ADRESSE: Fagbladet, Postboks 7003St.Olavs plass, 0130 Oslo    E-POST: barespor@fagforbundet.no Permisjonssøknad ved sykdom SPØRSMÅL: Jeg arbeider ved et sykehjem. På et avdelingsmøte informerte pleie- og omsorgssjefen oss at dersom vi blir syke i løpet av arbeidsdagen så skal vi benytte permisjonssøknad. Vi skal altså ikke fylle ut egenerklæringsskjema. Er dette korrekt?    Medlem SVAR: Det er vanlig at det ikke benyttes egenmeldingsskjema for fravær som er kortere enn en hel arbeidsdag. Arbeidsgiverperioden på 16 dager, hvor arbeidsgiver er ansvarlig for sykepengene, regnes i forhold til hele fraværsdager. Det betyr at arbeidsgiver etter folketrygdloven ikke har noe ansvar for å betale sykepenger for kortere fravær enn en hel arbeidsdag. På den annen side har det vært ansett som en typisk kontraktsforutsetning ved arbeidsavtaler med årseller månedslønn at arbeidsgiver ikke kan gjøre fradrag i lønna for «kortere fravær som arbeidstakeren var uten skyld i» (Paal Berg: Arbeidsrett, 1930). Arbeidsgiver kan med andre ord ikke trekke deg for noen timers sykefravær (med mindre du er timelønnet). Etter mitt skjønn er det litt søkt å rubrisere sykefravær på mindre enn en dag som korte velferdspermisjoner, men det er forankret i et bilag til tariffavtalene i privat sektor fra 1972. I kommunal sektor er det vanlig at kommunene har slike regler nedfelt i personalreglement eller liknende. Hans Christian Monsen, juridisk avdeling i Fagforbundet opptjente noen ferie på månedslønn i 2008, og at det så ut som om alt stemte. Ifølge nye regler i sykehjemsetaten kan jeg få resten når jeg begynner å jobbe igjen, eller den dagen jeg slutter å jobbe. Jeg stiller meg uforstående til at jeg må vente så lenge på resten av det jeg tjente opp i 2007. Hva hvis jeg på grunn av min helse ikke kommer tilbake i jobb? Hva har jeg krav på?    ZD SVAR: Feriepenger opptjent i 2007 og 2008 skulle forlengst vært utbetalt. Feriepengene for ikke-avviklet ferie skulle vært utbetalt første vanlige lønningsdag etter ferieårets utløp, forutsatt at ferien ikke er overført til det påfølgende ferieår. Det står i annet ledd i ferielovens § 11 om utbetaling av feriepenger. Bestemmelsen har arbeidsgiver som adressat, slik at det er bedriftens vanlige lønningsdag det er snakk om. Hvis ikke det var avtalt å over- føre ferie til 2008 og 2009, skulle det opptjente for foregående år vært utbetalt første lønningsdag i 2008 og 2009. Feriepengene som ikke ble utbetalt ved disse to anledninger kan det kreves rente for etter forsinkelsesrenteloven. Hans Christian Monsen, juridisk avdeling i Fagforbundet Foredrag på fritida Oppsigelse under sykmelding SPØRSMÅL: Kan arbeidsgiver gi meg en oppsigelse under en sykmelding? Er det forskjell på vikarer og fast ansatte?    Medlem SVAR: Arbeidsgiver kan gi oppsigelse under sykmelding. Men etter arbeidsmiljølovens § 15-8, er det ikke lov å bruke de første tolv måneder med sykefravær som oppsigelsesgrunn. Er årsaken til oppsigelsen en annen, for eksempel driftsinnskrenkninger, spiller det ingen rolle om den som sies opp er sykmeldt. Om du er vikar eller fast spiller ingen rolle i forhold til lovens regler. Men det hender at avtaler om vikariat er uoppsigelige i vikariatsperioden. Det beror i så fall på arbeidsavtalen. Hans Christian Monsen, juridisk avdeling i Fagforbundet SPØRSMÅL: Vi er to hjelpepleiere som er så heldige å delta i kommunens kompetanseprosjekt. Det er kjempeinteressant, og vi lærer mye som vi skal dele med kollegaene. Vår kommune har nå pålagt oss å ha jevnlig undervisning til kollegene. Dette skal vi gjøre på vår fridtid. Selv om foredraget ikke skal være lengre enn 15–30 minutter, så tar det jo mye tid å forberede det hele. Når vi skal holde foredrag på fridagen vår, så tar det minst to timer av fritida vår. Er det lov å bare forvente dette av oss, uten en gang å gi oss disse timene som avspasering? To skuffede hjelpepleiere SVAR: Pålagt arbeid i fritida er overtid og skal kompenseres som det etter tariffavtalen (hovedtariffavtalen med KS eller overenskomsten for Oslo kommune). Jeg tar forbehold om at dere ikke har skrevet under på at avholdelse av foredrag i fritida er et vilkår for å delta i kommunens kompetanseprosjekt. Avspasering krever avtale med arbeidsgiver, men kan være en god idé for å fange opp medgått tid til forberedelser. Overtidstillegget bør likevel utbetales. Det skal være et incitament til at arbeidsgiver, så sant det er mulig, sørger for at foredragene avvikles i arbeidstida. Hans Christian Monsen, juridisk avdeling i Fagforbundet Fagbladet 5/2010 > 25 fbaargang2010 fbseksjonKON