40 > Fagbladet 5/2010 Sikret pensjon Fast ansatte skal ha pensjonsgivende inntekt. Det er målet for prosjekt- og arbeidsgruppene som skal få bukt med uønsket deltid i Mo i Rana. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Rana kommune har etablert et eget prosjekt i omsorgsavdelingen og miljøterapeutisk avdeling for å få redusert uønsket deltid. Fire enheter er plukket ut til et pilotprosjekt. Ett av målene er å gi alle ansatte mulighet til pensjonsgivende inntekt. Den faste stillingen må være minst 40,8 prosent for å gi pensjonsfordeler. Alle får mer – Vi hadde mange i stillinger på 13 prosent, og de fleste store stillingene her lå mellom 45 og 50 prosent, forteller Elin Ugelstad, hjelpepleier og tillitsvalgt på Mjølan sykehjem. Nå har alle fått minst 46 prosent. Ugelstad har selv fått økt stilling fra 13 til 59 prosent. – Vi økte bemanninga litt i uka. Dessuten ble småstillingene slått sammen. I stedet har vi opprettet rekrutteringsstillinger. Dette er også helgestillinger, men de blir fylt av studenter og elever. Ved Mjølan sykehjem kom prosjektet i gang på nyåret i fjor. Ny avdelingsleder med fortid som tillits- valgt i Norsk Sykepleierforbund og den nyvalgte tillitsvalgte i Fagforbundet heiv seg rundt. – Det var det første vi tok tak i, og arbeidet var ferdig i oktober. Fra desember har vi arbeidet etter den nye «Fremdeles jakter vi på løse vakter, og vi må frem- deles arbeide oftere enn hver tredje helg.» Elin Ugelstad, hjelpepleier og tillitsvalgt turnusen, sier Ugelstad. Hun er glad for framskrittet, men håper på ytterligere økning i grunnbemanninga slik at de ansatte kan få enda høyere stillingsbrøker. – Fremdeles jakter vi på løse vakter, og vi må fremdeles arbeide oftere enn hver tredje helg, sier Ugelstad. Upopulære helger Rana kommune møtte Likestillingsombudet i 2005 etter at Sykepleierfor- bundet hadde innrapportert den utstrakte bruken av småstillinger i kommunen. Deltidsprosjektet kom i gang i 2007 og ble innlemmet i Modellkommune- og Kvalitetskommuneprogrammet. – Vi prøvde først å kartlegge de ansattes ønsker, men svarprosenten ble dessverre ikke høyere enn 63 etter både skriftlig og muntlig purring, opplyser personalrådgiver Tove Karlsen i Rana kommune. – Likevel ga undersøkelsen verdifulle opplysninger. Den viste at veldig få ville arbeide mer enn hver tredje helg, selv om dette kunne ha redusert uønsket deltid betraktelig. – De sykepleierne som vil jobbe annen hver helg, får 100 prosent stilling på flekken. Dersom betalingen i helgene hadde vært bedre, hadde nok mange flere funnet det formålstjenlig å jobbe flere helger. De siste årene har vi derfor sendt inn forslag om økte helgetillegg i forbindelse med de sentrale forhandlingene, sier Karlsen. fbaargang2010 fbseksjonHEL