Seksjonsleder Samspill høsten 2010 Samspillkonferansen for sykepleiere og helsefagarbeidere (herunder hjelpepleiere og omsorgsarbeidere) blir i år lagt til Scandic Gardermoen 25. og 26. oktober. Det overordnede temaet blir Samhandlingsreformen. Både Helse- og omsorgsdepartementet, KS, Spekter og HSH (Hovedorgan- Ny faglig arbeidsgruppe SHS har nedsatt Faglig arbeidsgruppe for psykisk helse og rus. Gruppa er sammensatt av medlemmer med variert erfaring fra første- og annenlinjetjenesten. De arbeider med å utvikle yrkesfaglig materiell til Fagforbundets medlemmer innen psykisk helse og rus. Gruppa jobber også med kompetansehevingstiltak knyttet til yrkesetisk refleksjon. KES isasjonen for handel og tjenester) er invitert til å delta. Dette er fjerde gang forbundet arrangerer Samspillkonferansen hvor sykepleiere og helsefagarbeidere har hvert sitt program den første konferansedagen, men samles om felles program andre dagen.    KES FAGGRUPPE: Terje Listheim (bak t.v.) leder arbeidsgruppa som ellers består av Unni Molund, Bjørn Roger Knutsen, Hege Marie Grøndalen og (foran) Rita Benjaminsen. Jonny Skogsrød var ikke til stede da bildet ble tatt. Kreativ Omsorg 2011 Neste vår arrangerer SHS i samarbeid med LHL (Landslaget for hjerte- og lungesyke) og Pensjonistforbundet Kreativ Omsorg for sjuende gang. Konferansen blir lagt til Tromsø.  Etter at vi har vært i Hamar, Kristiansand, Bergen og Trondheim er nå turen kommet til Tromsø, sier Hermann Albert, primus motor bak det årlige slaget for de gode ideer innen kommunale helsetjenester.  Nå skal vi vise fram god, kreativ praksis fra vår nordlige landsdel, sier rådgiveren i SHS. Albert har allerede fått et tilbud fra konferansehotellet Rica Ishavshotell, slik at de deltakerne som ønsker å forlenge oppholdet, får redusert pris på overnatting, med eller uten følge.    KES Under paraplyen Fagforbundet har etter anbefaling fra styret i SHS sluttet seg til paraplyorganisasjonen Fagrådet innen rusfeltet i Norge. Fagrådet består av andre fagforbund, frivillige organisasjoner, brukerorganisasjoner og private og en offentlig behandlingsinstitusjon. KES Ledere i SHS SHS faglige nettverk for ledere vil arrangere en konferanse for ledere ansatt i helse- og sosialsektoren 8. og 9. november i Fagforbundets lokaler i Oslo. Det overordnede tema vil være kvalitet og ledelse.    KES Barnevernet på vei ut av krisa? De siste uttalelsene til barneminister Audun Lysbakken kan i alle fall tyde på at vi er på rett vei. I Stavanger Aftenblad anslo han nylig at barnevernet skulle få 1500 nye stillinger innen 2014. Det er som musikk i ørene for Fagforbundets medlemmer i barnevernet. Statsråden anerkjenner ressursmangelen og er modig nok til å sette ord på hvor alvorlig situasjonen er  og han setter viktige saker som ferie- og pensjonsordninger og ulike støttetiltak i fosterhjemmene på dagsorden. Han framhever en stor og viktig gruppe som lenge har vært gjemt og glemt i forhold til faglig og økonomisk støtte, nemlig fosterforeldre i kommunalt oppdrag. Vi har engasjerte fosterforeldre som gjør en formidabel innsats for å gi trygghet og rammer for barns videre utvikling. Fagforbundet organiserer medlemmer i alle deler av barnevernet. Medlemmer som i en årrekke har stått i førstelinja på de kommunale barnevernskontorene. Vi har engasjerte fosterforeldre som gjør en formidabel innsats. Et velfungerende fosterhjem er det beste tilbudet vi har til barn som ikke kan bo hos sine familier. Det har lenge vært regjeringens uttalte politikk at fosterhjemmene er et satsingsområde, og nå vil Lysbakken følge opp og virkeliggjøre målsetningene med konkrete tiltak. Bra! Fagforbundet jobber for å styrke fosterhjemmene økonomisk og sikre dem god faglig oppfølging fra det profesjonelle barnevernet. Dessuten trenger alle fosterbarn og fosterforeldre veiledning og gode tilsynsordninger. Vi ser med forventning fram til oppfølgingen av barneministerens utsagn. Vi trenger en tøff og modig forkjemper som kan hjelpe til med å beskytte de mest utsatte av våre barn og unge. KJELLFRID T. BLAKSTAD 42 > Fagbladet 6-7/2010 fbaargang2010 fbseksjonHEL