Vant i tingretten – Urimelig avgjørelse Rikslønnsnemnda avviste i mai kravet om at sykepleiere ansatt i NHO Service skal få egen lønnsavtale. Kjellfrid Blakstad lover at Fagforbundet vil bidra til at også sykepleierne får en god avtale. Tariffavtalen mellom Fagforbundet og NHO Service innenfor pleie og omsorg gikk ut 30. april. Alle Fagforbundets medlemmer i området omfattes av avtalen. Men den inneholder ingen minstelønnsavtale for sykepleierne. Kjennelse fra nemnda Da Norsk Sykepleierforbund hadde streiket i elleve dager for å få en tariffavtale med NHO Service, bestemte arbeidsminister Hanne Bjurstrøm at saken skulle bringes inn for Rikslønnsnemnda. Nemnda avgjorde at sykepleierne skal få samme tariffavtale som Fagforbundets medlemmer samt en garanti om minstelønn. Men sykepleierne i NHO Service-området har ikke fått de samme sosiale bestemmelsene som kolleger på andre områder. Avtalen gjelder heller ikke for sykepleiere ansatt i attføringsbedrifter eller bedriftshelsetjeneste. Seksjonsleder Kjellfrid T. Blakstad Lønnsavtale for alle Kjellfrid T. Blakstad mener kjennelsen er urimelig, og sier at Fagforbundet i forhandlingene med NHO Service som starter i juni, går inn med krav om at alle ansatte må ha en lønnsavtale. – Vi forutsetter at vi da også får en lønnsavtale for sykepleierne, sier hun. Lederen i Fagforbundets Seksjon helse og sosial ser det som naturlig at Fagforbundet og Sykepleierforbundet, som begge organiserer sykepleiere, samarbeider for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for sykepleierne i NHO Serviceområdet. – Jeg forventer at sykepleierne får like vilkår, selv om vi forhandler fram to selvstendige avtaler, sier Kjellfrid T. Blakstad. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Tre ambulansearbeidere vant saken de hadde anlagt mot Nordlandssykehuset etter at de ble sparket fordi de ikke besto kondisjonstesten. De tre ble oppsagt etter en gåtest som skal si noe om form og oksygenopptak. – Det blir etter rettens mening for snevert kun å fokusere på nivå for kondisjon når ansettelsesforholdet som ambulansearbeider skal vurderes, heter det i dommen. Retten kritiserer også testen som sykehuset har brukt, og mener den ikke er godt nok egnet til å si med tilstrekkelig sikkerhet at ambulansearbeiderne ikke kan utføre jobben sin tilfredsstillende. PF MIDT IMELLOM: – Vi som arbeider i de prehospitale tjenestene, ønsker en AMK-sentral knyttet til et sykehus. En sentral i Lillesand får ikke nærhet til det faglige miljøet verken i Kristiansand eller Arendal, mener Lars Vereide. Velger Fagforbundet Lars Vereide og om lag 30 andre ambulansesjåfører ved Sørlandet sykehus Arendal har tatt steget fra Delta til Fagforbundet. – Vi blir ikke hørt når ledelsen gjennomfører endringer som for eksempel funksjonsdeling, sier Lars Vereide. Han opplever at heller ikke hovedtillitsvalgt i Delta, som har kontor i Vest-Agder, og ikke i Aust-Agder, lytter til medlemmene i Arendal. Vereide er en av om lag 30 ambulansesjåfører som nylig meldte seg ut av Delta til fordel for Fagforbundet. Men han understreker at overgangen ikke er et uttrykk for mistillit til forbundet Delta. Vereide viser til at flere funksjoner er flyttet fra Arendal til Kristiansand siden funksjonsdelingen i 2003. – Den gang ble det blant annet bestemt at AMK-sentralen skulle bli liggende i Arendal. Nå har ledelsen bestemt at sentralen skal flyttes til Lillesand. Når hovedtillitsvalgt i Delta støtter beslutningen, velger vi å gå over til Fagforbundet. Vereide tror Fagforbundet vil være i stand til å se medlemmenes og pasientenes interesser i begge fylkene. Tekst: KARIN E. SVENDSEN Vold på legevaktene Ansatte i alle yrkesgrupper ved norske legevakter er ofte utsatt for trusler og vold. Det viser en ny rapport fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Dagens Medisin skriver at over halvparten av de ansatte har opplevd trusler, mens en tredel har opplevd vold. Det er også en overhyppighet av vold og seksuell trakassering rettet mot de yngste av de ansatte, viser rapporten. Systematisk trening og undervisning av ansatte og andre forebyggende tiltak er, ifølge rapporten, ikke gjennomført.    KES Fagbladet 6-7/2010 > 29 Foto: Erik Holand, Agderposten Foto: Trond Isaksen fbaargang2010 fbseksjonHEL