FOKUS er økonomisk smart og forsvarlig å satse på en kombinasjon av fagarbeidere og høgskoleutdannete. Best for økonomien og best for samfunnet som helhet, og det viktigste – best for den som mottar våre tjenester. Det er stor grunn til å anta at alt rotet med ventelister og pasientinnkalling i sykehusene den senere tid, ville vært unngått om vi tenkte rett kompetanse på rett sted. Dersom leger og pleiepersonell tar vare på pasienten, kan helsesekretærene ivareta den logistikken de er faglært til. FÅ KAN SE FOR SEG en situasjon der fagarbeideren ble overflødig innenfor tekniske områder. Det er utenkelig at rørleggere, elektrikere, maskinførere eller snekkere skulle forsvinne og erstattes av ingeniører. Vi må stå opp for godt kompetente fagarbeidere også innenfor helse, omsorg og oppvekst. Administrasjonsledere og økonomer bør studere innholdet i de ulike utdanningsløpene, både på videregående og høgskolenivå, for her er innsikt å hente. I tillegg bør vi studere lovverket angående helsepersonells utøvelse, for heller ikke disse er innrettet for enfaglighet. Slik vil vi fremme respekt og gode holdninger overfor de ulike faggruppenes kunnskap og muligheter for å fylle samfunnets forpliktelser på ulike områder. Faglig og økonomisk forsvarlighet er å evne å se utdanningsmangfoldets muligheter og vurdere samfunnsregnskapet i et forsvarlig og helhetlig perspektiv. Fagbladet 5/2010 > 45 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonHEL