AKTUELT Det er vanskelig å spå, særlig om framtida På det store bibliotekmøtet på Hamar i mars hadde Deichmanske bibliotek stand med Nye Deichman som tema. Her inviterte de deltakerne til idémyldring om hva framtidas bibliotek bør inneholde. – Diskusjonene har bølget, mange entusiastiske innspill og forventningsfulle kolleger venter på det Nye Deichman. Det var veldig morsomt med alle positive forventninger til et nytt hovedbibliotek fra hele landet, sier Kari Bjørklid, tidligere leder i FAG bibliotek i Fagforbundet, nå engasjert som konsulent i prosjektet som jobber med nytt hovedbibliotek. Bjørklid forteller at tilbakemeldingene på hva det nye biblioteket bør inneholde, var mange. Noen av forslagene var mangfold, debatt, mening, arrangementer og søndagsåpent. – Opplevelse var et innspill som gikk igjen. Sammen med debatt. Men det man ikke ville ha med til 2020, var blant annet ubetydelig, kjedelig og strengt, sier prosjektlederen. – Både det fysiske biblioteket og de digitale tjenestene skal oppleves som lett tilgjengelige og tilpasses brukeres varierte behov. Bjørklid sier videre at innholdet i biblioteket skal spisses og kurateres i forhold til brukerne. De ansatte vil i større grad tilrettelegge samlingen og formidle sammenhenger slik at brukere skal kunne la seg overraske. – Biblioteket vil spesielt legge vekt på å motivere barn og unge for å stimulere GENERASJONERS LESELYST: Hva skal framtidas bibliotek egentlig inneholde? Nye Deichman skal verken bli kjedelig eller strengt. kommende generasjoners leselyst, kunnskapstørst, kulturelle kompetanse og digitale mestringsevne.    IVR Helhetlig skoledag Samspill mellom skole og skolefritidsordning er tema for flere prosjekter i regi av Utdanningsdirektoratet. Kunnskapsdepartementet har bedt direktoratet utvikle og prøve ut ulike modeller med elementene daglig fysisk aktivitet, skolemat, leksehjelp og kulturelle aktiviteter. Prosjektet innebærer også bedre samarbeid og ressursutnyttelse i en helhetlig skoledag hvor SFO skal støtte opp om skolens læring og læringsmiljø. Ny skoledag Prosjektet har arbeidstittelen «Helhetlig skoledag». Fagforbundet deltar sammen med Utdanningsforbundet, Foreldreutvalget for grunnopplæringa og KS i referansegruppa for prosjektet. – Det igangsatte prosjektet om helhetlig skoledag er et ledd i utviklingen av en ny skoledag. Dette er samfunnspolitisk viktig for Fagforbundet. Det er nå den nye skoledagen utvikles bit for bit, og utformingen er avgjørende for medlem- mene vårer på skoler og SFOer, sier rådgiver Trygve Natvig i Fagforbundets Seksjon kirke, kultur og oppvekst. Det er etablert en egen referansegruppe i forbundet med medlemmer og tillitsvalgte fra prosjektskolene, og til høsten skal det være et seminar om prosjektet. Tre modeller har utkrystallisert seg: Modell 1 – Den første modellen tar utgangspunkt i Oslo kommunes «Rammeplan for aktivitetsskolen». Det betyr at SFO endrer navn til aktivitetsskole. Svært forenklet kan en si at den første modellen har fokus på kvalitet i skolefritidsordningen, forteller Natvig. Modell 2 Modell to bygger på erfaringene fra Skedsmo kommunes arbeid med utvidet skoledag, fysisk aktivitet og skolemat, med særlig fokus på kommunens satsing for en helhetlig skoledag ved å styrke samarbeidet mellom SFO og skole. Ved å se på SFO som en integrert del av AKTIVITET: Daglig fysisk aktivitet skal inngå i «Helhetlig skoledag». skolehverdagen, opplever Skedsmo kommune bedre kvalitet både i skole og SFO. – En kan si at modell to er en modell for organisering av skoledagen og skolens personell i et utvidet samarbeid med SFO. Modell 3 Modell tre bygger på Saupstad skoles erfaringer fra skoleåret 2007/2008, hvor skolen deltok som en av prosjektskolene i «Utprøving av ulike modeller for utvidet skoledag, som inneholder styrking av fagene norsk, engelsk og matematikk, leksehjelp, fysisk aktivitet og skolemat». Skolen har fokus på å nytte riktig kompetanse til riktig tid og har avklart og bevisstgjort hver enkelt på egen kompetanse og rolle. SFOansatte har fått mer ansvar for aktiviteter i midttimen på lik linje med lærere og eksterne aktører. – Saupstad er en flerkulturell skole i Trondheim kommune. Modell tre har fokus på samarbeid med lokalmiljøet, sier Natvig. Tekst: INGEBORG VIGERUST RANGUL Fagbladet 5/2010 > 29 Illustrasjonsfoto: colourbox.com Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKIR