Useriøst av Fagbladet Fagbladet 2/2010 leveransen, og i tillegg gjør egne sekretærer mange flere omkringliggende arbeidsoppgaver, som medisinsk kodestøtte, utskrifter, dialog med legene osv. Det er derfor ingen grunn til å ønske skrivetjenesten vår satt ut til private aktører. Det er heller tvert imot gode grunner til å bygge videre på det vi har. Fagbladet hadde også en artikkel om Dokumentasjonsavdelingen i Helse Bergen i nr. 8/2009. Dere kalte artikkelen Sekretærer i fabrikk. Til tross for de positive og gode uttalelsene fra sekretærene, er inntrykket etter artikkelen at sekretærenes arbeid ikke verdsettes og at de når som helst kan risikere at arbeidet deres privatiseres. Dette er en uheldig vinkling og er medvirkende til å skape unødvendig usikkerhet blant egne medlemmer. Til orientering gikk sykefraværet vårt ned 50 prosent i 2009, og avdelingen gikk i økonomisk balanse. Vi satser stort på kompetanseheving og behandler våre sekretærer med respekt. Vennlig hilsen Kjersti M. Raum-Johansen, avdelingssjef Dokumentasjonsavdelingen ved Haukeland universitetssjukehus > DEBATT Jeg leste med stor undring artikkelen i Fagbladet nr. 2/2010 om Documed, med overskriften Sykehus privatiserer skrivetjenestene. I et av avsnittene kan jeg lese at Haukeland sykehus (til orientering har vi vært et universitetssjukehus lenge) hadde kjempeproblemer med etterslep og for få ansatte, og av den grunn satte skrivetjenesten ut til et privat firma. I avtalen Helse Bergen HF har med Documed, er bestillingen: ... vedrørende behov for bistand ifm. ryddeaktiviteter i elektronisk pasientjournal Doculive. Helse Bergen HF har startet opp arbeidet med rydding av EPJ Doculive som forberedelse for overgang til ny EPJ DIPS. Før konverteringen av gammel journal til ny journal kan starte, forutsettes at alle lydfiler (digital diktering) er skrevet og signert. Dette arbeidet er en vesentlig forutsetning for å kunne starte opp med ny EPJ DIPS den 26.04.2010. Denne avtalen hadde en sluttdato 21.4.10, fordi vi startet konvertering fra dette tidspunktet. Avtalen gjenspeiler et akutt behov ved overgang til nytt pasientjournalsystem – altså et ekstraordinært behov, ikke et generelt problem. Jeg finner det meget uheldig at en av våre leverandører misbruker sitt kunde-/leverandørforhold. Dette bidrar til sterkt å svekke et nødvendig tillitsforhold mellom kunde og leverandør – samtidig som jeg setter spørs- målstegn ved konfidensialiteten jeg forventer å ha i forhold til en eksisterende leverandør. Jeg finner det videre meget uheldig at Fagbladet ikke gjør faktasjekk før de trykker en slik artikkel. At de i tillegg lar andre kommentere på samme grunnlag, er betenkelig. Når ett enkelt sykehus blir utlevert på en slik måte, skulle vi vært gitt samme mulighet til uttalelse. Helse Bergen HF arbeider seriøst med å styrke Dokumentasjonsavdelingens posisjon og kompetanse. Gjennom en egen kompetansehevingsplan skal vi sikre kvalitet og kunnskap hos våre sekretærer. Sekretærene er en arbeidsgruppe som er stolte av jobben sin og dyktige i det de gjør. Vi har mange som er medlemmer i Fagforbundet i avdelingen, og jeg spør meg selv: Hva gjør slike useriøse artikler med deres tanker om seg selv og sin fremtid i dette yrket? Vi kan konstatere at egne ansatte er vel så dyktige, kvalifiserte og leveransedyktige som ansatte i eksterne skrivetjenester. Egne leveranser er helt på høyde med den eksterne 34 > Fagbladet 5/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON