AKTUELT LO-nei til datalagring Illustrasjonsfoto: colourbox.com LO kan ikke anbefale at regjeringen implementerer datalagringsdirektivet i norsk rett. Det er den klare konklusjonen LOsekretariatet har samlet seg bak. I sitt høringssvar stiller LO seg tvilende til at direktivet har EØSrelevans og ber om at regjeringen avklarer dette før den tar stilling til direktivet. LO er også kritisk til hvilken betydning direktivet har for kriminalitetsbekjempelse og ber om at dette utredes sammen med norsk strafferettstradisjon og personvernhensyn. «Vi finner høringsnotatet til dels mangelfullt i forhold til å sannsynliggjøre og dokumentere at direktivets virkemiddel vil kunne gi den ønskede effekten for den kriminalbekjempelse som det legges opp til. LO antar også at det kan iverksettes målrettede og dokumenterbare metoder for mer effektivt å kunne møte disse utfordringene, både for politiet, skatteetaten og andre myndigheter, uavhengig av datalagringsdirektivet. Disse forhol- dene bør utredes nærmere,» heter det i høringssvaret fra LO. LO vektlegger også at mange organer som ivaretar personvern innenfor EØS-området, mener at direktivet strider mot Den europeiske menneskerettighetserklæringens artikkel 8 om retten til en respektert privat sfære. Blir direktivet bli implementert, krever LO at det legges avgjørende vekt på personvern i henhold til regler for samordning og uthenting av datatrafikkopplysninger. Tekst: SVEIN-YNGVE MADSSEN DATALAGRINGSDIREKTIVET • Vedtatt av EU 15. mars 2006, og trådte formelt i kraft 15. september 2007. • Medlemslandene i EU hadde frist til 15. september 2009 med å implementere direktivet i sine nasjonale lovverk. • Direktivet pålegger innsamling og lagring av opplysninger om hvilke personer som til enhver tid kommuniserer med hverandre med elektroniske hjelpemidler, tidspunktet for kommunikasjonen og hvor den enkelte befinner seg. Innholdet i kommunikasjonen skal ikke regis- treres eller lagres. • Dataene skal lagres i minst seks måneder. Maksimal lagringstid er to år. • Hensikten er å gi politi og påtale- myndighet et bedre verktøy for å avdekke, etterforske og rettsforfølge alvorlig kriminalitet. • Mange er bekymret for at direktivet griper for sterkt inn i personvernet. Både Hellas, Irland og Sverige er dømt for ikke å ha gjennomført direktivet innen fristen. Askefaste bør ikke akseptere lønnstrekk Trekk i lønn og krav om avspasering eller omgjøring til feriefritid bør ikke aksepteres ved uforskyldt fravær som ikke er langvarig, anbefaler advokat Hans Christian Monsen i Fagforbundet. Forbundsadvokaten tar opp problemstillingen etter vulkanutbruddet på Island når arbeidstaker ikke rekker tilbake på jobb i tide etter ferieopphold på grunn av innstilte fly. Han viser til at i arbeidsmiljøloven reduseres oppsigelsesfristen grunnet såkalt force majeur til 14 dager, mens permitteringsfristen etter hovedavtalen i NHO reduseres fra 14 til to dager. – Det kan kanskje være med på å gi en slags pekepinn om hvilke lengder av fravær en arbeidsgiver må akseptere uten at det får konsekvenser, sier Monsen til fagforbundet.no. – Uansett tror jeg det blir galt å si at fraværet må tas av arbeidstakers feriedager. Feriefritid skal man ha av helsemessige årsaker, det er en av intensjonene bak ferieloven. Det vil derfor i utgangspunktet ikke være adgang for arbeidsgiver til ensidig i ettertid å rubrisere et ufrivillig fravær som feriefritid, mener Monsen og konkluderer slik: Etter dette blir anbefalingen at trekk i lønn og krav om avspasering eller omgjøring til feriefritid ikke bør aksepteres ved uforskyldt fravær som ikke er langvarig.    MoS Askefast 2 Askefaste arbeidstakeres rettigheter er viktig tema for personalmedarbeidere rundt i kommunene. Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon skriver i et ukebrev at lønn og ferie for «askefaste» ansatte ikke reguleres direkte av loven. Håndteringen av situasjonen er langt på vei et personalpolitisk spørsmål, og hvor den enkelte arbeidsgiver må vurdere hva som anses rett og rimelig. Arbeidsdepartementets nettsider har mer om arbeidstakernes rettigheter.    MoS 28 > Fagbladet 5/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON