FOKUS 16-åringer. Læreplanene skal fortsatt være felles, men de må gjennomgås for å sikre at opplæringen best mulig kan tilpasses ulike utdanningsprogram. ARBEIDET FOR FLERE læreplasser er også et prioritert område for økt gjennomføring i yrkesfagene. Det er for mange som ikke får læreplass, men variasjonen er stor både mellom fylker og mellom fag. Vi må jobbe for at alle kvalifiserte søkere får læreplass – og at de får kontakt med lærebedriften på et så tidlig tidspunkt som mulig. Før innføringen av Reform 94 ble det inngått en såkalt samfunnskontrakt mellom staten og partene i arbeidslivet ved NHO og LO hvor partene forpliktet seg til å opprette tilstrekkelig med læreplasser. Vi har sett store endringer i samfunnsliv og arbeidsliv de siste årene, i tillegg er antall læreplasser stadig en utfordring. Dette gir grunn til å fornye samfunnskontrakten. Den norske modellen for fagopplæring er avhengig av fram. Det er behov for økt trykk, både på statlige og kommunale virksomheter, og ikke minst på helseforetakene. En samfunnskontrakt vil forhåpentligvis skape økt engasjement og forsterke ansvaret for alle involverte parter og vil ha effekt både på kort og lang sikt. Jeg vil ta løpet av våren. Ingen bedrifter kan tvinges til å ta imot lærlinger, men vi må se på hvordan muligheten for å fullføre et opplæringsløp man har begynt på, kan sikres bedre. I dette ligger også en utredning av det nåværende Vg3-tilbudet i skole for dem som ikke får læreplass. God fag- og yrkesopplæring er viktigere enn noen gang. Utviklingen i arbeidslivet har ført til stadig høyere kompetansekrav. Kravene til fagarbeidere vil bare øke. Å fullføre videregående opplæring blir nøkkelen til arbeidslivet. Vi må derfor prioritere både gjennomføring og kvalitet i videregående opplæring fremover. Det er viktig for framtidas arbeidsliv, for sosial utjevning og for den enkeltes muligheter. «Kravene til fagarbeidere vil bare øke. Å fullføre videregående opplæring blir nøkkelen til arbeidslivet.» arbeidsgivernes bidrag. En ny samfunnskontrakt vil forplikte alle parter på nytt og vil inkludere flere hovedorganisasjoner, også nye bransjer og fag. Her skal også offentlig sektors forpliktelser komme tydeligere initiativ til å arbeide fram denne i løpet av våren. Jeg vil også, gjennom en egen strategi, komme fram til mål og tiltak for flere lærlinger i staten. En utredning av retten til læreplass skal derfor igangsettes i Fagbladet 5/2010 > 37 Illustrasjonsfoto: colourbox.com fbaargang2010 fbseksjonKIR