FOKUS Vi lever i et samfunn med større klasseforskjeller enn vi liker å tro: Forskning viser en klar sammenheng mellom foreldrenes utdanning og barns skoleprestasjoner. > KRISTIN HALVORSEN Kunnskapsminister Kunnskapsministeren er opptatt av å redusere frafallet i videregående skole, særlig innenfor yrkesfagene. Å opprette flere læreplasser er et annet viktig mål. Flere gjennom! 36 > Fagbladet 5/2010 DET ER SAMMENHENG mellom sosial bakgrunn og gjennomføring av videregående opplæring. Vi vet at de som ikke har fullført videregående opplæring har større risiko for arbeidsledighet, sykdom og uførhet. Det vil bli stadig vanskeligere å få arbeid med bare grunnskoleutdanning: Statistisk sentralbyrå anslår at andelen ufaglærte i arbeidslivet vil utgjøre beskjedne 3,5 prosent av de sysselsatte i 2025. Derfor er skolen den viktigste arenaen for sosial utjevning. Når nesten en tredel av elevene ikke fullfører videregående opplæring i løpet av fem år, er det sløsing med menneskelige ressurser. Den enkeltes muligheter til arbeid, inntekt og mestring av eget liv øker med videregående opplæring. Samtidig har samfunnet behov for innsatsen til hver og en av oss, ikke minst i velferdsstatens yrker. For samfunnet er det en stor gevinst om vi får ned frafallet: Hvis ti prosent flere gjennomfører videregående opplæring, sparer samfunnet mellom fem og ni milliarder kroner hvert år. Tidlig innsats og bedre grunnleggende ferdigheter vil gjøre flere faglig rustet til å fullføre opplæringen på lengre sikt. Mer variasjon og mer praktisk tilnærming til fagene vil kunne øke motivasjon og læring for mange av dem som sliter på ungdomstrinnet MEN VI MÅ OGSÅ TA GREP i videregående, og særlig i yrkesfagene hvor frafallet er størst. Justeringer av læreplanene i fellesfagene er nå sendt på høring, blant annet for å sikre yrkesretting av fellesfag og endringer i eksamen. Vi har gjennomført en barnehageutbygging ingen har sett maken til de siste årene. Det har vi klart ved å sette oss tydelige mål, følge opp den enkelte kommune og kontinuerlig overvåke framgang. Jeg vil bruke liknende virkemidler i kampen mot frafall: Jeg har invitert alle fylkene til å være med på en nasjonal dugnad for å øke gjennomføringen. Vi skal i fellesskap sette oss nasjonale og lokale mål for gjennomføring, lære av hverandres erfaringer og sette inn de tiltak vi finner nødvendig for å få til dette. Det gjelder særlig på yrkesfag. I ÅRENE SOM KOMMER vil Norge ha stort behov for kvalifiserte fagarbeidere. Derfor er jeg opptatt av at både status og inter- esse for fag- og yrkesopplæringen må økes. Mye gjøres nå for å få bedre kvalitet og mer motiverende opplæring i yrkesfagene: Fellesfagene må bli mer fleksible, mer praksisrettete og dermed mer relevante for den enkelte elev. Enkelte tar til orde for å opprette egne læreplaner for fellesfagene i yrkesopplæringen. Motivet bak dette er godt: Mer praksisretting og bedre gjennomføring. Men forslaget har også problematiske sider. For det første er dette en omfattende prosess som kan ta flere år å gjennomføre, og vi har dårlig tid! For det andre kan det bli vanskelig med overganger mellom ulike studieretninger, slik at ungdommer må ta avgjørende valg allerede som fbaargang2010 fbseksjonKIR