BARE SPØR!    Redigert av PER FLAKSTAD Illustrasjoner: www.tonelileng.no HANS CHRISTIAN MONSEN JUSS Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. > > Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål og svar. Brev som ikke kommer på trykk, blir ikke returnert. Vi har dessverre heller ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Spørsmål om utdanning og andre temaer av allmenn interesse besvares av ansvarlige fagkonsulenter. Hvis du får problemer på arbeidsplassen – ta først kontakt med din lokale tillitsvalgte. Det er derfor hun eller han er der. NILS LIE JUSS Aktuelt lovverk, inkludert arbeidsmiljøloven og ferieloven. 24 > Fagbladet 5/2010 Rettigheter ved omplassering/nedleggelse SPØRSMÅL: Jeg har vært ansatt som biblioteksekretær på en bibliotekfilial siden august 1998. Nå skal filialen legges ned, og det er ikke jobb ledig på hovedbiblioteket. Vil vikaren på hovedbiblioteket, som ikke er fast ansatt, ha rett til å fortsette der, framfor å omplassere meg som er fast ansatt? Jeg har fått beskjed om at jeg er ansatt i kommunen, og jeg kan plasseres hvor som helst. Bibliotekfilialen skal legges ned i juni. Jeg blir 65 år i vår, men ønsker å jobbe til jeg er 67. Jeg har en 50 prosent stilling og er 50 prosent uføretrygdet. Jeg må ikke nødvendigvis fortsette på bibliotek, men vil gjerne vite mer om mine muligheter og rettigheter. Wenche SVAR: Spørsmålet er ganske omfattende, og kan vanskelig besvares fullt ut innenfor de rammer denne spalten legger opp til. I korte trekk medfører nedleggelsen av bibliotekfilialen at arbeidsgiver opplever et arbeidskraftsoverskudd. Dette kan løses på mange måter, men den mest nærliggende, slik saken er beskrevet, er å foreta nedbemanning. Hvordan dette rent praktisk skal gjennomføres skal drøftes med de tillitsvalgte. Særlig sentralt er det at partene skal drøfte nedbemanningskriteriene. Partene er uansett bundet opp av hovedtariffavtalens §3 pkt. 3.3. Det framkommer her at virksomheten skal anvende det såkalte ansiennitetsprinsipp. Med dette menes at den sist ansatte skal måtte sies opp først. Slik denne saken er beskrevet er det en vurdering av rettighetene til en fast ansatt med relativt lang ansiennitet målt opp mot en vikar. Som et klart utgangspunkt kan det sies at stillingsvernet til vikaren vil være dårligere enn den fast ansatte. Dette medfører at den midlertidige ansatte nok vil måtte motta en oppsigelse først. At denne har sin ansettelse knyttet opp til hovedbiblioteket, mens din stilling er knyttet opp til en filial vil i utgangspunktet være av underordnet betydning. Etter tariffavtalens bestemmelser skal ansienniteten sammenlignes på følgende måte: «...under ellers like vilkår, de med kortest tjeneste innenfor vedkommende tjenesteområde...» Såfremt annet ikke avtales mellom partene vil hele bibliotekområdet være «vedkommende tjenesteområde» og følgelig skal alle bibliotekarenes ansiennitet måles opp mot hverandre. Det er og en forutsetning at vedkommende er kvalifisert til den/de stillinger som finnes på hovedbiblioteket. Ut fra sakens korte faktum burde ikke dette være nødvendig å problematisere. Jeg kommenterer her ikke spørsmålet om vekting av de enkelte arbeidstakeres kvalifikasjoner eller personlige forhold. Nils Lie, juridisk avdeling i Fagforbundet Feriepenger SPØRSMÅL: Jeg har jobbet på et sykehjem som ekstrahjelp. Fra juni 2008 fikk jeg fast ansettelse som hjelpepleier, etter ferdig utdanning. I februar 2009 ble jeg syk, og siden har jeg vært sykmeldt. Nå står jeg på arbeidsavklaringspenger. I juni 2008 fikk jeg halv utbetaling av opptjent feriegrunnlag. Utbetaling var for den perioden jeg jobbet som ekstravakt. Jeg fikk en skriftlig forklaring fra avdelingsleder om at lønnskontoret bestemte at jeg skulle få penger for perioden jeg var ekstravakt, dvs. inntil juni 2008. Resten skulle jeg få etter regler som gjelder for fast ansatte. I 2009 kontaktet jeg min nye leder angående spørsmålet om jeg skulle få resten av feriepengene. Han tok kontakt med lønnskontoret. Der får han til svar at jeg fikk utbetaling på timelønn, og at jeg ikke fbaargang2010 fbseksjonKON