SEKSJON HELSE OG SOSIAL > Gode råd Psykologspesialisten Anne Gro Innstrand syns vi burde korrigere mindre og tie mer når vi er sammen med mennesker med kognitiv svikt. 30 > Pensjonsgivende inntekt Et prosjekt i Rana kommune har gitt mange en større stillingsbrøk. Målet er at alle ansatte skal få en stilling på minst 40,8 prosent. 40 > Kompetansekrig Fagarbeidere er like viktige i helsevesenet som høgskoleutdannete, mener fokusforfatter Merete Dahl, leder i Fagforbundet Vestfold. 44 > Fagskolen må være fleksibel Bedre tilbud i Buf-etat I løpet av seks måneder har Fagforbundet økt antall medlemmer i Buf-etat region sør med 25 prosent. Det er også etablert to nettverk for lokale tillitsvalgte i regionen. – Vi har kjørt et halvårig prosjekt som i første rekke var rettet mot medlemmene våre i Buf-etat, forteller Eddie Whyte. Jorunn Tisjø ble frikjøpt som prosjektarbeider og møtte en rekke tillitsvalgte, medlemmer innen etaten og virksomheter uten medlemmer. Whyte, som er leder for koordineringsleddet samt nestleder og organisasjonssekretær i Fagforbundet Vestfold, mener organisasjonsbehovet innen etaten er stort. – Under halvparten av de ansatte er organisert, og de arbeider ofte på små arbeidsplasser uten et faglig nettverk, sier han. For å ivareta medlemmene innen etaten, har Fagforbundets koordineringsledd for region sør opprettet to nettverk for lokaltillitsvalgte, ett for tillitsvalgte i Agder-fylkene og ett for tillitsvalgte i Vestfold, Telemark og Buskerud. Whyte legger til at de har utarbeidet en del maler og spørreskjemaer som kan tas i bruk andre steder i landet. – Vi har også laget en sluttrapport som kan gi en overføringsverdi i de andre regionene, mener leder i koordineringsleddet. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Fagbladet 5/2010 > 27 Bransjenes kompetansebehov avgjør hvilke tilbud fagskolene må utvikle. – Siden arbeidslivets behov forandrer seg fort, må fagskolene stadig utvikle nye utdanningstilbud, sier Knut Ole Rosted. Fylkeskommunene overtok ansvaret for fagskolene fra 1. januar 2010. Tillitsvalgte fra Fagforbundets fire seksjoner var nylig samlet til et to dagers seminar med informasjon og diskusjon om framtidas fagskoler. Samarbeid Knut Ole Rosted, spesialrådgiver i Akershus fylkeskommune, orienterte om den nye ordningen og inviterte til samarbeid om nye utdanningstilbud. – I Akershus skal vi nedsette en arbeidsgruppe med represen- tanter fra blant annet arbeidslivet, fagopplæringskontor og videregående skoler. Vi må finne ut om vi skal etablere en egen fagskole, hvilke fag vi i så fall skal satse på, og hvor den eller de fylkeskommunale skolene eventuelt skal lokaliseres, sa han. Samspill Akershus har i likhet med de fleste fylkeskommuner liten erfaring med å drive fagskoler. De fleste var heller ikke godt forberedt på å overta ansvaret ved nyttår. – Oppland, Hordaland og Møre og Romsdal er unntakene. Disse tre fylkene har bygd opp solide fagskoler og tar imot studenter fra hele landet. Vi i Akershus samarbeider derfor nå med Oppland om den videre strategien i forhold til utviklingen av fagskoler, fortalte Rosted. Han minnet også om at arbeidslivet ikke tar hensyn til fylkesgrensene. – For oss er det derfor naturlig å samarbeide også med Oslo. Vi må avstemme tilbudene våre både i forhold til arbeidsmarkedet i nærområdene og i forhold til fagskoletilbudene i andre fylker. Det er for eksempel ikke hensiktsmessig å etablere absolutt alle typer tilbud i hvert fylke. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN MOTIVERE: – Dere i Fagforbundet bør pushe på arbeidsgiverne slik at medlemmene deres får tid og økonomi til å ta en videreutdanning, mener Knut Ole Rosted. fbaargang2010 fbseksjonHEL