargen. Likevel er det ikke én politiker eller ett politisk parti som har bedt administrasjonen om en ny utredning. Ingen har gitt dem nytt verktøy eller nye retningslinjer. – Det er kommunestyret som må bestemme om en eller flere skoler skal legges ned. Så kan Kvalitet i skolen arbeide for at elevene og ansatte skal få en bedre skole enn i dag. For meg er det vanskelig å diskutere kvalitetstiltak ved de ulike skolene uten å vite hvilke skoler som skal bestå de nærmeste årene, sier Østerdal. Men det er en krevende manøver å legge ned en skole ett år før kommunevalget. For ikke å snakke om åtte skoler. KVALITET: – Når resultatene ikke er gode, er det fordi mange elever ikke får det de skal få på skolen, mener tillitsvalgt Siw Østerdal i Fagforbundet. SUNT: – Jeg ser også på nærhet til skolen i et folkehelseperspektiv. Det er viktig at så mange barn som mulig kan gå til skolen, sier Venstre-politiker Tormod Steen. PAUSE: – Utdanningsforbundet krever en time out på to år for å utrede saken bedre, sier tillitsvalgt Alf Per Korsnes i Unio. Kvalitet i skolen I arbeidsgruppa for prosjektet Kvalitet i skolen satt Siw Østerdal fra LO (Fagforbundet), Alf Per Korsnes fra UNIO (Utdanningsforbundet), Christine Shybaj Antonsen (Ap) og Tormod Steen (V). Foreldrene (FAU) hadde to representanter. Ellers besto arbeidsgruppa av skolesjefen, barnehagesjefen og prosjektmedarbeider Knut Stranden fra Imtec (International Movement Towards Educationale Change), en stiftelse som gir faglig bistand til utviklings- og omstillingsprosjekter. > ROBEK Robek (Register om betinget godkjenning og kontroll) er et register over kommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne låne penger eller inngå langsiktige leieavtaler. 16 > Fagbladet 5/2010 Foto: Karin E. Svendsen    Foto: Karin E. Svendsen    Foto: Karin E. Svendsen fbaargang2010 fbseksjonHEL