KURS KURSTILBUD AFTENSKOLEN Region 1 " Kveldsklasser " Fjernundervisning " Nettforelesninger KUNNSKAPSKURS " Helseassistent " Legemiddelhåndtering " Pedagogikk " Sosialpedagogikk " Spesialpedagogikk " Krisepedagogikk " Sorgogsorgreaksjoner " Utviklingspsykologi " Kommunikasjon " Ledelse VIDEREUTDANNING " Barsel- og barnepleie " Psykisk helsearbeid Se www.aftenskolen.com Tlf. 73572800 VIDEREGåENDE SKOLE " Helse- ogsosialfag " Barne- og ungdomsarbeider " Helsefagarbeider " Aktivitør " Fellesfag(allmennefag) FAGSKOLEUTDANNING " Autismeomsorg " Eldreomsorg " Kreftomsorg og lindrende pleie " Rehabilitering " Spesialpedagogikk " Veiledning e-mailadresse: trondheim@aftenskolen.no www.aftenskolen.com " E-post: trondheim@aftenskolen.no " Telefon: 73 57 28 00 Omstridt tomtesalg Opplysningsvesenets fond (OVF) er Den norske kirkes skattekiste. I fjor høst gikk Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) til søksmål mot staten ved Fornyings- og administrasjonsdepartementet. KA ønsket domstolens avklaring på om tomtefesteinstruksen også omfatter salg av bortfestede eiendommer som OVF eier. Bakgrunnen er at regjeringen i 2004 åpnet for at de mange tusen tomtene som OVF fester bort, kan selges til lavest mulig priser, uavhengig av lovens krav til frister og kontraktsvarighet. Og uten å ta hensyn til Grunnlovens ß 106 om at verdiene skal blot anvendes til Geistlighedens Bedste og Oplysningens fremmeª. OVF utgjør i dag en del av stats34 > Fagbladet 5/2010 kirkens driftsgrunnlag og er en viktig finansieringskilde for Den norske kirke. Kirkefondet har i dag verdier på over seks milliarder kroner. OVF mener at salg av festetomter til den rabatterte prisen som tomtefesteinstruksen innebærer, vil gi tapte inntekter på halvannen milliard for fondet. OVFs eiendomsmasse består av cirka 600 eiendommer fordelt på 357 kommuner og med et samlet areal på over en million dekar. Fondet eier 436 preste- og bispeboliger. KA vant rettssaken i tingretten, men staten anket til Høyesterett. I midten av april behandlet Høyesterett i plenum anken og dom i saken er ventet i mai. Da Oslo tingrett behandlet saken, kom den etter samlet vurde- RETTEN AVGJØR: Hvem bestemmer festeavgiften på tomter som Opplysningsvesenets fond eier? Høyesterett avgjør spørsmålet i mai. ring fram til at tomtefesteinstruksen har en så inngripende negativ virkning for økonomien i Opplysningsvesenets fond at den strider mot Grunnlovens ß 106, og dermed ikke kunne vært gitt uten etter en eventuell endring av Grunnloven. Retten finner at tomtefesteinstruksen er ugyldig når den pålegger OVF å regulere festeavgifter og innløse festetomter på vilkår som angitt i instruksen.    IVR Nyttig kompetanse for jobb i barnehage Kombiner jobb og utdanning  og start når du vil Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKIR