SEKSJONSLEDER Fagdager for servicetorg- og førstelinelinjeansatte I overkant av 80 deltakere fra hele landet var samlet til fagdager i Fagforbundets lokaler 21.– 22. april . Fra Vinje kommune, som ble kåret av Forbrukerrådet til landets beste servicekommune 2009, kom tjenestetorgleder Eystein Matheussen. Han presenterte hvordan Vinje kommune systematisk har bygd opp sitt tjenestetorg. De har særlig lagt vekt på tilgjengelighet, forankring, samarbeid og kompetanse. En av faktorene som gjorde at Vinje kom godt ut i Forbrukerrådets undersøkelse, er at de alltid svarer på e-posthenvendelser. Konflikthåndtering Representanter fra Politihøgskolen innledet om konflikthåndtering. Konklusjonen er at man kan komme langt med respekt og god folkeskikk. Ved hendelser som krever politianmeldelse, er det viktig å raskt og detaljert få dokumentert det som skjedde. Erfaringer viser at det ofte skorter på dokumentasjon. Deltakerne fikk også et innblikk i hvordan vi har organisert førstelinjetjenesten i Fagforbundet. Her ble det understreket at medvirkning fra de ansatte har vært en suksessfaktor i forhold til organiseringen av arbeidet. Innherred Samkommune Sølvi Melvold, leder av Servicekontoret i Innherred Samkommune (Levanger og Verdal) presenterte organiseringen og tjenestetilbudet de hadde. Her fikk vi også et eksempel på hvordan samarbeid kan utnyttes til felles beste ved at ansatte på servicekontorene kunne vikariere for hverandre. Sølvi Melvold understreket at service er et fag på lik linje med andre yrker. Facebook og ergonomi Deltakerne fikk også høre hvilke krav og forventninger chatte- og facebook-generasjonen har til offentlig tjenesteyting. De vil ha mer selvbetjening, raskere svar og økt tilgjengelighet gjennom sosiale medier. Bedriftsfysioterapeut Katarina S. Langaard avsluttet fagdagene med gode råd om dataergonomi, forebygging av muskel- og skjelettplager, og tips til å takle ulike typer stress. Tekst: Kari Granlund, SKA Konferanse nasjonalt fagskoleråd Kunnskapsdepartementet etablerte i november 2009 ei bred sammensatt arbeidsgruppe som har som mål å foreslå et mandat for et nasjonalt fagskoleråd. 19. april ble oppstartskonferansen arrangert i Oslo. Arbeidsgruppa foreslår at det nasjonale fagskolerådet skal bestå av 14 medlemmer med personlige varamedlemmer, og sammensettes med medlemmer fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, fra Forum for fagskoler og fra Utdanningsforbundet, samt en studentrepresentant. I mandatet foreslås blant annet at fagskolerådet skal bidra til å utvikle rammer og strategier for fagskoleutdanning som ivaretar den enkelte, virksomhetenes og samfunnets behov for yrkesrettet kompetanse og livslang læring. I sitt innlegg sa statsråd Tora Aasland blant annet at fagskolerådet skal kople sammen utdanning og arbeidsliv, og at fagskolen skal være synlig og tydelig i form og innhold. Innleggene fra konferansen blir lagt ut på påmeldingssiden: http://www.tekniken.no/paamelding.asp?ID=58& segment=1&session.    Tekst: Karin Lund, SKA Tilbud med mening En viktig del av Fagforbundets tilbud til medlemmene er knytta til kompetanseheving, uttelling for og verdsetting av realkompetanse og faglig utvikling. Fag- og yrkesutvikling er sentralt i alt vårt arbeid. Derfor er det gledelig å se at fylkene og fagforeningene arrangerer fagdager, studentseminar, konferanser og deltar på utdanningsmesser. Jeg er stolt av at vi bidrar med vår kompetanse og påvirkningskraft slik at medlemmene har tilbud om alt fra masterstudium innen offentlig økonomiforvaltning til halvtimes kaffekurs på arbeidsplassen. Mottoet om å være synlig og stolt får en konkret betydning når Fagforbundet kan gi medlemmene et faglig løft. Utdanning og kompetanse er inngangsporten til arbeidslivet. Det er derfor vi samtidig som vi gir faglig påfyll i egne rekker, må bidra politisk til at fag- og yrkesopplæringen styrkes. Opplæringen må være en alternativ og Fag- og yrkesopplæringen må være en alternativ og attraktiv utdanningsvei med synlige karriere- muligheter.» attraktiv utdanningsvei med synlige karrieremuligheter. Det er en sterk vekst i etterspørselen etter høyt utdanna arbeidskraft. Når arbeidslivet utvikler seg, blir Fagforbundets arbeid med livslang læring svært viktig. Jeg er opptatt av at utdanningsinstitusjonene må tilpasse studiene til alle studenter – ikke minst med tanke på fleksibel undervisning. For å gjøre høyere utdanning tilgjengelig for flest mulig, vil Fagforbundet at relevant realkompetanse kan gi studiepoeng ved opptak til høyere utdanning. Relevant realkompetanse bør også kunne gi avkorting i høyere utdanning. For å finne ut mer, har Seksjon kontor og administrasjon nå en under-    GERD EVA VOLDEN søkelse på nett om utdanning. Noe av hensikten er nettopp å kartlegge behovet for etter- og videreutdanning blant seksjonens medlemmer. Undersøkelsen er åpen for alle, men retter seg spesielt mot arbeidstakere i stillinger som normalt lyses ut med krav om høyere utdanning. Jeg oppfordrer dere til å gå inn på www.fagforbundet.no/forsida/seksjonene/ska/ og bidra med innspill til oss. Uten toveiskommunikasjon blir ingen av oss bedre. 38 > Fagbladet 5/2010 fbaargang2010 fbseksjonKON