SEKSJONSLEDER Vellykket brannkonferanse Den årlige brannkonferansen ble arrangert i Kristiansand i april. Kåre Willoch er tidligere leder av sårbarhetsutvalget, og han brukte sin tid på å snakke om at Norge i dag framstår som svært sårbart for hendelser som terrorangrep eller store naturkatastrofer. Han brukte togtrafikken i vinter som eksempel på hvordan små feil kan lamme store systemer. Willoch pekte på behovet for offentlig eierskap til tjenester som er grunnleggende for samfunnets sikkerhet, for eksempel kraft, infrastruktur og kommunikasjon. Einar Pedersen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap presenterte arbeidet med den nye dimensjoneringsforskriften. Den er forsinket og kommer først ut på høring senere i vår. Nestleder i Fagforbundet, Geir Mosti, trakk fram behovet for å øke innsatsen for å få på plass deltids- og utdanningsreformene. Tekst: KARIANNE HANSEN HEIEN, SST-administrasjonen VA-konferanse i juni SST-seksjonen arrangerer en konferanse for dem som jobber i vann- og avløpssektoren i Fagforbundets lokaler 9. og 10. juni. Miljø er hovedtema, og statssekretær Heidi Sørensen i Miljødepartementet innleder om VAsektorens rolle i klimaarbeidet. I tillegg blir arbeidsmiljø et viktig Avfallskonferanse Avfall Norge har sin årlige konferanse på Lillehammer 9. og 10. juni. Faggruppe 1 renovasjon planlegger å legge sitt faggruppemøte i tilknytning til konferansen, og at ett medlem fra faggruppa deltar på selve konferansen. Temaene blir blant annet interkommunalt samarbeid, framtidas avfall, offentlig–privat samarbeid, forskning og bioenergi.    PF tema, og Kari Heldal fra Statens arbeidsmiljøinstitutt innleder om kjemiske HMS-utfordringer i VAsektoren. Det kommer også en innleder fra Arbeidstilsynet, og Ragnar Kløverud fra Larvik skal fortelle om arbeidsmiljøtiltak som de har gjennomført.    PF Nytt faggruppe- medlem i renovasjon SST-administrasjonen foreslår at Berit Øygunn Hellum fra Asker oppnevnes som det femte medlemmet i faggruppe 1 renovasjon. Faggruppa har nå bare fire medlemmer etter at Anita Aakvik gikk ut av gruppa.    PF Nye renhold og vaskeri-medlemmer Administrasjonen i SST foreslår nye medlemmer i faggruppa for renhold og vaskeri. De nye medlemmene som foreslås er Nina Karin Skogen fra SørVaranger, Ann-Helen Porsmyr fra Fredrikstad og Elisabeth Hovland fra Bergen. I tillegg ønsker admi- nistrasjonen å styrke faggruppa med ett medlem. Med totalt åtte medlemmer blir faggruppa større enn hva en faggruppe egentlig skulle være, men administrasjonen mener dette kan forsvares siden renhold er et plogspissyrke. PF Gull i rørene Vann er viktig. Mange steder i verden er vann en knapp ressurs og en kilde til konflikt, snarere enn velvære. I Norge har vi heldigvis mye vann. Men det kan virke som om vi har så mye at vi ikke er opptatt av å forvalte vannet vårt på en forsvarlig måte. Vi i Fagforbundet har lenge vært opptatt av at vann er en ressurs som tilhører alle og kommer til oss gjennom et ledningsnett som skal tilhøre alle. Dette ledningsnettet er gammelt og slitt. Det er så mange hull og lekkasjer at mellom 30 og 50 prosent av drikkevannet forsvinner ut gjennom dårlige ledninger. Så kan du tenke at det i seg selv ikke er et problem. I hvert fall ikke før vannet forsvinner fra springen. Der tar du feil. Vanninfrastruktur handler om din og min sikkerhet. I Norge går vann og avløpsrør ofte i samme kanaler. Blir det undertrykk i gamle, utette vannrør, kan avløpsvann suges inn. Vi har lenge vært opptatt av at vann er en ressurs som tilhører alle og kommer til oss gjennom et ledningsnett som skal tilhøre alle. Forskere tror klimaendringene vil føre til mer ekstremt vær. I Norge vil det bety mer storm, mer regn og antakelig mer flom. Det er en utfordring for hele vann- og avløpsnettet vårt. Kloakk i gatene og i drikkevannet kan føre til epidemier. Det er helt sentralt for alles velferd å ha en infrastruktur som er vedlikeholdt og trygt. Vi har en idé om prisen på vann gjennom kraftproduksjonen. Men vi har ikke det samme forholdet til verdien av vannet i springen. I Norge har vi ingen nasjonal strategi eller oversikt over vår vanninfrastruktur. Beregninger som er gjort, antyder at det vil koste 500 milliarder kroner å bytte ut vannledningene våre. 500.000.000.000. Det er mye penger. STEIN GULDBRANDSEN Hele dette nettet skal ikke byttes på en gang. Men det sier noe om hvor store verdier som er lagt ned under beina våre. Vi må sikre disse verdiene. Vi må ruste opp ledningsnettet. Det er vårt gull som renner rundt der nede – vi må ta vare på det. 38 > Fagbladet 5/2010 fbaargang2010 fbseksjonSAM