AKTUELT et nært samarbeid mellom førstelinjetjenesten og det såkalte baklandet. Tjenestetorget har også plassert viktige fagkontor i sin midte. Som en stor hyttekommune har Vinje nær 500 byggesaker i året, og har like greit plassert byggesaker på tjenestetorget. De ansatte kan forberede og avslutte byggesaker, og de sørger for matrikkelføring, registrering og fakturering av vann, avløp, renovasjon og anleggsbidrag. De oppdaterer også kart med reguleringsplaner. Selv har Matheussen ansvar for hjemmesiden. – Vi gjør jobben for andre enheter, og etter hvert sitter kompetansen hos oss, sier Eystein Matheussen og nevner saker som motorferdsel, skjenke-, serverings- og salgsløyve, og kommunale tomter. – Så mye kompetanse som mulig skal være så langt framme som mulig, mener lederen av tjenestetorget i Vinje kommune. Tekst: MONICA SCHANCHE Ingen avklaring om autorisasjon Mattilsynet har gitt Fagforbundet tilbakemelding om at det ikke vil sette i gang et arbeid med å vurdere innholdet i autorisasjonen for dyrepleiere, men vil undersøke behovet fortløpende. Dyrepleierne kjempet i flere år for autorisasjon, og fikk det til slutt i 2003. Problemet er etter deres syn at autorisasjonen ikke har noe presist innhold, og at det er veterinærene som må stå ansvarlig for mye av arbeidet som dyrepleierne gjør.    PF Fagskolen må være fleksibel Bransjenes kompetansebehov avgjør hvilke tilbud fagskolene må utvikle. – Siden arbeidslivets behov forandrer seg fort, må også fagskolene stadig utvikle nye utdanningstilbud, sier Knut Ole Rosted. Fylkeskommunene overtok ansvaret for fagskolene fra 1. januar 2010. Tillitsvalgte fra Fagforbundets fire seksjoner var nylig samlet til et to dagers seminar med informasjon og diskusjon om framtidas fagskoler. Samarbeid Knut Ole Rosted, spesialrådgiver i Akershus fylkeskommune, orienterte om den nye ordningen og inviterte til samarbeid om nye utdanningstilbud. – I Akershus skal vi nedsette ei arbeidsgruppe med representanter fra blant annet arbeidslivet, fagopplæringskontor og videregående skoler. Vi må finne ut om vi skal etablere en egen fagskole, hvilke fag vi i så fall skal satse på, og hvor den eller de fylkeskommunale skolene eventuelt skal lokaliseres, sa han. Samspill Akershus har i likhet med de fleste fylkeskommuner liten erfaring med å drive fagskoler. De fleste var heller ikke godt forberedt på å overta ansvaret ved nyttår. – Oppland, Hordaland og Møre og Romsdal er unntakene. Disse tre fylkene har bygd opp solide fagskoler og tar imot studenter fra hele landet. Vi i Akershus samarbeider nå med Oppland om drift og utvikling av fagskoler, fortalte Rosted. Han minnet også om at arbeidslivet ikke tar hensyn til fylkesgrensene. – For oss er det derfor naturlig å samarbeide også med Oslo. Vi må MOTIVERE: – Dere i Fagforbundet bør pushe på arbeidsgiverne slik at medlemmene deres får tid og økonomi til å ta en videreutdanning, mener Knut Ole Rosted. avstemme tilbudene våre både i forhold til arbeidsmarkedet og utdanningstilbudet i andre fylker. Det er for eksempel ikke hensiktsmessig å etablere absolutt alle typer fagskoletilbud i hvert fylke, mener spesialrådgiveren i Akershus. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN Konkurranse ga dyrere veidrift Først gikk prisene på veivedlikehold ned. Men i 2008 og 2009 steg de med henholdsvis 54 og 66 prosent. En evalueringsrapport som konsulentselskapet Dovre Group har laget, finner en rekke svakheter ved å konkurranseutsette drift og vedlikehold i Statens vegvesen. Rapporten kommer sju år etter at Statens vegvesen ble skilt ut som selskapet Mesta og vedlikeholdskontraktene satt ut på anbud. Dovre Group karakteriserer konkurransesituasjonen som «lite tilfredsstillende». En vesentlig del av kontraktene blir tildelt etter en begrenset konkurranse, noe som gir mulighet for såkalt taktisk prising der entreprenørene deler markedet mellom seg. En analyse av kostnadsutviklingen antyder at prisene gikk ned de fire første årene med konkurranseutsetting, før de steg med henholdsvis 54 og 66 prosent i 2008 og 2009 sammenliknet med siste gang de samme kontraktene ble utlyst. I disse to årene mener Dovre Group at prisene på veivedlikehold var høyere enn før arbeidet ble konkurranseutsatt.    PF Fagbladet 5/2010 > 29 fbaargang2010 fbseksjonSAM