bare skje gjennom å øremerke statlige midler til kommunene siden kommunene også sliter som følge av finanskrisen. En økning i grunnbemanningen er en forutsetning for å øke stillingsbrøkene. Dette slår Helsedirektoratet fast i sin sluttrapport nr. 4 (2008). 4. Kompetansen må systematisk heves i alle ledd. Ikke minst blant ledere og dem som ikke har formell kompetanse. Det å være kvinne kan ikke automatisk kvalifisere for jobb i sektoren. Forestillingen om at kvinner, fordi de er kvinner, på mystisk vis kan mestre arbeid med syke, gamle mennesker med sammensatte lidelser, lever fremdeles – ikke minst blant politikere. Når tiltakene 1–4 har begynt å virke, er det avgjørende viktig å systematisk rekruttere menn til sektoren. Jeg er overbevist om at kompetanseutvikling og de øvrige tiltakene er nøkkelen til å åpne sektoren for menn med kompetanse. Dersom moderniseringstiltakene gjennomføres innen 2020, er det ingen grunn til at kommunal pleie- og omsorgssektor ikke skal kunne ha lik andel menn og kvinner innen 2025/30. En modernisering av sektoren krever at tiltakene får virke sammen. Deltidsproblemet henger sammen med lønnsproblemet. Grunnbemanning henger sammen med deltidsproblematikken. Gjennomføring av disse fem strategiske moderniseringstiltakene kan ikke den enkelte kommune ta fatt i alene. Det som trengs, er en nasjonal, politisk styrt moderniseringsprosess. I seg selv vil den gi støtet til en endring som vil medføre at sektoren fremstår som attraktiv for unge arbeidstakere, og et sted hvor de gamle – som har ofret seg for fellesskapet – kan få et siste godt sted å være. Fagbladet 6-7/2010 > 41 Illustrasjon: Vidar Eriksen fbaargang2010 fbseksjonHEL