Fokus På samme måte som menn tidligere tok det som en selvfølge at kvinner fikset barn, mat og hjem, tar de politisk ansvarlige i dag det som en selvfølge at kvinner skal redde en eldreomsorg i krise – uansett betingelser. Ingenting kommer av seg sjøl Runar Bakken Forsker og førstelektor ved Høgskolen i Telemark. Om elleve år må 40 prosent av jentekullene fra videregående skole velge en utdanning som kvalifiserer til arbeid i den kommunale pleie- og omsorgssektoren. Jeg vil anmode de ansvarlige for sektoren om å ta inn over seg at rekrutteringskrisen henger sammen med et foreldet syn på kjønn. Underbemanning, underbetaling og underkvalifisering er tre rekrutteringshemmende arbeidsvilkår som gjør at unge menn, men i stadig sterkere grad også kvinner, vender den kommunale pleie- og omsorgssektoren ryggen i valget mellom ulike utdanningstilbud. Tidligere ante ikke menn hva det ville si å holde et hjem i orden, hvordan middagen ble til eller hva det i det daglige innebar å ta seg av barn. Denne arven lever videre blant politisk ansvarlige myndigheter – ikke i forhold til hjemmet, men til sykehjemmet og hjemmesykepleien. Dette tradisjonelle synet på kvinners arbeid i hjemmet er som en nisse som er blitt med på lasset ut i offentlig sektor. Derfor er cirka 95 prosent av de som jobber i sektoren, kvinner. Derfor tjener de 85 prosent av hva menn med tilsvarende utdanning og ansvar i privat sektor gjør. Derfor jobber cirka 50 prosent i deltidsstillinger. Derfor er cirka 30 prosent uten formell kompetanse. Norge er et av de mest likestilte land i forhold til deltakelse i utdanning og arbeidsliv, men et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i Europa. Vi kan komme et godt stykke på vei i avskaffelsen av det kjønnsdelte arbeidsmarkedet dersom offentlig sektor moderniseres slik at den kommer på høyde med andre deler av arbeidslivet. En modernisering må bryte med den nedarvede tanken om at arbeid i den kommunale pleie- og omsorgssektoren er «naturbestemt» for kvinner. Moderniseringsstrategien må ha som mål å endre arbeidsbetingelsene i tråd med endringene som har skjedd i omsorgssektoren. Hva innebærer så konkret en modernisering? Det innebærer at følgende strategitiltak gjennomføres innen 2020: 1. Lønningene for sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere og helsefagarbeidere må heves til nivået for ansatte med tilsvarende utdanning i privat sektor. Verken grunnlønna, eller den utstrakte bruken av små stillingsbrøker, vitner om at de ansvarlige for sektoren mener at de som jobber i sektoren, skal kunne forsørge seg sjøl. 2. Det må etableres en norm hvor fast jobb og full stilling blir en selvfølge. Hovedprinsippet må være «Norge er et av de mest likestilte land i forhold til deltakelse i utdanning og arbeidsliv, men et av de mest kjønnsdelte arbeidsmarkedene i Europa.» arbeidslivet for øvrig og mellom kjønnene de siste 40 årene. Det er i dag nær sagt blitt en selvfølge at unge menn og kvinner deler omsorgen for hjem og barn likt. Moderniseringen vil måtte bidra til at de konservative kjønns- og arbeidsnormene som eksisterer opphører. Hvorfor det? Jo, det er den eneste måten å sørge for at framtidige generasjoner vil ønske å utdanne seg og arbeide innenfor den kommunale pleie- og at de ansatte i pleie- og omsorgssektoren må jobbe fulltid, minimum i 80-prosentstillinger. Unntak er vikarer, studenter eller lærlinger som kvalifiserer seg for arbeid i sektoren. Økte stillingsprosenter er en forutsetning for at ansatte skal kunne forsørge seg sjøl og en forutsetning for at kvaliteten på arbeidet skal kunne heves. 3. Grunnbemanningen i kommunal sektor må økes, ikke reduseres, slik tendensen er i dag. Dette kan 40 > Fagbladet 6-7/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL